Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální vyloučení. [Social exclusion.]. / Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika / Vojtěch Krebs, a kol.. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-050-5. - s. 124-130 (7 s.).

[ Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Koncept sociálního vyloučení a použitá terminologie v pojetí Rady Evropy (sociální vyloučení, lidská důstojnost, sociální integrace). Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The concept of social exclusion and applied terminology in the understanding of the Council of Europe (social exclusion, human dignity, social integration). Groups of population most exposed to social exclusion in the Czech Republic.
Klíčová slova: vyloučení sociální; terminologie; integrace; chudoba; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: social exclusion; terminology; social integration; welfare triangle; human dignity; poverty; disadvantage groups
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Srovnání úrovně a pohybu nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných státech EU. [A comparison of level and movement of labour costs, nominal and real wages in the Czech Republic and selected EU countries.]. / Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, 2006. - 70 s. - ISBN 80-87007-54-9

[ Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie obsahuje mezinárodní srovnání úrovně a vývoje základních indikátorů oceňování zaměstnanecké práce (náklady práce a paritní výdělky); srovnání zahrnuje široký okruh členských států EU obsažených v informačních bázích OECD (15 ästarýchô členských států, ČR, SR, Polsko a Maďarsko) a Eurostatu (25 členských států popř. 27 států vč. Rumunska a Bulharska).
 
Anotace v angličtině:  This study contains an international comparison of the level and movement of the basic indicators of the evaluation of employee work (labour costs and parity earnings); the comparison includes many countries of the EU from the informative databases of the OECD (15 ôoldö member countries, CR, SR, Poland, Hungary) and Eurostat (25 member countries or 27 countries incl. Romania and Bulgaria).
Klíčová slova: náklady práce; komparace mezinárodní; terminologie; mzdy nominální; mzdy reálné; statistika

Klíčová slova v angličtině: labour costs; international comparison; nominal and real wages; terminology; statistical analysis
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výzkum rodin migrantů v ČR: Východiska a základní pojmy projektu. Návrh informačního systému o rodinách migrantů z třetích zemí. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014. - 16 s. - ISBN 978-80-7416-208-4

[ Horáková, Milada ]

Externí odkaz
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; system informační; migranti ze třetích zemí; rodiny imigrantů; terminologie; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country nationals; third country migrants; families of migrants; terminology; information systems; certified methodology
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014: 2014
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí [Constitution of the Information System on Families of Third Country Nationals: Methodics for Collection and Application of Relevant Data]. / Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica Schebelle, Jan Kubát, Zdeněk Uherek, Stanislav Brouček, Veeronika Beranská - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2014; Praha: Etnologický ústa AV ČR, v.v.i., 2014. - 201 s.

[ Horáková, Milada - Bareš, Pavel - Schebelle, Danica - Kubát, Jan - Uherek, Zdeněk - Brouček, Stanislav - Beranská, Veeronika ]

Externí odkaz
Anotace:  K tvorbě fundované imigrační politiky, která bude podporovat integraci imigrantů a sociální kohezi, je třeba informací o skladbě a fungování imigrantských rodin. Tomuto účelu by měl sloužit informační systém o rodinách imigrantů ze třetích zemí, ze kterého by bylo možno odvozovat představy o budoucích společenských potřebách a investicích spojených s imigrací do České republiky. Informační systém by měl usnadnit získávání dat o struktuře rodin imigrantů, místu jejich pobytu a jejich potřebách. Tyto informace jsou velmi významné při tvorbě a implementaci státní integrační politiky reflektující kapacitu sociální infrastruktury (trhu práce, institucí pro přípravu na povolání, základního, středního i vysokého školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, kultury apod.).
 
Anotace v angličtině:  To create a solid immigration policy that will promote integration and social cohesion immigrants, we need information about the composition and functioning of immigrant families. For this purpose should serve an information system on families of immigrants from third countries from which it would be possible to derive ideas about future societal needs and investments associated with immigration to the Czech Republic. Information system should facilitate the collection of data on the structure of families of immigrants, their place of residence and their needs. This information is very important in the development and implementation of national integration policy reflecting the capacity of social infrastructure (labour market, institutions for vocational training, primary, secondary and tertiary education, healthcare, social security, culture, etc.).
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; rodiny imigrantů; system informační; metodika; terminologie; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third country nationals; families of migrants; information systems; metodology; families of migrants; terminology; certified methodology
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT