Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Lone mothers at the labour market: Their requirements and their entitlement to social protection measures. [Osamělé matky na trhu práce: Jejich požadavky a jejich nárok na opatření sociální ochrany.]. / Věra Kuchařová - 2007.

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Osamělé matky jsou jednou z nejzranitelnějších skupin na trhu práce, protože se z pohledu zaměstnavatelů zdají méně perspektivní a spolehlivé v důsledku rodinných povinností. Jejich podmínky pro sladění práce a rodiny jsou komplikované, protože většinou samy musí zajistit dostatečný příjem i péči o děti. Data z nejnovějšího výzkumu umožňují porovnání potřeb zaměstnání a sociální ochrany a skutečné situace osamělých matek s úplnými rodinami. Šetření poskytla údaje o skutečných podmínkách a postojích k těmto tématům matek a otců z různých rodinných uspořádání. Šetření proběhla v ČR v r. 2005 a 2006.
 
Anotace v angličtině:  Lone mothers are one of the most vulnerable groups at the labour market because, from an employerĺs perspective, they seem less prospective and reliable due to family obligations. Their conditions for work-family balance are complicated as they have to meet the needs for a sufficient income and for the care of their children mostly by themselves. Research carried out recently produced data that allow for comparing the employment and social support needs and the real situation of lone mothers with those of mothers (and fathers) from two-parent families. The surveys provided data on both the real conditions and the attitudes on the studied topics of mothers and fathers from different family arrangements. The surveys were carried out in the Czech Republic in 2005 and 2006. Incidence and structure of lone-parent families.
Klíčová slova: konference MASZ; sladění rodinného a prac. života; matky osamělé; rodina neúplná; trh práce; vzdělání dosažené; podpora sociální; dovolená rodičovská; návrat do zaměstnání; doba pracovní

Klíčová slova v angličtině: ISSA conference; reconciliation of work and family life; lone mothers; one parent family; labour market; educational attainment; social support; parental leave; transition to work; working hours
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  ISSA - Do 1393
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 3 (2008), s. 11-14.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Maximální výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Výše možného přívýdělku uchazečů o zaměstnání. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Překlenovací příspěvek. Příspěvek na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. Příspěvky v souvislosti s chráněnou prací. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výše povinných odvodů zaměstnavatelů do státního rozpočtu.
Klíčová slova: zab. v nezaměstnanosti; dávky v nezaměstnanosti; rekvalifikace; výdaje; práce chráněná; financování; postižení; politika zaměstnanosti; uchazeči o práci; přechod do zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: unemployment insurance; unemployment benefits; retraining; EXPENDITURE; sheltered employment; financing; disabled people; employment policy; job seekers; transition to work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT