Publikační činnost: 2009
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Second Births in the Czech Republic. [Narození druhého dítěte v České republice.]. / Anna Šťastná - In: Romanian Journal of Population Studies. - ISSN 1843-5998 - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 109-130 (22 s.).

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  V období od roku 1990 jsme svědky zásadní změny ve výskytu a časování přechodů do rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tato studie zkoumá faktory, ovlivňující rozhodnutí mít druhé dítě v české společnosti v průběhu dvou odlišných politických období, charakterizovaných různým demografickým chováním. Studie je postavena na pozadí společnosti, v níž nejcharakterističtější trendem v oblasti reprodukčních vzorců během socialistické éry byla silná orientace na rodinu se dvěma dětmi a kde tento ideálem rodiny stále přetrvává.
 
Anotace v angličtině:  The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. This study investigates the determinants of having a second child in Czech society during two distinctive political periods characterised by differing demographic behviour. The study is set against the background of society in which the most characteristic trend in reproductive patterns during the socialist era was a strong orientation towards the two-child family and where the ideal of a two-child family still persists.
Klíčová slova: ČR; porodnost; transformace rodiny; chování demografické; chování reprodukční; rodičovství; plánování rodiny; rodinný model se dvěma dětmi; druhé dítě

Klíčová slova v angličtině: CR; fertility; family transformation; demographic behaviour; reproductive behaviour; family planning; two-child family model; second child
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic [Druhé dítě v rodině. Souvislosti měnících se rodinných a reprodukčních vzorců v České republice]. / Anna Šťastná - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. - 311 s. - ISBN 978-3-659-30659-4

[ Šťastná, Anna ]

Anotace:  Sociální, politické a ekonomické transformace v bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy od počátku 90. let vedly k rychlým změnám v demografických trendech, jejichž důsledky s ohledem na manželství a plodnost jsou velmi významné. V období od r. 1990 jsme svědky dalekosáhlých změn ve výskytu a načasování přechodů rodinného života mezi mladými dospělými v České republice. Tématem této studie je model rodiny se dvěma dětmi a narození 2. dítěte v kontextu měnící se české společnosti. Studie zkoumá podmínky a okolnosti narození druhého dítěte a obecné hodnoty spojené s dětmi a zaměřuje se na rozhodovací proces mít druhé dítě. Navíc autorka zkoumá určující faktory mít druhé dítě v české společnosti a vztah mezi pravděpodobnosti narození druhého dítěte a různými proměnnými na mikro-úrovni a pokouší se poskytnout vysvětlení procesů, které působí na druhý porod prostřednictvím dynamiky interakce vzdělání a partnerství.
 
Anotace v angličtině:  The social, political and economic transformations experienced by the former Communist countries of Central and Eastern Europe since the beginning of the 1990s have resulted in rapid changes in demographic trends the consequences of which, with regard to marriage and fertility, are highly significant. The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on the decision-making process surrounding having a second child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and attempts to provide a
n explanation of the processes acting upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union dynamics.
Klíčová slova: chování demografické; rodina; porodnost; rodičovství; plánování rodiny; společnost česká; plodnost; reprodukční plány; dvoudětný model; plodnost druhého pořadí

Klíčová slova v angličtině: demographic behaviour; family; fertility; parenthood; family planning; Czech society; childbearing; intentions; two-child family model; second child; event history analysis
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT