Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

The Service Voucher in Belgium. [Potvrzení o službě v Belgii.]. / Tomáš Sirovátka - 2006.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva hodnotí belgický systém potvrzení o službě z hlediska českého trhu práce. Zpráva je strukturovaná do následujících částí: politický kontext, přenositelnost systému, současné relevantní otázky a budoucí vývoj. Porovnání pilotního projektu systému potvrzení v ČR s belgickým modelem.
 
Anotace v angličtině:  In this paper we assess the Belgian policy of Service Vouchers from the perspective of the Czech labour market. The paper is structured into the following parts: policy context, transferability of the policy and relevant current issues and future developments. The comparison of the pilot project of the voucher system in the CR with Belgian model.
Klíčová slova: Belgie; ČR; potvrzení o službě; vytváření pracovních příležitostí; strategie zaměstnanosti; zaměstnanost skrytá

Klíčová slova v angličtině: Belgiu; Czech Republic; service vouchers; job creation; emlpoyment strategy; undeclared work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Brussels, EC - Peer Review - Mutual learning programme of the European employment strategy
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Illegal Employment in the Czech Republic [Nelegální zaměstnávání v České republice]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of 13th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2016. - ISBN 978-80-248-3796-3. - s. 19-27.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 2015-09-02, Karolinka, EUR Externí odkaz
Anotace:  Trh práce je jednou z nejvíce spravovaných ekonomických oblastí. Důvod je dán obchodovanou komoditou - volný čas lidí, jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti. To vedlo vládní instituce k vytvoření legislativního rámce pro dohled a zajištění práv lidí. Zákon definuje práva a povinnosti sdílené mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Konkurenční povaha a obchodní tlak nutí firmy řešit své problémy přežití pomocí nelegálních forem zaměstnání. Tento jev lze vysledovat do počátku 90. let. Analýza rozsahu nelegálního zaměstnávání v ČR vychází z nejnovějších údajů z roku 2013, které získal Český statistický úřad, Státní inspekce práce a úřad práce. Při analýze jsme použili údaje z různých institucí, která jsou také založena na různé metodice. Z tohoto důvodu musí být rozsah nelegálního zaměstnávání chápán jako přibližný odhad, protože každá instituce vnímá tento problém odlišně, z ekonomického nebo právního hlediska.
 
Anotace v angličtině:  Labour market is one of the most administered economic areas. The reason is given by the commodity that is being marketed ľ peoples free time, their knowledge, skills and experiences. This led the governmental institutions to create a legislative framework to oversee and secure peopleĺs rights. The law defines rights and responsibilities shared among employers and employees. The competitive nature and business pressure forces firms to solve their problems of survival using illegal forms of employment. This phenomena can be traced back to early 1990s. The analysis of the scope of the illegal employment in the Czech Republic is based on most recent data available from the year 2013 that were acquired by the Czech Statistical Office, the State Labour Inspection and the Labour Office. In the analysis we used data from diverse institutions that are also based on different methodology. That is the reason why the amount of illegal employment has to be conceived as an approximation, because each institution perceives
this problem differently, from economic or legal perspective.
Klíčová slova: práce nedeklarovaná; zaměstnávání nelegální; zaměstnanost skrytá; činnost produktivní

Klíčová slova v angličtině: undeclared work; illegal employment; illegal labour; productive activity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT