Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce. [The comparative analysis of the Czech tax system with emphasis on the labour market.]. / Robert Jahoda - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 40 s.

[ Jahoda, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva je jedním z průběžných výstupů projektu "Aktuální otázky vývoje systému sociální ochrany obyvatelstva". Za pomoci statistik daňových příjmů OECD zpráva srovnává český daňový systém se zeměmi OECD. Zvláštní důraz je položen na zdanění práce (daně z příjmů fyzických osob a sociální pojistné) a interakci daňového a dávkového systému. Práce poukazuje na aktuální problémy české daňové politiky a na možnosti jejich řešení. Speciální část je věnována aktuálnímu vývoji daňových systémů v zemích EU, opět s důrazem na zdanění práce. V závěru rekapitulujeme doporučení ke změně českého daňového systému a navrhujeme další směry výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  The report refers to the outcomes of the project "Current issues of the development of the system of social pro-tection of the population". With the help of tax revenue statistics (OECD) report compares Czech tax system with systems of OECD countries. Extra emphasis is given on labour taxation (personal income tax and social security contributions) and interaction between tax and benefit system. The analysis outcomes point out prob-lems of the present tax policy and show their possible solutions. Special part addresses current developments of tax systems in European countries, again with emphasis on labour taxation. Recommendations towards Czech tax systems are summed up and proposals for future research are made at the end of the report.
Klíčová slova: daně; daně z příjmů; zdanění práce; politika daňová; trh práce; dávky sociální

Klíčová slova v angličtině: taxes; taxing labour; INCOME TAX; tax policy; labour market; social benefits
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Zdanění práce v ČR a zemích EU. [Taxes on Labour in the CR and EU.]. / Robert Jahoda - In: Veřejná ekonomika a správa.. - Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2003. - ISBN 80-248-0430-1. - s. 14-15.

[ Jahoda, Robert ]

Anotace:  Článek poukazuje na negativní dopady zdanění na výsledky trhu práce. Ukazuje změny v daňové oblasti, které byly v posledních 8 letech provedeny v EU a vyvozuje závěry pro případné změny v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Article shows negative aspects of labour taxation on labour market performance. Analyzes empirical data on changes of labour taxes in EU in the last 8 years. It is concluded by recommendations for the CR.
Klíčová slova: ČR; EU; zdanění práce; nabídka pracovních sil; poptávka po prac. silách; služby zaměstnanosti; pojistné SZ

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; taxing labour; labour suply; demand; VAT; labour intensive services; social security contributions; PIT
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT