Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti II. : Sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti [The socioeconomic position of self-employed persons in a society II : Review of analyses]. / Ladislav Průša, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 208 s. : lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-000-4

[ Průša, Ladislav - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie ve sborníku doplňuje výstupy I. etapy projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (Průša a kolektiv: Sborník analýz sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti a v zemích Evropské unie, VÚPSV, Praha 2006) a výstupy terénního šetření OSVČ (Baštýř, Brachtl, Vlach: Terénní šetření sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných, VÚPSV, Praha 2007). Sborník obsahuje vybranou ekonomicko právní problematiku institucionálního rámce podpory malých a středních podniků (v jejich rámci působí 99 % sebezaměstnaných), ekonomické rozbory důsledků mezer v systémovém zajištění drobného podnikání (daňová problematika, švarcsystém) a sociologický rozbor problematiky genderu v malém podnikání.
 
Anotace v angličtině:  Study published in proceedings deals with opened issues and complements outputs from the first part of the project "Social and economical position of self employed workers in society" (Průša and collective: The proceedings of analysis of social and economical position of self-employment in Czech society and in EU countries, RILSA, Praha 2006) and outputs from field survey of self-employment (Baštýř, Brachtl, Vlach: Field survey of social and economical position of self-employment, RILSA, Praha 2007). Proceedings include chosen economical and law problems on institutional level dealing with support of middle and small enterprises (where 99% of self employed operate). It also includes economical analysis of loopholes in system and their impact for small enterprise (tax problems, Schwartz system) and sociological analysis of gender in small enterprises.
Klíčová slova: samostatní; podnikání malé a střední; základ daňový; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; gender

Klíčová slova v angličtině: SELF EMPLOYED; small and medium-sized enterprises; tax base; apparent self employed activity/work; gender
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Porovnání výběru pojistného a daní. [Comparison of insurance and tax collection. ]. / David Prušvic, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 145 s. - ISBN 978-80-87007-99-0

[ Prušvic, David - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem řešení daného projektu byla analýza společných rysů a diverzit systémů výběru daní z příjmů fyzických osob a výběru pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve vybraných zemích, a to zejména s ohledem na náklady výběru a na efektivnost institucí spravujících příslušné pojistné či osobní důchodovou daň. Studie porovnávala země s integrovaným výběrem daní a pojistného (Švédsko, Kanada, USA a Estonsko) se zeměmi s odděleným výběrem (Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko). Struktura a tendence národních systémů výběrů daní a pojistného jsou odlišné a obtížně porovnatelné. Výstupy studie nedaly jednoznačnou odpověď na otázku výhodnosti jednoho ze dvou systémů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this project was to analyse the common characteristics and differences between person income tax collection system and social and health security contribution collection system in selected countries. The paper concentrates mainly on tax collection costs and efficiency of institutions managing insurance or person income tax. The study compares countries with an integrated tax and social insurance collection system (Sweden, Canada, USA and Estonia) with countries, where is used a segregated tax and social insurance collection system (Germany, Poland, Slovakia and Austria). The structure of national tax and social insurance collection systems and its trend are different and hard to compare. The outcomes of this study did not give a straight/clear answer to posed question about convenience either one of those two systems.
Klíčová slova: daně z příjmů; pojistné; základ daňový; základ vyměřovací; dávky; výběr integrovaný; výběr oddělený; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: INCOME TAX; SOCIAL INSURANCE; tax base; assessment base; social benefits; integrated collection; separated collection; efficiency
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR149/06 Porovnání výběru pojistného a daní
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. [Possibilities of integration of collection and recovery of social security insurance with collection and recovery of a person income tax and with collection and recovery of health insurance.]. / Jan Vlach, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 80 s. - ISBN 978-80-87007-97-6

[ Vlach, Jan - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt v roce 2006 zkoumal možnosti splynutí výběru a vymáhání sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob, a to v různé míře a kvalitě tak, aby došlo ke zvýšení efektivnosti výběru a poklesu celkových administrativních nákladů jak na straně státu, tak i vyvolaných nákladů na straně podnikatelské sféry i obyvatelstva. Předmětem projektu bylo snížení složitosti systému a zvýšení jeho srozumitelnosti a predikovatelnosti pro všechny subjekty. Integrace výběru daně z příjmů a sociálního pojištění je složitý proces, který se neobejde bez rozsáhlých zásahů do základu daně a vyměřovacích základů pojistného, a tedy nutně musí mít značné dopady do daňové incidence. Výstupy projektu jsou aktuální v podmínkách diskuze o Reformě veřejných financí 2007 - 2010.
 
Anotace v angličtině:  In 2006 the project examined possibilities of integration of collection and recovery of social security insurance with a personal income tax. This was examined in different extents and quality in order to enhance efficiency of tax collection and reduction of administrative costs paid either by state or by citizens and business sphere. The aim of the project was to reduce complexity of the system and raise its intelligibility and also its predictability for all subjects. Integration of income tax collection with social insurance is a complicated process, which could not be done without extensive intervention to the tax base and the assessment base of insurance. It will have a considerable impact on tax incidence in this respect. The project outcomes have become actual with regard to the ongoing discussions about The reform of public finance 2007 - 2010.
Klíčová slova: daně z příjmů; pojistné; základ daňový; základ vyměřovací; dávky sociální; výběr integrovaný; výběr oddělený; efektivnost

Klíčová slova v angličtině: person income tax; insurance; tax base; assessment base; social benefits; integrated collection; separated collection; efficiency
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HR151/06 - Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení [The social and economic position of self-employed persons in the Czech Republic during the economic crisis and relations to the social security system]. / Ladislav Průša, Jan Vlach, Martin Holub, Aleš Kroupa, Július Szabo, Alena Vančurová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 101 s. - ISBN 978-80-7416-144-5

[ Průša, Ladislav - Vlach, Jan - Holub, Martin - Kroupa, Aleš - Szabo, Július - Vančurová, Alena ]

Externí odkaz
Anotace:  Překotný rozvoj samostatné výdělečné činnosti v uplynulých 24 letech, kdy se podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti zvýšil z téměř 0 na 1/5, s sebou nese řadu disproporcí, problémových míst a otevřených problémů. Růst počtu sebezaměstnaných pokračoval v hospodářské krizi. Nízké daňové a následně vyměřovací základy pro sociální a zdravotní pojištění, které sebezaměstnaní vykazují, kontrastují s údaji národních účtů o smíšeném důchodu, příjmovými statistikami a zejména s jejich vlastním hodnocením příjmových podmínek. Podle těchto zdrojů by se průměrný daňový a vyměřovací základ měl pohybovat minimálně na úrovni zaměstnanců. Zhruba 80 % sebezaměstnaných přiznává pouze nejnižší vyměřovací základ, který nedosahuje ani 3/4 minimální mzdy. Obdobná je situace ve zdravotním pojištění. Široká míra volnosti při vykazování příjmů a nízký vyměřovací základ bude v příštích letech vhánět sebezaměstnané v důchodu do chudoby a závislosti na sociální pomoci státu. Daňová reforma disproporce sociálního systému prohlubuje.
 
Anotace v angličtině:  A precipitous development of self-employment in the past 24 years, when the share of self-employed persons in employment increased from nearly 0 to 1/5, brings many disparities, problem areas and opened problems. Number of self-employed persons grew even during the economic crisis. Low tax bases and followed assessment bases for social and health insurance declared by self-employed persons are in contrast with the national accounts data about mixed income and with income statistics. According to these sources the average tax base and assessment base should be minimally on the level of employees. Approximately 80 % of self-employed is using the minimum assessment base, which is less than three quarters of the minimum wage. The situation is similar also in the health insurance. The wide degree of freedom in income reporting and low assessment base will placed self-employed retired in the next few years into poverty and dependency on social help from the state. Tax reform deepens the disproportions of the social
system.
Klíčová slova: sebezaměstnaný; osoba samostatně výdělečně činná; podíl na zaměstnanosti; základ daňový; základ vyměřovací; základ pojistný; důchod starobní

Klíčová slova v angličtině: self-employment; self-employed; share of self-employed persons in employment; tax base; assessment base for social and health insurance; retirement pension
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT