Publikační činnost: 2010
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vytváření systémů monitorování a hodnocení výsledků integrace cizinců z třetích zemí v EU a ČR. [Creating systems for monitoring and assessing the results of integration of third-country nationals in the EU and the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 4, č. 4 (2010), s. 10-15 (6 s.).

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Anotace:  Příspěvek popisuje genezi a dosažený stav přípravy a realizace systémů monitorování a hodnocení výsledků politik integrace cizinců z třetích zemí v členských státech EU a samostatně v ČR. Závěry Rady EU (listopad 2008) a na ně navazující německé a švédské iniciativy soustředily pozornost na význam a bariéry vytváření monitorovacího systému na unijní úrovni, který by umožňoval porovnávání a využívání zkušeností mezi členskými státy. Obsahová a metodická úskalí takového systému jsou naznačena na pozadí složitosti procesů integrace a diferenciace integračních politik mezi státy. K tomu přistupuje rozdílnost informačních systémů o cizincích z třetích zemí. Proces vytváření systému monitorování integrace bude vyžadovat několikaleté úsilí na národních i evropské úrovni. Článek je úvodem do problematiky s cílem otevřít výměnu názorů a zkušeností k této náročné a aktuální problematice.
 
Anotace v angličtině:  The paper describes the inception and attained state of preparation and implementation of systems for monitoring and assessing the results of policies for integrating third-country nationals in EU member states and separately in the CR. The conclusion of the Council of the EU (November 2008) and subsequent German and Swedish initiatives concentrated on importance of and barriers to the creation of monitoring system at EU level to enable comparisons and experience sharing among member states. The substantive and methodological pitfalls are outlined against the background of the complexity of integration and differentiation of integration policies between states. This is compounded by differences between information systems about third-country nationals. The process of creating an monitoring system will require efforts at both national and European level. The article is an introduction to the issue with aim to open up an exchange of opinions and experiences in this area.
Klíčová slova: ČR; EU; integrace cizinců; migranti; systém monitorování; cizinci z třetích zemí

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; integration of migrants; monitoring system; third-country nationals
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice. [Methodology of monitoring and evaluation of the integration process of third country nationals in the Czech Republic.]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-070-7

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie je zpracovat první návrh metodiky hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí na českém území a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za hodnocení a úpravu integračních politik v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Řešení vychází z analýzy přístupů ke stanovení monitorovacích systémů integrace cizinců v zahraničí i z dosavadních poznatků v České republice. Vybrané ukazatele jsou uspořádány do dvou vnitřně členěných částí. První část obsahuje přehled základních ukazatelů, jejich verbální obsahovou charakteristiku a význam pro sledování procesů a výsledků integrace. Druhá část zahrnuje tzv. analytické ukazatele určené k podrobnějšímu studiu sledované problematiky. Součástí studie jsou i výsledky empirického šetření s představiteli nevládních a neziskových organizací, které se integrací cizinců z třetích zemí v ČR prakticky zabývají.
 
Anotace v angličtině:  The study aims to prepare the first draft of the evaluation methodology of monitoring tools of the integration process of third country nationals in the CR and provide a number of key knowledge and information to public sector bodies for evaluation and treatment integration policies in the CR. The solution is based on an analysis of approaches to establishment of monitoring systems of foreignersĺ integration abroad and on existing knowledge in the CR. Selected indicators are arranged into two internally structured parts. The first part provides an overview of the basic indicators, their verbal content characteristics and importance for monitoring of integration processes and outcomes. The second part includes the so-called analytical indicators for a more detailed study of the observed issue. The study also includes results of an empirical survey of representatives of governmental and non-profit organizations that deal with the integration of third country nationals in the CR in practice.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; proces integrace; monitorování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third-country nationals; integration of foreigners; integration process; monitoring system; basic indicators
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions [Ukazatele integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí]. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř - Prague: RILSA, 2011. - 62 s. - ISBN 978-80-7416-081-3

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem publikace je zpracovat první návrh metodiky hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za hodnocení a úpravu integračních politik v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací. Návrh vychází z analýzy přístupů ke stanovení monitorovacích systémů integrace cizinců, které jsou uvedeny v zahraniční odborné literatuře a z požadavků evropských institucí, týkajících se sledování výsledků integračních politik v členských zemích. Navržená soustava kvantitativních ukazatelů centrálně monitorujících procesy a výsledky integrace čerpá především z administrativních databází státní správy ČR. Jedná se o výběr klíčových, často nepublikovaných ukazatelů, které jsou uspořádány do logického systému a vytvářející metodickou pomůcku hodnocení integračních procesů.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the publication is to draw up the first proposal for a methodology for assessing the tools used to monitor the integration process of third-country nationals in the CR and thus to provide the government bodies responsible for assessing and adjusting integration policies with a set of key findings and information. The proposal is based on an analysis of the approaches to defining the systems for monitoring the integration of foreigners that are referred to in foreign specialist literature and on the requirements of European institutions regarding the monitoring of the results of member statesĺ integration policies. The proposed system of quantitaČtive indicators centrally monitoring integration processes and outcomes is founded on information drawn from administrative databases of the Czech state administration. These databases contain key, often unpublished indicators that are arranged in a logical system creating a methodological aid for monitoring and assessing integration processes.
Klíčová slova: cizinci; cizinci z třetích zemí; integrace cizinců; proces integrace; systém monitorování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: foreigners; third-country nationals; integration of foreigners; integration process; monitoring system; key indicators
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2014
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Monitoring integrace cizinců z třetích zemí v ČR s důrazem na slučování rodin a čerpání sociálních dávek [Monitoring the integration of third-country nationals in the CR with the emphasis on the unification of families and the drawing of social benefits]. / Jana Vavrečková, Petr Pojer - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 8, č. 4 (2014), s. 25-26 (2 s.).

[ Vavrečková, Jana - Pojer, Petr ]

Anotace:  Projekt "Monitoring kvantitativních a kvalitativních indikátorů integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR s důrazem na problematiku slučování rodin a čerpání sociálních dávek" (EIF - 2012 - 04), jehož zadavatelem je MV ČR, je řešen v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Jeho řešení přímo navazuje na výsledky dosud realizovaných prací v této oblasti a zajišťuje tak kontinuitu dosavadních výstupů a činností. Konkrétně se jedná o tři fáze projektu "Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců třetích zemí v ČR" (řešené v letech 2009-2011) a projekt "Kvantitativní a kvalitativní ukazatelé pro hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v ČR ve světle aktuálních dat a nových poznatků (2012-2013)". Výstupy řešených projektů byly zadavatelem opakovaně pozitivně hodnoceny a staly se jedním z významných podkladů pro hodnocení integračních procesů CTZ v ČR a jejich další koncepční zaměření.
 
Anotace v angličtině:  The project entitled "Monitoring of quantitative and qualitative indicators of the integration of third-country nationals in the CR, with the emphasis on the issue of the unification of families and the drawing of social benefits" (EIF - 2012 - 04), commissioned by the Ministry of the Interior of the CR, is conducted under the European Fund for the Integration of Third-country Nationals. The project design directly follows up the results of work done to date in this area, thus ensuring the continuity of outputs and activities. Specifically, it is a project with three phases, the other two being: "Methodology of the assessment of tools for monitoring the integration process of third-country nationals in the CR" (2009-2011) and the project "Quantitative and qualitative indicators for the assessment of the integration of third-country nationals in the CR in the light of current data and new findings (2012-2013)". The outputs of the projects were repeatedly rated positively by the commissioning organisation and b
ecame one of the key materials for assessing the integration processes of third-country nationals in the CR and for future policy design.
Klíčová slova: cizinci z třetích zemí; sjednocení rodiny; projekty

Klíčová slova v angličtině: third-country nationals; family unification; projects
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BAV

Souhrnná výzkumná zpráva smíšeného výzkumu o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR [Summary research report of mixed research on health care and the health status of foreigners in the Czech Republic]. / Danica SCHEBELLE, Jan KUBÁT, Jarmila MAREŠOVÁ, Ivana OLECKÁ, Jan ŽOFKA - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 245 stran - ISBN 978-80-7416-381-4

[ SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Jarmila - OLECKÁ, Ivana - ŽOFKA, Jan ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Souhrnná výzkumná zpráva přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. Klade si za cíl přispět k již provedeným výzkumům v této oblasti a posunout hranici poznání o aktuální poznatky získané prostřednictvím smíšeného výzkumu, zaměřeného na vybrané oblasti vypovídající o důvěře cizinců v kvalitu poskytované zdravotní péče, jejich strategie při řešení zdravotních problémů a osobní přístup i zodpovědnost k vlastnímu zdraví. Smíšený výzkum zahrnoval vůbec poprvé realizovanou analýzu dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému pro celou ČR a pro specifické skupiny cizinců z třetích zemí a cizinců z členských zemí EU (mimo zemí EHP), provedenou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, jejíž výstupy jsou předmětem samostatné zprávy "Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců na území ČR z dat NZIS 2009-2018".
Další významnou částí smíšeného výzkumu byla realizace dotazníkového šetření kvótním výběrem, který zahrnoval zkoumaný soubor 1 000 respondentů - cizinců se státní příslušností Ukrajiny, Vietnamu a Ruské federace pobývajících na území pěti vybraných krajů ČR. Zjištění získaná v rámci smíšeného výzkumu byla dále obohacena a rozšířena o zkušenosti expertů z lékařské praxe.
Vzhledem k období realizace smíšeného výzkumu nereflektuje souhrnná a dílčí výzkumná zpráva situaci v období šíření onemocnění covid-19, nicméně publikovaná zjištění mají vysoký potenciál pro formulaci adekvátních integračních opatření týkajících se zdravotního stavu a čerpání zdravotní péče cizinci a rovněž potenciál pro meziresortní jednání.
 
Anotace v angličtině:  The summary research report provides information on the specifics of public health care and the health status of foreigners from third countries. It aims to contribute to the research already done in this area and push the boundaries of knowledge about current knowledge gained through mixed research method, focused on selected areas of foreigners' confidence in the quality of health care, their strategies for solving health problems and personal approach and responsibility for own health. The mixed research included for the first time an analysis of available data sources of the National Health Information System for the whole Czech Republic and for specific groups of foreigners from third countries and foreigners from EU member states (outside EEA countries) performed by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. The outputs of the analysis are the subject of a separate report "Health care and health status of foreigners in the Czech Republic from NHIS 2009-2018 data". Another
important part of the mixed research was the realization of a questionnaire survey by quota sampling, which included a surveyed set of 1 000 respondents - foreigners with the citizens of Ukraine, Vietnam and the Russian Federation with place of residence in the territory of five selected regions of the Czech Republic. The findings of the mixed research were further enriched and expanded with the experience of experts from the medical practice.
Due to the period of realization of mixed research, the summary and partial research report does not reflect the situation in the period of covid-19 spread, however the published findings have a high potential for formulating adequate integration measures concerning the health status and health care of foreigners as well as potential for interdepartmental negotiations.
Klíčová slova: integrace; cizinci z třetích zemí; péče zdravotní o cizince; stav zdravotní; migrace; statistika zdravotnická

Klíčová slova v angličtině: integration; third-country nationals; health care for foreigners; health statistics; health condition; migration
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-382-1 (pdf)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT