Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Stárnutí obyvatelstva České republiky podle pohlaví a genderu. [The aging Czech population according to gender.]. / Kamila Svobodová - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 2 (2006), s. 109-118 (10 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Demografické stárnutí v České republicer. Starší obyvatelé podle úrovně vzdělání. Starší muži a ženy z hlediska ekonomické činnosti. Ekonomická situace. Postoje k životu ve stáří v souvislosti s genderem.
 
Anotace v angličtině:  A demographic breakdown of aging in the Czech Republic. Older people in terms of education levels. Older men and women in terms of economic activity. The economic situation. Attitudes to life in old age with respect to gender.
Klíčová slova: stárnutí; gender; staří; situace sociální

Klíčová slova v angličtině: ageing; gender; the elderly; social situation
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MSM0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace; 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Realizace sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. [The implementation of social services for seniors and people with handicaps.]. / Pavel Bareš - In: Rezidenční péče. Odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče.. - ISSN 1801-8718 - Roč. 2, č. 3 (2006), s 5.

[ Bareš, Pavel ]

Anotace:  Cílem článku je seznámit z významnými podněty k diskusi o sociálních službách v rezidenčních zařízeních, které vyplynuly z výzkumného šetření realizovaného mezi pracovníky pověřených obecních úřadů. Článek se zaměří nejprve na situaci cílových skupin seniorů a postižených osob, dále na sociální služby poskytované těmto cílovým skupinám, respektive na služby, jejichž klientelou mohou tyto cílové skupiny být.
 
Anotace v angličtině:  The articleĺs objective is to introduce important suggestions to the discussion on social services in residential facilities which are derived from research studies performed by workers of appointed local councils. The article initially focuses on the situation concerning the target groups of pensioners and handicapped people and then moves on to cover the social services provided to these groups or the services that they could expect as clients.
Klíčová slova: služby sociální; šetření; staří; postižení

Klíčová slova v angličtině: social services; survey; the elderly; handicapped persons
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám. [Gender and care provision to the elderly.]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 2 (2007), s. 20-23 (4 s.).

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Genderové rozdíly v poskytování péče starším osobám. Fenomén tzv. "sandwich generation". Kombinace zaměstnání, péče o děti a péče o staré rodiče.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. Gender differences in the provision of care for the elderly. The so-called ôsandwich generationö phenomenon. The combination of employment, caring for children and caring for elderly parents.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: the elderly; the disabled; helplessness; long term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Gender a poskytování péče starším osobám (2.). [Gender and care provision to the elderly (2.).]. / Kamila Svobodová - In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X - Roč. 9, č. 3 (2007), s. 22-24.

[ Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Pokračování článku z minulého čísla. Problematika poskytování péče starším osobám z genderové perspektivy. Vliv poskytování péče na zaměstnání a osobní život pečujících osob. Gender a veřejná politika v oblasti poskytování péče. Problémy v oblasti podpory poskytovatelům péče. Co by pomohlo ke zlepšení situace. Problematika ústavní péče. Některá srovnání se situací v EU.
 
Anotace v angličtině:  The issue of providing care to the elderly from a gender perspective. The impact providing care has on the employment and personal life of the caregivers. Gender and public policy in terms of the provision of care. What would help improve the situation? Issues surrounding institutional care. Some comparisons with the situation in the EU.
Klíčová slova: staří; postižení; bezmocnost; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pomoc sociální v rodině; péče domácí; pečovatelé; služby sociální; zaměstnanost žen; cyklus rodinný (životní); zaměstnání na částečný úvazek; péče ústavní

Klíčová slova v angličtině: the elderly; disabled; helplessness; long term care; long-term care for the close relative; family social assistance; home care; caregivers; social services; employment-women; life cycle; part time employment; institutional care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vybavenost regionů vybranými typy sociálních služeb v ČR v r. 2005. [The availability of selected types of social services in CR regions in 2005.]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 2, č. 4 (2006), příl. S. 1-4 (4 s.).

[ Průša, Ladislav ]

Anotace:  Hlediska pro hodnocení rozsahu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb. Stěžejní závěry vyplývající z podrobného rozboru oficiálních dat MPSV a ÚZIS o rozsahu poskytovaných sociálních a navazujících zdravotních služeb za r. 2005. Grafy znázorňující vybavenost krajů/okresů sociálními službami pro staré občany/místy v domovech důchodcův v relaci na 1000 osob starších 65 /80 let v r. 2005 a vybavenost místy v léčebnách pro dlouhodobě nemocné v relaci na 1000 osob celkem v r. 2005.
 
Anotace v angličtině:  The viewpoint for assessing the scope of social and health services provided. Fundamental conclusions stemming from detailed analysis of MLSA and IHIS (institute of Health Information and Statistics) data on the extent of social and related health services provided in 2005. Graphs showing the availability in regions and districts of social services for old people, places in retirement homes in per 1000 people older than 65/80 in 2005 and the availability of places in medical institutions for the long-term sick in per 1000 of the total population in 2005.
Klíčová slova: služby sociální; regiony; staří; péče ošetřovatelská; péče ústavní; důchodci; péče dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: social services; regions; the elderly; nursing care; institutional care; retired persons; long term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Šetření výdělků starších zaměstnanců. [Monitoring of older workers´ earnings.]. / Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2006. - 62 s. - ISBN 80-87007-39-5

[ Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Pohyb starších zaměstnanců nad 50 let a jejich odměňování představuje specifický segment na trhu práce, který je v ČR málo zmapovaný. Vymezení souboru äseniořiô a zdroj dat. Rozsah a struktura zaměstnávání seniorů. Odměňování seniorů (mzdy v podnikatelské a rozpočtové sféře, distribuce výdělků starších zaměstnanců). Postavení seniorů na trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The movement of older workers aged over 50 and their remuneration represent the specific segment of a labour market that is poorly monitored in the CR. Determination of ôseniors setö and information sources. Scope and structure of seniors employment. Remuneration of older workers (wages in entrepreneurial and budget sphere, distribution of older workers earnings). Situation of seniors on Czech labour market.
Klíčová slova: pracovníci starší; trh práce; výdělky seniorů; mzdy; odměňování starších pracovníků

Klíčová slova v angličtině: older workers; labour market; the elderly; earnings of the elderly; employers of the elderly; wages
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče. [Certain problems of financing of social and health bed care.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková - In: The XIIth International Conference .Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. - Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. - ISBN 978-80-245-1188-7. - nestr. (9 s.) - CD.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna ]

Akce: Praha, 13.-14.4.2007, EUR
Anotace:  Stárnutí populace představuje celosvětový jev. Nárůst podílu starých osob v populaci je zvláště patrný v ekonomicky vyspělých evropských zemích. V důsledku nepříznivého demografického vývoje roste potřeba kapacity lůžek ošetřovatelské následné péče jak v domovech pro seniory, tak i v léčebnách dlouhodobě nemocných. Ačkoli věková struktura, základní diagnózy a úroveň samoobsluhy klientů jsou v obou typech zařízení podobné, ekonomické a personální podmínky ošetřovatelské péče se značně liší. V léčebnách dlouhodobě nemocných hradí zdravotní pojišťovny téměř všechnu péči (zdravotní i sociální). Finanční spoluúčast pacienta neexistuje. Naproti tomu v domovech pro seniory zdravotní pojišťovny pouze nepatrně přispívají na zdravotní péči a domovy ošetřovatelskou péči financují z běžného rozpočtu, tj. na úkor sociálních služeb. Doporučení: Zavést v obou typech zařízení vícezdrojové financování s účastí zdravotních pojišťoven, státu a pacientů/klientů.
 
Anotace v angličtině:  The ageing of population is a world-wide problem, especially in high developed countries. Due to unfavourable demographic trends the need of capacity of nursing and after-care beds is increasing, both in homes for ageing people and health institutes (hospitals) for long-term patients. However the age structure, the basic diagnoses and the level of self-sufficiency of patients/clients of both types of institutions are essentially similar, economical and personal conditions of nursery care offered in the two types of institutions are very different. In institutes for long-term patients health insurance companies pay almost for all the care (medical and social). Financial participation of patient does not exist. On the other hand the health insurance companies give to houses for ageing people only a tiny contribution on the health care and the pensioners houses mostly finance the nursery care from the current budget i.e. at the expense of social services. Recommendations for future: To finance services in these institutions from multiple sources with participation of health insurance companies, government and patients/clients.
Klíčová slova: senioři; staří; stárnutí; péče zdravotní; služby pečovatelská; domovy pro seniory; financování

Klíčová slova v angličtině: the elderly; ageing of population; health care; nursery care; homes for ageing people; financing from multiple sources
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2011
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Demografické stárnutí a jeho dopady. / Kamila Svobodová - 2011. - (Demografie.info)

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  V současné době, zejména ve spojitosti s připravovanou důchodovou reformou, se stále častěji hovoří o demografickém stárnutí populace a jeho dopadech. Komentář přináší zamyšlení nad tímto demografickým procesem a jeho souvislostmi.
Klíčová slova: demografie; stárnutí; staří

Klíčová slova v angličtině: demography; ageing; the elderly
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT