Publikační činnost: 1999
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Goals, Impacts and Effects of Social Security: An Overview. [Cíle, dopady a efekty sociálního zabezpečení. Přehled.]. / Tomáš Sirovátka - In: Social Security in an Interdisciplinary Perspective. / B. Greve, D. Pieters, (eds.). - Antwerpen : Maklu, 1999. - ISBN 90-6215-679-7. - s. 33-53.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Teoretický úvod do záměrů a dopadů sociálního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  Theoretical introduction into the goals and effects of social security.
Klíčová slova: zabezpečení sociální; teorie

Klíčová slova v angličtině: social security; effects of social security; theory
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Posílení sociálně vyloučených: sociální práce s komunitou. / Václav Kulhavý - In: Sociální práce /Sosiálna práca. - ISSN 1213-6204 - č. 1 (2006), s. 81-92.

[ Kulhavý, Václav ]

Klíčová slova: ČR; práce sociální; teorie; vyloučení sociální; pracovníci sociální; ochrana sociální; integrace

Klíčová slova v angličtině: CR; social work; social workers; theory; social exclusion; social protection; integration
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Věkové normy v sociologické perspektivě. / Lucie Vidovićová, Eva Gregorová - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 1-2 (2007), s. 201-216.

[ Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva ]

Anotace:  Předkládaná studie vychází z projektu ""Stárnutí, věk a diskriminace - nový kontext pro českou společnost" (GAČR 403/06/1647). Autorky si kladou za cíl představit koncept věkových norem jako významný teoretický příspěvek k sociologii věku a v této souvislosti seznámit i s prvním empirickým výzkumem na toto téma v českém kontextu. V první části článku rekapitulují zahraniční výzkumy a představují svou metodu. V empirické části uvádějí vybrané dílčí výsledky, přičemž se zaměřily především na představení dvou nejvýznamnějších okruhů věkových norem - formálního a reprodukčního - a na problém implicitní normativity.
Klíčová slova: sociologie; výzkum; teorie; projekty; diskriminace věková; stárnutí; staří; procesy sociální

Klíčová slova v angličtině: sociology; RESEARCH; theory; PROJECTS; age discrimination; ageing; elderly; SOCIAL PROCESSES
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Věk v sociologické teorii: Perspektiva životního běhu. / Jana Havlíková - In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X - č. 1-2 (2007), s. 179-200. lit.

[ Havlíková, Jana ]

Anotace:  Hlavním cílem článku je seznámit českou odbornou veřejnost s teorií životního běhu a poskytnout případným zájemcům o ni základ pro další studium.
Klíčová slova: Mezinárodní; společnost; věda; sociologie; teorie; stárnutí; procesy sociální; výzkum; dráhy životní

Klíčová slova v angličtině: International; society; science; sociology; theory; ageing; social processes; research; life cycle
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  angl. résumé
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Monotematický blok sociální koheze. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda. / Petr Mareš, Tomáš Sirovátka - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 44, č. 2 (2008), s.271-294.

[ Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš ]

Anotace:  Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Pojem sociální exkluze a s ním spojený diskurz. Sociální funkce diskurzu sociální exkluze. Pojem a dimenze sociálního začleňování. Přístupy k sociálnímu začleňování. (Mj. modely sociálního začleňování v oblasti integrace na trh práce a redistribuce). Agenda sociálního začleňování Evropské unie.
Klíčová slova: ČR; EU; Mezinárodní; soudržnost sociální; vyloučení sociální; společnost; integrace; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; chudí; chudoba; politika sociální; teorie; výzkum; sociologie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; EU; International; social cohesion; social exclusion; society; integration; labour market; employment; unemployment; poor people; poverty; social policy; theory; research; sociology
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? [How to Overcome Obstacles in Mediating Parallel Help for Client?]. / Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 52-76 (25 s.).

[ Musil, Libor ]

Anotace:  Článek je věnován otázce: "Jak překonávat realizační obtíže, které brání zprostředkovat klientům souběžnou pomoc jiného pomáhajícího pracovníka, a zajistit tak, aby se vyrovnali s obtížemi, které blokují dosažení cíle jejich spolupráce se sociálním pracovníkem?" Autor u tří aktérů zprostředkování souběžné pomoci ľ sociálního pracovníka, klienta a dalšího pomáhajícího pracovníka ľ vymezuje tři typy realizačních potíží: nedostatek představ o účelnosti zprostředkování další pomoci, nedostatek motivace a zábrany v kontaktu. V jednotlivých kapitolách, z nichž každá je věnována jednomu z výše uvedených aktérů, autor uvádí a zdůvodňuje doporučení, jak zvládat realizační obtíže zprostředkování další pomoci.
 
Anotace v angličtině:  The article is devoted to the question: "How to overcome difficulties that hinder to mediate parallel help of another helping worker so that client is able to cope with obstacles to reaching aims of his or her cooperation with social worker?ö The author defines three kinds of obstacles to participation of actors (i.e. social worker, client and parallel helper) in arranging parallel help: lack of notion of parallel help, lack of motivation to participate in it and restraints to contact with other actor of parallel help. Each of the three chapters is devoted to one of the aforementioned actors, to their obstacles to parallel help and to substantiation of ways to get over these obstacles.
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; teorie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; theory; parallel helping intermediation execution obstacles ways of dealing with
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT