Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Uvedení do problematiky možného budoucího souběhu výdělečné činnosti a registrace na úřadě práce v ČR. Zmapování mezinárodních zkušeností. Doporučení. [Introduction to the relevant questions of possible future parallel of gainfull employment and registration by a labour office in the Czech Republic. Monitoring of international experiences. Recommendations.]. / Jaromíra Kotíková, Markéta Nekolová - Praha: VÚPSV, 2005. - 24 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Nekolová, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie uvádí do problematiky jednoho ze způsobů snižování dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR. Její podíl u nás stále roste mimo jiné i z důvodu nevhodně nastaveného systému dávek v nezaměstnanosti. Od října roku 2004 mají nezaměstnaní v ČR možnost současně s pobíráním dávek v nezaměstnanosti pracovat - být tzv. částečně nezaměstnaní. Systém částečné nezaměstnanosti funguje již několik let v mnoha evropských zemích. ČR v současné době realizuje pilotáž aplikace částečné nezaměstnanosti v rámci modelu příležitostné registrované práce, který pochází z Belgie. Studie podává výčet výhod ale také problémových oblastí spojených s praktickým zavedením zmíněného modelu v našich podmínkách spolu s doporučeními pro další vývoj v této věci.
 
Anotace v angličtině:  This paper surveys relatively new way of reducing long-term unemployment in the Czech Republic. During past years the rate of long-term unemployment still has increased, among other things, due to inappropriate unem-ployment allowances system. Since October 2004 unemployed people in the Czech Republic have had an oppor-tunity to partially work and simultaneously to be on the dole, i.e. to be partially unemployed. The partial unem-ployment system has already operated in many European countries for several years. At present a pilot project of the partial unemployment application model, called Casual Registered Work, has proceeded in the Czech Repub-lic. Benefits and problems associated with model implementation in the Czech Republic are addressed. At the end policy recommendation for the future development are included.
Klíčová slova: nezaměstnanost dlouhodobá; politika zaměstnanosti; systém částečné nezaměstnanosti; nezaměstnaní

Klíčová slova v angličtině: long-term unemployment; partial unemployment system; casual registered work; employment policy; the unemployed
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. [The evaluation of active employment policy efficiency in the Czech Republic.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2006. - 257 s. - ISBN 80-87007-06-9

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva představuje dílčí výstup z projektu Hodnocení efektivnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti. Sleduje celkový vývoj opatření APZ v posledních letech, blíže se zabývá cíleností rekvalifikací a jejich vlivem na odliv účastníků rekvalifikací z registrů - podle kategorií nezaměstnaných, podle lokalit a podle charakteristik (kvalit) programů. Analýza je prohloubena na základě analýzy individuálních dat uchazečů o zaměstnání za celou Českou republiku (OK-práce) a srovnán je vliv účasti v jednotlivých programech APZ na odliv uchazečů z registrů, s různým časovým odstupem po programu a u různých kategorií nezaměstnaných.
 
Anotace v angličtině:  The research report constitutes a particular outlet of the project äEvaluation of Effectiveness of Active Empoyment Policy Programsô. The report follows the general developement of the Active Measures in last years. It is mainly focused on the targeting of the training programs and their effects on the outflows from registered unemployment (distinguishing different categories of the unemployed, different regions and designs of the programs themeselves). The analysis is based on individual data about the registered unemployed in the whole Czech Republic (the system of data is called äOK-práceô). The impact of the programs is evaluated in different time periods and for different categories of the unemployed.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti aktivní; uchazeči o práci; rekvalifikace; nezaměstnaní; regiony

Klíčová slova v angličtině: CR; active employment policy; job seekers; retraining; the unemployed; regions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti [Methodology of effective provision in public employment services]. / Jaromíra Kotíková, Danica Schebelle, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 47 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Schebelle, Danica - Vychová, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo na základě zhodnocení současného stavu služeb zaměstnaČnosti a politiky zaměstnanosti po realizované organizační změně, zahraničních zkušeností a diskusí s experty na danou problematiku vytvořit metodický nástroj, který bude využit pro zajištění efektivního výkonu veřejných služeb zaměstnanosti. Certifikovaná metodika vymezuje doporučené postupy nastavení efektivního systému veřejných služeb zaměstnanosti ČR v oblastech: rozdělení kompetencí a nastavení procesů ve funkčním systému veřejných služeb zaměstnanosti; nastavení výkonu veřejných služeb zaměstnanosti.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the project was to create a methodically tool which will be used to ensure effective performance of public employment services in the Czech Republic. The solution of the project was based on an evaluation of the current state of employment services and employment policy after the organizational change, international experiences and discussions with experts interested in this problematic. Certified methodology defines recommended practices of settings an effective system of public employment services in spheres: the division of competencies and adjustment processes in a functional system of public employment services; setting the performance of public employment services.
Klíčová slova: veřejné služby zaměstnanosti; politika zaměstnanosti; úřady práce; uchazeči o práci; nezaměstnaní; zaměstnavatelé; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: public employment services; employment policy; Labour office of the Czech Republic; job seekers; the unemployed; employers; certified methodology
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

The low-skilled unemployed in the main ALMP tools in 2014 and 2015 [Nezaměstnaní s nízkou kvalifikací v hlavních nástrojích ALMP v letech 2014 a 2015]. / Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková - 2018. - 28 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta ]

Externí odkaz
Anotace:  V nedávném období hospodářské recese hrály důležitou roli aktivní programy trhu práce v kombinaci s dalšími nástroji podpory sociální politiky a aktivačními opatřeními. Tato studie aplikuje specifický výzkumný přístup při přiřazování nezaměstnané populace: naše populace (vzorek nezaměstnaných osob z databáze OKpráce pro rok 2014/2015) je konstruován ve formě kombinace populace nezaměstnaných na začátku sledovaného období (nezaměstnaní k 1. lednu 2014 a 2015) a přílivů nezaměstnanosti ve sledovaném období (uchazeči o zaměstnání, kteří se v roce 2014 a 2015 zaregistrovali na úřadech práce). Analyzujeme klíčové charakteristiky účastníků ve třech základních programech: odborný výcvik (programy vybrané samotnými účastníky i programy poskytované úřadem práce), dotované pracovní pozice v soukromém sektoru a programy veřejných prací, tj. tradiční opatření nejčastěji využívané nezaměstnanými.
 
Anotace v angličtině:  Active labour market programmes combined with other social policy support tools and activation measures played an important role in the recent period of economic recession. This study applies a specific research approach when assigning the unemployed population: our population (a sample of unemployed persons from the OKpráce database for 2014/2015) is constructed in the form of a combination of the stock of unemployed at the beginning of the monitored period (unemployed on 1 January 2014 and 2015 respectively) and inflows to unemployment during the monitored period (jobseekers who registered at labour offices during 2014 and 2015 respectively). We analyse the key characteristics of participants in three principal programmes: training (programmes selected by participants themselves as well as those provided by the labour office1), subsidised job positions in the private sector and public works programmes, i.e. traditional measures most often taken up by the unemployed.
Klíčová slova: politika trhu práce aktivní; nezaměstnaní s nízkou kvalifikací; nezaměstnaní; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: active labour market programmes; the low-skilled unemployed; the unemployed; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT