Publikační činnost: 2003
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Příležitostná registrovaná práce pro dlouhodobě nezaměstnané. / Ladislav Průša - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 29, č. 10 (2003), s. 20-22.

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Belgické zkušenosti s opatřením, které umožňuje dlouhodobě nezaměstnaným osobám v omezeném rozsahu pracovat bez vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání a bez ztráty s tím spojených výhod. MPSV navrhuje připravit i u nás obdobný systém, konkrétně se jedná o projekt Příležitostné registrované práce, který by mohl při vhodně nastavených parametrech fungovat jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; Belgie; politika zaměstnanosti; nezaměstnanost dlouhodobá; zaměstnání dočasné; uchazeči o práci; flexibilita pracovní; práce netypická

Klíčová slova v angličtině: CR; Belgium; employment policy; long term unemployment; temporary employment; job seekers; labour flexibility; atypical employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Labour market flexibility and employment protection. [Flexibilita trhu práce a ochrana zaměstnání.]. / Markéta Nekolová - 2007.

[ Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Standardizované mezinárodní indikátory ukazují, že se Česká republika řadí mezi země s nejflexibilnějšími opatřeními v oblasti zaměstnanosti. Nicméně čeští zaměstnavatelé jsou přesvědčení, že je národní trh práce příliš rigidní. Poslední změny v zákoníku práce zavádějí větší flexibilitu pro zaměstnance s trvalým pracovním poměrem a větší jistotu pro pracovníky s dočasným pracovním poměrem, ale stále přetrvává mezi těmito dvěma kategoriemi propast.
 
Anotace v angličtině:  Standardised international indices show that the Czech Republic ranks among the countries with the most flexible regulations in the area of employment. Nevertheless, Czech employers believe that the national labour market is too rigid. Recent changes to the labour code have introduced greater flexibility for employees on permanent contracts and more security for those on temporary contracts, but a significant gap remains between these two categories.
Klíčová slova v angličtině: labour flexibility; labour law; flexicurity employees employment relationship; temporary employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Eurofond - EWCO 207
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. Dokonč. / Miriam Kotrusová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 3 (2002), s. 16-17.

[ Kotrusová, Miriam ]

Anotace:  Dokončení z čísla 2/2002. Dočasné formy zaměstnání. Vývoj a základní charakteristiky zaměstnání na dobu určitou. Některé problémy související se zaměstnáními na dobu určitou. Flexibilita forem zaměstnání v České republice. Graf: Zaměstnání na dobu určitou (v % z celkové zaměstnanosti) v zemích EU v letech 1991-1999.
Klíčová slova: ČR; EU; flexibilita pracovní; politika zaměstnanosti; trh práce; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; labour flexibility; employment policy; labour market; temporary employment; part time employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU [Flexible forms of employment in selected EU countries]. / Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. - 147 s. - ISBN 978-80-7416-131-5

[ Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem monografie bylo provést rozbor uplatňování a regulace flexibilních forem zaměstnání (FFP) ve vybraných členských zemích EU a možností implementace příČstupů jiných evropských zemí v prostředí ČR. Pro účely řešení vymezeného problému byl zvolen metodologický postup kombinace sekundární analýzy informačních zdrojů a výzkumného designu tzv. mnohočetných případových studií uplatČňování a regulace FFP ve vybraných členských zemích EU. Národní případové studie využívání FFP, jejich legislativní úpravy a vliv na produktivitu práce a konkurenceschopnost byly vypracoČvány jednotlivými zahraničními experty podle jednotné osnovy, vymezující stěžejní tematické okruhy. Dále byla použita SWOT analýza pro účely identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení využívání vybraných FFP na trhu práce v podmínkách České republiky. Při zpracování doporučení a výsledků SWOT analýzy možné implementace vybraných opatření v podmínkách ČR byla dále zohledněna zjištění získaná z odborných diskusí se zástupci zaměst
navatelů, zaměstnanců a státu.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the monograph was to analyze application and regulation of flexible forms of employment in selected EU member states and possibility of implementation of European countries´ approaches in the Czech Republic. For the purpose of solving the problem it was chosen combination of secondary analysis of information resources and case studies of application and regulation of flexible forms of employment in selected EU member states. National case studies of the use of flexible forms of employment, their legislative frameworks and their impact on productivity and competČiČtiveness have been written up by foreign experts under a single structure defining the key thematic areas. Furthermore SWOT analysis was used to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats of selected flexible forms of employment to use on labor market in the Czech Republic. For processing the recommendations and results of the SWOT analysis of the possible implementation of selected measures in the Czech Republic were als
o taken into account the findings obtained from discussions with representatives of employers, employees and the state.
Klíčová slova: flexibilní formy zaměstnávání; flexibilita; doba pracovní pružná; různé rozvržení pracovní doby; stlačený pracovní týden; konto pracovní doby; zaměstnávání na částečný úvazek; zaměstnávání na dobu určitou; dočasné zaměstnávání prostřednictvím zprostředkovatelských agentur; práce z domova; sdílené pracovní místo

Klíčová slova v angličtině: flexible forms of employment; flexibility; flexible working hours; various schedules of working hours; compressed work week; account of working hours; part-time employment; temporary employment; temporary employment through employment agencies; homeworking; job sharing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Monografie vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů CZ.1.04/1.1.01/02.00012
Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Monografie byla řešena v období září 2011 - červen 2012.
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Atypical Employment in Aviation : Final Report [Atypické zaměstnávání v letectví: Závěrečná zpráva]. / Veverková, Soňa ľ national expert. / Veverková, Soňa ľ national expert - Brussels: European Commission, 2015. - 287 s.

[ Jorens, Yves - Gillis, Dirk - Valcke, Lien - De Coninck, Joyce - Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie analyzuje atypické formy práce ve vybraných členských zemích EU, dopad atypické práce na bezpečnost a podnikové kultury, prostředky, kterými je atypická práce regulována a v případě nutnosti potírána, a její důsledky na individuální a kolektivní reprezentaci. Studie se skládá z 5 rozdílných částí: 1. Rozsah a metodologie. 2 Evropský sektor letecké dopravy (charakteristika současného stavu). 3. část objasňuje závěry provedeného šetření a 4. část je analyzuje. 5. Konečné závěry a doporučení.
Klíčová slova: EU; letectví; práce netypická; flexibilita pracovní; zákonodárství; právo pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnání dočasné; zaměstnání na částečný úvazek; zaměstnání atypické; agentury práce; dialog sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; aviation; atypical employment; atypical work; labour flexibility; legislation; labour law; employment conditions; temporary agency work; temporary employment; part-time employment; social dialogue
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 9136/15 Atypické formy zaměstnávání v sektoru evropské letecké dopravy - Zpráva za Českou republiku
Poznámka:  Veverková, Soňa - national expert
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT