Publikační činnost: 1999
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K integraci neslyšících do většinové společnosti. / Anna Červenková - In: Gong. - ISSN 0323-0732 - Roč. 28, č. 2 (1999), s. 41.

[ Červenková, Anna ]

Anotace:  Významy slova "integrace". Zavádění pojmu "inkluze". Problematika vzdělávání dětí s postižením v USA, v ČR. Segregovaný způsob výchovy handicapovaných dětí shledán jako diskriminující. Inkluze v procesu vzdělávání postiženého dítěte (zapojení dětí s postižením do normálního vyučovacího procesu mezi děti nepostižené). Integrace "formální", integrace "neformální".
Klíčová slova: postižení sluchově; rehabilitace; práva lidská; vzdělávání; vzdělávání-výcvik; zákonodárství; pedagogika sociální; integrace postižených; deti

Klíčová slova v angličtině: CR; aurally disabled; rehabilitatzon; human rights; education; training; legislation; special pedagogics; integration; children
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. / Anna Červenková, Magdalena Kotýnková - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 27, č. 6 (2001), s. 14-15.

[ Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Problematika stárnutí světové populace a jeho důsledky. Otázka udržení nezávislosti starších lidí, usnadnění jejich přístupu na trh práce a jejich zapojení do společenských struktur. Význam vzdělávání seniorů.
Klíčová slova: staří; stárnutí; pracovníci starší; trh práce; zaměstnanost; vzdělávání-výcvik

Klíčová slova v angličtině: CR; international; elderly; ageing; older workers; labour market; employment; education; training
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. / Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2002. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 202-219.

[ Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava ]

Anotace:  Analýza rekvalifikací v ČR a jejich cílenosti na znevýhodněné skupiny osob na pracovním trhu. Rozbor účinků rekvalifikačních programů pro nezaměstnané na lokálním pracovním trhu v okrese Břeclav - očekávání spojená s účastí v rekvalifikačním kurzu a subjektivní hodnocení přínosů rekvalifikací pro jejich účastníky (hodnocení kvality, využitelnosti a psychosociálních účinků).
Klíčová slova: trh práce; marginalizace trhu práce; rekvalifikace; politika zaměstnanosti aktivní

Klíčová slova v angličtině: labour market; marginalization; training; activation effects
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. [Qualification of workers in social services.]. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková, Michala Dvořáková - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2005. - 99 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Dvořáková, Michala ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt vznikl na základě objednávky bývalého vedení odboru sociálních služeb a jeho cíl byl upřesněn po vzájemné dohodě. Cílem projektu bylo zjistit kvalifikační potřeby poskytovatelů sociálních služeb pro seniory v existujících ätypových pozicíchô z hlediska vývoje politiky sociálních služeb. V první etapě zkoumání bylo třeba identifikovat typové pozice poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Pomocí strukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky sto čtyř náhodně vybraných organizací bylo vytipováno a podrobně popsáno deset typových pozic poskytovatelů sociálních služeb pro seniory, které se liší z hlediska servisních funkcí a specifických očekávání organizací. Druhá etapa výzkumu byla zaměřena pouze na vybrané typové pozice. Vydávaná zpráva je pouze zprávou průběžnou a bude na ni navázáno dalším textem, který přinese stanoviska a náměty expertů k poznatkům druhé etapy a konkrétní vymezení kvalifikačních potřeb jednotlivých typových pozic poskytovatelů sociálních služeb pro seniory.
 
Anotace v angličtině:  The project was initiated on the basis of an order by the former leadership of the Department of Social Services and its goal was specified upon mutual agreement. The goal was to identify the qualification needs of providers of social services for the elderly, according to the existing ôtype positionsô, in view of the trends in the policy of social services. In the first research stage, it was necessary to identify the type positions of providers of social services for the elderly. Through structured interviews with executives of a hundred and four randomly selected organizations, ten type positions of providers of social services for the elderly were distinguished and described in detail, that differ in the service functions and specific expectations on the part of the organisations. The second research stage focused on selected type positions only. The currently presented report is to be seen as a progress one. It will be followed by another text that shall bring expert viewpoints and suggestions related to the findings of the second stage, as well as description of qualifi-cation needs specific to individual type positions of providers of social services for the elderly.
Klíčová slova: pracovníci sociální; služby sociální; kompetence; kvalifikace odborná; vzdělávání-výcvik; potřeby kvalifikační

Klíčová slova v angličtině: social workers; social services; competence; occupational qualification; education; training; qualification needs
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Impact of training on peopleĺs employability: Czech Republic. [Vliv pracovního výcviku na zaměstnatelnost lidí: Česká republika.]. / Aleš Kroupa, Lenka Dokulilová, Renata Vašková - 2005.

[ Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Údaje z národního průzkumu pracovních podmínek. Charakteristika šetření. Struktura zaměstnanců podle typu pracovní smlouvy a dalších ukazatelů (zaměstnání, vzdělání,, věk, pohlaví, ekonomická aktivita, velikost podniku). Údaje o pracovním výcviku poskytovaným zaměstnavatelem (podnikem) podle typu pracovní smlouvy (trvalý pracovní poměr, pracovní poměr na dobu určitou). Hodnocení výcviku ze strany účastníků, vliv na jejich zaměstnatelnost.
 
Anotace v angličtině:  Data from national working conditions surveys. The characetristics of the survey. Structure of the employees in national economy by contract type and other indicators (occupation, education, age, sex, sector or company size). Information on the typeof training provided by the company by the contract type (permanent contract, fixed-term contract). Employees´assesment of training, impact on their employability.
Klíčová slova: ČR; podmínky pracovn; šetření; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; typy pracovních smluv; poměr pracovní trvalý; zaměstnání dočasné; zaměstnanci

Klíčová slova v angličtině: CR; working conditions; survey; training; employability; type of labour contract; permanent contract; fixed-term contract; employees
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. [Programmes of active employmen policy. Evaluation of effects on unemployment in 2006.]. / Tomáš Sirovátka, Václav Kulhavý - Praha: VÚPSV, v.v.i. - výzkumné centrum Brno, 2007. - 106 s. - ISBN 978-80-87007-66-2

[ Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav ]

Externí odkaz
Anotace:  V této analytické zprávě se zabýváme hodnocením efektů APZ v České republice. Vedle efektů různých programů APZ (rekvalifikace, VPP, SÚPM, absolventských míst, chráněných dílen a míst, SVČ a IAP) sledujeme vliv parametrů programů (podle typů, délky, nákladů a kombinace programů). Efekty analyzujeme v období až jeden a půl roku po ukončení programů. Tato práce navazuje na poznatky zjištěné v posledních studiích VÚPSV. Hlavní inovací předložené zprávy je aplikace nového výzkumného přístupu - tzv. párování, kdy na základě známých vlastností hledáme stejné jedince a zjišťujeme míru rizika. Aby se efekty APZ mohly dostatečně projevit, účastníky programů sledujeme nejméně šest měsíců po ukončení APZ.
 
Anotace v angličtině:  This analytical report deals the evaluation of the Active Labour Markets Measures in the Czech Republic. Besides effects of different ALMPs (training, activation and subsidized jobs) we follow the influence of the parameters of the programs such as subtypes, duration, subsidies or combination of programs. Effects are perceived in the period of one year and a half after the end of the particular program. The text links the concluding of the previous research of the RILSA. Main innovation of the research is the application of the matching pairĺs methodology. To see the overall effects, the participants are examined at least six months after the end of the program.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti aktivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnání podporované; trh práce; regrese logistická; hodnocení

Klíčová slova v angličtině: evaluation; quasi-experiment; net and gross effects; active labour market measures; training; subsidized jobs; activation; labour market; match pairs; logistic regression
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO. / Tomáš Soukup, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-005-9

[ Soukup, Tomáš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva charakterizuje situaci a vývoj v jednotlivých oblastech konceptu důstojné práce v ČR od roku 1995. Spolu s dalšími národními zprávami (z 19 států) tvoří podkladový materiál pro Evropské regionální setkání, které pořádá Mezinárodní organizace práce (ILO) jednou za 4 roky. Zpráva představuje unikátní přehled vývoje v 11 tematických oblastech. Vedle charakteristiky situace a nastínění vývoje si všímáme vazeb mezi jednotlivými pracovními podmínkami, dopadů přijatých opatření a definujeme úzká místa.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; zabezpečení sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organization; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of working and family life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Toto dílo vydal v originále Mezinárodní úřad práce: Decent Work Country Report - Czech Republic /Soukup, Tomáš (ed.). Geneva: ILO, 2008. 100 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-2-122163-0 (web pdf). Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Přeloženo a reprodukováno se souhlasem
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Decent Work Country Report - Czech Republic. / Tomáš Soukup - Geneva: ILO, 2008. - 100 s. - ISBN 978-92-2-122163-0

[ Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Report summarizes the situation and main trends in Czech Republic in 11 areas of decent work concept since 1995. Report together with other country reports (from 19 states) produce background material for European Regional Meeting, which is arranged by International labour office every four years. Report represents unique overview of the trends in 11 thematic areas. Beside situation and trends descriptions we deal with trade-offs and trade-ins between different working and employment conditions and finally we define the bottle necks in each areas.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; ochrana sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organisation; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of family and work life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT