Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Komparace progresivity osobní důchodové daně v České republice a na Slovensku podle vybraných sociálních a příjmových skupin obyvatelstva. [Personal Income Tax Progressivity Comparison In the Czech Republic and In the Slovakia According to Selected Social and Earnings Aspects of Households.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - In: MEKON - Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference EKF VŠB-TU Ostrava. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. - ISBN 80-248-1013-1. - s. 167-179 (13 s.).

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Akce: Ostrava, 15. - 16. 3. 2006, WRD
Anotace:  Studie se zabývá komparací míry zdanění příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců v závislosti na příjmu domácnosti. Při komparaci se vychází z parametrů české daně z příjmů roku 2005 a roku 2006 a slovenské daně z příjmů. Cílem je zejména srovnat míru zdanění vybraných českých domácností při parametrech daně v roce 2005 s jejich zdaněním při aplikaci slovenské daně z příjmů. Současně je porovnáváno, jak se situace změnila s novou českou úpravou platnou od roku 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare rates of income taxation at selected householdsĺ types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following three tax systems: Czech income tax system in 2005, Czech income tax system in 2006 and current Slovak income tax system. The main aim of this paper is the international comparison, although comparison between the situation before and after the change of Czech income tax law is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; komparace mezinárodní; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; international comparison; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení. [Comparison of the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income in the Czech Republic and Slovakia.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - Praha: VÚPSV, 2006. - 50 s. - ISBN 80-87007-37-9

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie srovnává míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na výši jejich příjmů. Analýza je založena na komparaci následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v roce 2005 a v roce 2006 a slovenský systém daně z příjmů a příspěvků na sociální pojištění v letech 2005 a 2006. Studie se primárně orientuje na mezinárodní srovnání celkového zatížení těmito odvody, ačkoli je současně provedena i komparace změn v systémech jednotlivých zemí mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare the overall taxation rates of selected household types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following four systems: Czech income tax and social security contributions system in 2005 and in 2006 and the Slovak income tax and social security contributions systems in 2005 and 2006. The main aim of this study is the international comparison of the overall burden of these levies, although comparison between the situation in the year 2005 and 2006 in the respective countries is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Zatížení pracovních příjmů zaměstnanců povinnými odvody - komparace situace v České a Slovenské republice dle vybraných typů domácností. [Tax Burden of Selected Households' Kinds Earned Income - Taxation Comparison in the Czech and Slovak Republic.]. / David Prušvic, Jiří Přibyl - In: Česká ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodářská politika / Zdeněk Tomeš, (ed.). - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4087-4. - s. 135 - 148 (13 s.).

[ Prušvic, David - Přibyl, Jiří ]

Akce: Brno, MU, 13. - 14. 9. 2006, EUR
Anotace:  V tomto příspěvku srovnáváme míry zatížení příjmů vybraných typů domácností zaměstnanců s ohledem na jejich příjmy. Analýza je založena na srovnání následujících čtyř systémů: český systém daně z příjmů v roce 2005, český systém daně z příjmů v roce 2006, současný slovenský systém daně z příjmů s povinným penzijním pojištěním a současný slovenský systém daně z příjmů s dobrovolným systémem důchodového pojištění. Hlavním cílem tohoto příspěvku je mezinárodní srovnání celkového zatížení (sestávající se z osobní důchodové daně a z povinných příspěvků na sociální pojištění, včetně zdravotního pojištění), ačkoli je současně provedena komparace i mezi situací v České republice před a po změně v systému české daně z příjmů mezi roky 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we compare rates of income taxation (personal income tax plus social security contributions) at selected householdsĺ types of employees according to their income. The analysis is based on comparison of the following three tax systems: Czech income tax system in 2005, Czech income tax system in 2006 and current Slovak income tax system. The main aim of this paper is the international comparison, although comparison between the situation before and after the change of Czech income tax law is made as well.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; progresivita; pojistné SZ; daň jednotná

Klíčová slova v angličtině: taxation; progressivity; personal income tax; social security contributions; flat tax
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti. [Social-economic status of the self-employed persons in Czech society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-011-0

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn výstupů z projektu 1J 047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, který v letech 2005 - 2008 realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. v rámci programu Moderní společnost a její proměny vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na základě analýz statistických dat a sociologických šetření autoři sledují zhodnocení společenského postavení osob samostatně výdělečně činných v souvislostech jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek a jejich postojů a chování v české společnosti po roce 1989. Upozorňují na otevřené problémy a formulují náměty dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  Summary of findings of the Social-economic status of the self-employed persons in society project No. 1J 047/05-DP1 which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in years 2005 - 2008. The project was implemented within the program of Modern society and its metamorphosis which was granted by the Ministry of Labour and Social Affairs. On the basis of analyses of statistic data, the authors monitor valorization of status of the self-employed persons in context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitude in the Czech society after 1989. The authors refer to the open problems and define themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; apparent self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Socio-economic Status of Self-employed Persons in Czech Society. [Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečných činných v české společnosti.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2009. - 121 s. - ISBN 978-80-7416-035-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn závěrů projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (č. 1J047/05-DP1), realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech 2005 - 2008. Projekt byl proveden v rámci programu MPSV Moderní společnost a její proměny. Na základě analýz statistických dat autoři monitorují valorizaci postaveni OSVČ v kontextu jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek, jejich chování a postoje v české společnosti po r. 1989. Autoři poukazují na neřešené problémy a navrhují témata dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  A summary of the findings of the Social-economic Status of Self-employed Persons in Society, project no. 1J 047/05-DP1, which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in the years 2005-2008. The project was implemented under a programme called Modern Society and Its Metamorphosis, initiated by the Ministry of Labour and Social Affairs. Based on analyses of statistic data, the authors monitor the valorisation of the status of self-employed persons in the context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitudes in the Czech society after 1989. The authors refer to unresolved problems and suggest themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; false self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT