Publikační činnost: 2002
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Vzájemná interakce daní a sociálních dávek. [Joint interaction of tax-benefit system.]. / Robert Jahoda - In: Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo väzbe na efektívnosť fungovania ekonomiky.. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2002. - ISBN 80-225-1750-X. - s. 205-212.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Příspěvek pojednává o působení daňového a dávkového systému na nízkopříjmové osoby v ČR. Tyto systému u těchto osob vytvářejí pasti neaktivity, příspěvek se pokouší hledat možnosti, jak je eliminovat.
 
Anotace v angličtině:  Article deals with joint cohabitation of the tax and benefit system on low wages employees in CR. These two systemem make disincentives on work (inactivity traps). In the article I try to find some solutions how to reform these systems.
Klíčová slova: daně; systém; dávky sociální; příjmy nízké; systém sociálního zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: tax system; benefit system; inactivity trap; social security system
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Applying Foreign Experience in Work Incentive Tools When Creating Microsimulation Model for the Czech Republic. [Uplatnění zahraničních zkušeností v oblasti pracovních motivačních nástrojů při vytváření mikrosimulačního modelu pro pro Českou republiku.]. / Robert Jahoda - In: The Business Review, Cambridge. - ISSN 1553-5827 - Roč. 12, č. 1 (2009), s. 114-121 (8 s.).

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Miami (USA), 9.-12.12.2008, WRD
Anotace:  Tento článek uvádí, že kombinace daní a sociálních dávek na nabídkové straně trhu práce vytváří past neaktivity. kdy domácnosti rezignují na hledání příjmu na trhu práce a jsou závislejší na státních sociálních dávkách. Za účelem nalezení těchto pastí byly využity mezní efektivní daňové sazby - METR ľ jednoduše proto, že berou v úvahu nejen daňový systém, ale také systém sociálních dávek. Podle této analýzy jsou nejvíce ohroženy již zmíněnou neaktivitou domácnosti s vyšším životním minimem a ty s pouze jedním (nestandardním) finančním příjmem z pravidelné práce. Příspěvek zahrnuje i zhodnocení zahraničních zkušeností při tvorbě motivačních programů s cílem podpořit přístup na pracovní trh. Soustředili jsme se na rozsáhlé zkušenosti z Velké Británie s nástroji daného druhu. Případným zavedením těchto nástrojů v ČR a hodnocením procesu se zabývá závěrečná část tohoto dokumentu.
 
Anotace v angličtině:  The article states, that combination of taxes and social benefits on supply side of the labour market, create inactivity traps in which case households resign from seeking income on the labour market and depend more on the state social benefits. In order to locate those traps marginal effective tax rates ľMETRľ have been used simply because they take into account not only the tax system but also the social benefit system. According to this analysis, the most endangered by the mentioned inactivity traps are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. In addition to this part there is an evaluation of foreign experiences in creating motivational schemes in order to encourage the access to the labour market. We have focused on broad experience of Great Britain with tools of the given kind. Possible introduction of the tools in the CR and an evaluation of the process are being dealt with in the final part of this paper.
Klíčová slova: motivace pracovat; daně; systém; dávky sociální; motivace; aktivita pracovní; model mikrosimulační

Klíčová slova v angličtině: work incentive tools; tax system; social benefit system; motivational scheme; work activity; microsimulation model
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  viz Do 1531
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Labour market response of the Czech households to the selected tax-benefit changes. [Reakce českých domácností na trhu práce na vybrané změny v oblasti daqně-dávky.]. / Robert Jahoda - In: Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress. - Szeged : Universitas Szeged Press, 2009. - ISBN 978-963-88468-3-9. - 1 s. .

[ Jahoda, Robert ]

Akce: Szeged, 19.-21.11.2009, EUR
Anotace:  Kombinace daní a sociálních dávek na nabídkové straně trhu práce vytváří past neaktivity, v níž domácnosti rezignují na snahu hledat příjem na trhu práce a závisí spíše na sociálních dávkách. Podle analýzy mezní efektivní daňové sazby (METR) jsou nejohroženější domácnosti s vyšším životním minimem a ty s pouze jedním (substandardním) finančním příjmem z pravidelné práce. Cílem článku je analyzovat reakce na trhu práce na vybrané změny v systémech daní a dávek mezi ohroženými skupinami domácností v ČR. První část článku analyzuje nejohroženější domácnosti podle nadměrně vysoké METR v ČR. Ve druhé části článku jsme použili mikrosimulační model pro analýzu dopadu vybraných změn daně-dávky na nabídku práce vybraných domácností. Článek je ukončen doporučením změn v systému daně-dávky v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The combination of taxes and social benefits on the supply side of the labour market creates inactivity traps in which household resigns from seeking income on the labour market and depends more on social benefits. According to the analysis (METR), the most endangered are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. The aim of the article is to analyze the labour market response of selected tax benefit systems changes among affected groups of households in the Czech Republic. The first part of the article analyses the most endangered households by excessively high METR in the CR. In the second part of the article we use microsimulation model for analyzing impact of selected tax-benefit changes on the labour supply of the chosen households. The article is finished by the recommendation toward changes of the tax benefit systems in the Czech Republic.
Klíčová slova: nabídková strana trhu práce; past neaktivity; systém daní a dávek

Klíčová slova v angličtině: labour supply; inactivity traps; tax system; social security system
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; GP402/07/P548 - Vliv daní a dávek na nabídkovou stranu trhu práce
Poznámka:  nezadávat do RIV - poze 1 s.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2013
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Influence of Tax and Social System on Labour Supply of Low-income Single Individual [Vliv daňového a sociálního systému na nabídku práce nízkopříjmových osamělých jedinců]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 11th International Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries": Selected papers. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2013. - ISBN 978-80-248-3095-7.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: September 18-20, 2013, Velké Karlovice, EUR
Anotace:  Tento příspěvek se zabývá vlivem daňového a sociálního systému ČR na rozhodování nízkopříjmové osamělého jedince o jeho aktivní roli na trhu práce z ekonomického hlediska. Cílem příspěvku je prozkoumat problém, zda nastavení daňového a sociálního systému odrazuje jedince s nízkými příjmy, aby pracovali. "Mezní efektivní daňová sazba pro zaměstnané lidi" METR (EP) metodika byla vybrána jako výzkumná metoda pro zkoumání tohoto fenoménu. Tato analýza je zaměřena na otázku, zda je nezaměstnanost podporována špatným nastavením interakce daňového a sociálního systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with the influence of tax and social system of the Czech Republic on low-income single individual decision making about his active role on the labour market from the economic perspective. The goal of the paper is to investigate a problem whether the regulation of tax and social systems induce discouragement of low-income individuals to work. The "Marginal effective tax rate for employed people" METR(EP) methodology was selected as a research method to investigate this phenomena. This analysis is focused on a question whether is the unemployment supported by wrong regulation of tax and social systems interaction.
Klíčová slova: ČR; daně; dávky sociální; systém; zaměstnanost; motivace; příjmy nízké; METR(EP)

Klíčová slova v angličtině: labour supply; low income; METR(EP); social benefits; social benefit system; tax system
Poznámka:  viz Do 1591
není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči [Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents]. / Sylva Höhne, Jana Godarová, Robert Jahoda, Věra Kuchařová, Petr Víšek - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 166 s. - ISBN 978-80-7416-353-1

[ Höhne, Sylva - Godarová, Jana - Jahoda, Robert - Kuchařová, Věra - Víšek, Petr ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému by měla být nastavena tak, aby posilovala sociálně-ekonomickou situaci rodin a neovlivňovala negativně život jednotlivců, potažmo rodin. Studie je věnována hlavním nástrojům dávkové a daňové podpory rodin s dětmi (přídavku na dítě a daňovému zvýhodnění na dítě), ale i významu státní finanční pomoci a jejích dílčích složek pro rodiny. Je sledován jak vliv této podpory na příjmovou situaci rodiny, tak její možné působení na rozhodování jedinců ohledně rodičovských plánů a na motivaci k práci na příkladu legalizace pracovního příjmu. Hodnocení vychází z vytvořených teoretických modelů, které mohou předpovědět redistribuční efekty daňově dávkového systému, a z výsledků výběrového šetření mezi rodiči nezaopatřených dětí zaměřeného na jejich reflexi státní finanční podpory.
V rámci modelového srovnání byly do analýzy zahrnuty jak nejčetnější typy rodin, tak rodiny spíše méně běžné a specifické. Výsledky ukazují v čase se snižující význam přídavku na dítě, proměnu jeho role i dopad selektivního zvýšení částek v roce 2018, který je výrazně ovlivněn provázaností sociálních systémů. Naproti tomu dokládají rostoucí váhu daňové podpory v příjmech rodin. Zatímco daňové zvýhodnění na dítě v sobě skrývá spíše motivační potenciál k legálnímu uplatnění na trhu práce, daňová sleva na manžela či manželku působí spíše demotivačně. Finanční podpora státu je pro rodiče důležitá, uznávají ale potřebnost i jiných forem pomoci.
 
Anotace v angličtině:  Support for families with children through the tax-benefit system should be designed so as to strengthen the socio-economic situation of families and not to adversely affect the lives of individuals or families. The study is devoted both to the main benefit and tax support tools available for families with children (the child allowance and the child tax allowance) and the importance of state financial assistance and its various sub-components for families. The study monitors both the influence of this support on the income situation of families and its potential effect on the decision-making process of individuals with regard to parenting plans and on the motivation to work based on the example of the legalisation of work income. The assessment is based on the creation of theoretical models that are able to predict the redistribution effects of the tax-benefit system, as well as on the results of a sample survey of parents of dependent children that focused on their attitudes to state financial support.
The most numerous types of families as well as less common and specific family types were included in the analysis of the model comparison. The results indicated the decreasing importance of the child allowance, the change in the role of this allowance over time and the impact of its selective increase in 2018, all of which have been influenced significantly by the interconnection of social systems. Conversely, the results illustrate the increasing importance of tax support in family income. While the child tax deduction acts as a motivational element for legal employment in the labour market, the tax deduction available for the taxpayers with a low-earning spouse appears to be somewhat demotivating. Although financial support from the state is seen as important for parents, they also recognise the need for other forms of assistance.
Klíčová slova: politika rodinná; dovolená rodičovská; dávkový systém; daňový systém; simulační model TAXBEN; pracovní pobídky

Klíčová slova v angličtině: benefits system; tax system; family policy; TAXBEN simulation model; work incentives; parental leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2022
ADC – odborné články v zahraničních impaktovaných časopisech

Estimating Policy-corrected Long-term and Short-term Tax Elasticities for the USA, Germany, and the United Kingdom [Odhad dlouhodobé a krátkodobé daňové pružnosti korigované politikou USA, Německa a Spojeného království]. / Umut ÜNAL, Bernd HAYO, Sascha MIERZWA - In: Empirical Economics : Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria. - ISSN 0377-7332 - (2022), Published online: 05 August 2022.

[ ÜNAL, Umut - HAYO, Bernd - MIERZWA, Sascha ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  We estimate the elasticities of the most important tax categories using a new quarterly database of discretionary tax measures for the USA, Germany, and the United Kingdom over the period 1980Q1 to 2018Q2. Employing Romer and Romerĺs (2009) narrative approach, we construct a policy-neutral dataset based on revenue figures from governmental records. Using this quantitative information, we are able to subtract policy-induced changes, which often are not considered in the literature. Furthermore, we estimate state-dependent elasticities. Our conclusions are as follows. (i) In Germany and the UK, long-term tax-to-base elasticities are generally higher than short-term elasticities, whereas results for the USA are mixed. (ii) Short-term base-to-output elasticities tend to be smaller than unity, whereas long-term elasticities are close to unity.
(iii) German and UK tax-to-output elasticities in the short term are lower than long-term elasticities, with mixed results for the USA. (iv) For tax-to-base elasticities, we find business-cycle asymmetries across countries but not within countries. (v) For base-to-output elasticities, our results suggest few asymmetries across countries and more asymmetries across tax types. (vi) Typically, the above conclusions do not hold for corporate income tax.
Klíčová slova: Mezinárodní; daňový systém; daně; politika daňová

Klíčová slova v angličtině: international; tax system; tax; tax policy
Návaznost: IP70203 Aktuální otázky makroekonomického prostředí a trhu práce a jejich dopady na různé společenské skupiny
Poznámka:  https://doi.org/10.1007/s00181-022-02252-2
Pracoviště: VUPSVMA Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT