Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce. [The comparative analysis of the Czech tax system with emphasis on the labour market.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 40 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva je jedním z průběžných výstupů projektu "Aktuální otázky vývoje systému sociální ochrany obyvatelstva". Za pomoci statistik daňových příjmů OECD zpráva srovnává český daňový systém se zeměmi OECD. Zvláštní důraz je položen na zdanění práce (daně z příjmů fyzických osob a sociální pojistné) a interakci daňového a dávkového systému. Práce poukazuje na aktuální problémy české daňové politiky a na možnosti jejich řešení. Speciální část je věnována aktuálnímu vývoji daňových systémů v zemích EU, opět s důrazem na zdanění práce. V závěru rekapitulujeme doporučení ke změně českého daňového systému a navrhujeme další směry výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The report refers to the outcomes of the project "Current issues of the development of the system of social pro-tection of the population". With the help of tax revenue statistics (OECD) report compares Czech tax system with systems of OECD countries. Extra emphasis is given on labour taxation (personal income tax and social security contributions) and interaction between tax and benefit system. The analysis outcomes point out prob-lems of the present tax policy and show their possible solutions. Special part addresses current developments of tax systems in European countries, again with emphasis on labour taxation. Recommendations towards Czech tax systems are summed up and proposals for future research are made at the end of the report.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; zdanění práce; politika daňová; trh práce; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: taxes; taxing labour; INCOME TAX; tax policy; labour market; social benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. [Work incentives and interaction between tax and social system.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2004. - 21 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie monitoruje vliv daňových a dávkových nástrojů na příjem rodiny a na její pracovní pobídky. Ty jsou zkoumány na modelových rodinách. Pro znázornění toho, jaká část hrubého pracovního příjmu je zdaněna formou sociálního pojistného, daní z příjmu a snížením sociálních dávek, je zaveden ukazatel mezní efektivní sazby daně. Ten je dále rozveden, aby ukazoval pasti neaktivity plynoucí z nízkých pracovních příjmů, dávek v nezaměstnanosti a dávek v případě pracovní neaktivity. Zcela podle očekávání bylo ukázáno, že pravděpodobnost, že se jedinec nachází v pasti neaktivity je ovlivněna výší pracovního příjmu (ohroženou skupinou jsou pracovníci s nízkou kvalifikací) a podobou rodiny (ohroženou skupinou jsou rodiny samoživitelů a rodiny s více dětmi). Pastí neaktivity je ovšem ohrožena každá rodina, jejíž část příjmů pochází z příjmově testovaných dávek. Na základě zjištěných skutečností jsou přijaty doporučení pro další výzkum. Tato analýza zapadá do diskuse vedené v ČR na téma reformy sociální politiky a zvýšení zaměstnanosti lidí, kteří pobírají sociální dávky.
 
Anotace v angličtině:  The report aimed at monitoring the direct influence of tax and benefit instruments on household incomes. Indicators of financial work incentives are examined for model type families for identifying any undesired influences of taxes and social transfers on peoples work decisions. Marginal effective tax rates (METRs) are calculated in order to show what part of a change in earnings is "taxed away" by the combined operation of taxes, social security contributions (SSCs), and any withdrawal of earnings related social benefits. Three different types of METRs are calculated in order to measure so-called low-wage, unemployment and especially inactivity traps. As one would expect, the likelihood of an inactivity trap is highest for low-skilled workers with low earnings potential, one earner families and families with more dependent children. The risk of low-wage and inactivity trap is higher when means-testing of benefits has played a role. Report is concluded with proposals for future research. This report contributes to the Czech Republic discussion on social security reform, with the aim of increasing employment of people living on welfare.
Klíčová slova: finance veřejné; politika daňová; politika sociální; nezaměstnanost; populace ekonomicky neaktivní; pojistné SZ; daně; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; tax policy; social policy; inactivity trap; unemployment trap; income tax; social security contribution; tax expenditure; marginal effective tax rates
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Veřejné finance v ČR a EU. [Public finance in CR and EU.]. / Robert Jahoda, Jan Šelešovský - Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. - 170 s. - ISBN 80-210-3410-6

[ Jahoda, Robert - Šelešovský, Jan ]

Anotace:  Kniha popisuje základní vztahy, které panují ve veřejných financích. Je zaměřena na úvod do teorie, kterou dále demonstruje na praktických otázkách veřejných financí v ČR a EU.
 
Anotace v angličtině:  Book describes basic relations in public finance. It deals with introduction to the public finance theory, which is then expanded on topics from Czech and EU public finance experiences.
Klíčová slova: finance veřejné; rozpočet státní; EU; politika fiskální; sektor veřejný; výdaje

Klíčová slova v angličtině: public finance; state budget; European union; fiscal decentralization; tax policy; public sector expenditure; fiscal imbalance
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Dopad změny úlevy na dítě u zákona o dani z příjmů. [Change of income tax relief on children and its impact.]. / Robert Jahoda - In: Daně - teorie a praxe.. - Brno : Akademie Sting, 2004. - ISBN 80-86342-47-6. - s. 35-36.

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Brno, 10.-11.9,2004, EUR
Anotace:  Článek analyzuje současné změny v zákoně o daních s příjmů, které se týkají rodin s dětmi. Jedná se o nahrazení odečitatelné položky na dítě daňovou slevou. Ukazuje, že na jedné straně se jedná o systémový krok směrem k větší spravedlnosti poskytování této dávky. Na straně druhé se jedná o velký nárůst administrativy a komplikovanosti zákona.
 
Anotace v angličtině:  The article analyses change of income tax relief on children. Tax deduction on children is being replaced by tax credit from the beginning of 2005. It shows pros of this amendment - it is step towards improving fairness distribution of such ôbenefitö. On the other hand, it has cons as well - increasing state administration and complexity of the tax law.
Klíčová slova: finance veřejné; daně z příjmů; rozpočet státní; politika daňová; politika fiskální

Klíčová slova v angličtině: public finance; income tax; tax expenditure; tax compliance; state budget; tax policy; fiscal imbalance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2022
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Estimating Policy-corrected Long-term and Short-term Tax Elasticities for the USA, Germany, and the United Kingdom [Odhad dlouhodobé a krátkodobé daňové pružnosti korigované politikou USA, Německa a Spojeného království]. / Umut ÜNAL, Bernd HAYO, Sascha MIERZWA - In: Empirical Economics : Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. - ISSN 0377-7332 - (2022), Published online: 05 August 2022.

[ ÜNAL, Umut - HAYO, Bernd - MIERZWA, Sascha ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  We estimate the elasticities of the most important tax categories using a new quarterly database of discretionary tax measures for the USA, Germany, and the United Kingdom over the period 1980Q1 to 2018Q2. Employing Romer and Romerĺs (2009) narrative approach, we construct a policy-neutral dataset based on revenue figures from governmental records. Using this quantitative information, we are able to subtract policy-induced changes, which often are not considered in the literature. Furthermore, we estimate state-dependent elasticities. Our conclusions are as follows. (i) In Germany and the UK, long-term tax-to-base elasticities are generally higher than short-term elasticities, whereas results for the USA are mixed. (ii) Short-term base-to-output elasticities tend to be smaller than unity, whereas long-term elasticities are close to unity.
(iii) German and UK tax-to-output elasticities in the short term are lower than long-term elasticities, with mixed results for the USA. (iv) For tax-to-base elasticities, we find business-cycle asymmetries across countries but not within countries. (v) For base-to-output elasticities, our results suggest few asymmetries across countries and more asymmetries across tax types. (vi) Typically, the above conclusions do not hold for corporate income tax.
Klíčová slova: Mezinárodní; daňový systém; daně; politika daňová

Klíčová slova v angličtině: international; tax system; tax; tax policy
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Poznámka:  https://doi.org/10.1007/s00181-022-02252-2
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT