Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA [Occupational schemes of pension insurance in selected EU counties, Switzerland and the United States]. / Zdeňka Musilová, Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-087-5

[ Musilová, Zdeňka - Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané publikace je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem publikace je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the publication is the description of the trajectory of pension system in 5 specific member states of the European Union (Denmark, Germany, Ireland, Sweden and Great Britain), Switzerland, and the US. We focus especially on the description of the second pillar, as pension occupational schemes. These schemes are analyzed from several factors point of view, i.e. participation, contributions, type of pension scheme, taxation of the pensions. The outcome of the publication is the summary of the main trends in the pension systems trajectory.
Klíčová slova: zaměstnanecká schémata; vývoj důchodových systémů; druhý pilíř; dávkově či příspěvkově definované schéma; zdanění důchodů; Dánsko; SRN; Irsko; Švédsko; V. Británie; Švýcarsko; USA

Klíčová slova v angličtině: pension occupational schemes; pension system development; the second pillar; defined benefit scheme; defined contribution scheme; taxation of the pensions; Denmark; Germany; Ireland; Sweden; United Kingdom; Switzerland; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: VZ2011 Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK [Nesnesitelná lehkost pohybu: Čeští migranti vytváří domov (nebo ne) ve Velké Británii]. / Kristýna Janurová - In: Sociologický časopis /Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 54, č. 3 (2018), s. 315-341 (27 s.).

[ Janurová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek vychází z rozvíjející se tradice transnacionalizmu ve výzkumu migrace, který zvažuje migranty "vytvářející domov" v jejich hostitelských společnostech i jejich trvající napojení k místům původu jako paralelní procesy. Zkoumá faktory, které ovlivňují simultánní vyjednávání "příslušnosti" migrantů v domácí a hostitelské společnosti. Tato otázka je obzvláště významná v "likvidním" kontextu volné mobility v rámci EU. Analýza je založena na částečně strukturovaných hloubkových rozhovorech uskutečněných v letech 2014-2016 se 41 českými migranty, kteří se přestěhovali do Spojeného království v letech 1990-2015. Na základě stávajícího výzkumu migrace ze střední a východní Evropy článek ukazuje, že navzdory různorodým trajektoriím se většina respondentů snaží o "zakotvené" životy s rodinou a předvídatelnou budoucností. Jejich smysl "sounáležitosti" je ovlivněn jejich důvody pro příchod a pobyt ve Velké Británii, ale především tím, zda bylo rozhodnutí migranta zůstat dobrovolné nebo závislé. Ukazuje se, že
také aspekty migrační situace jedince a jeho osobní charakteristiky strukturují sounáležitost migranta. Koncepce "skoku víry" je představena za účelem zachycení úlohy vědomého závazku usídlit se v hostitelské zemi jak fyzicky, tak i mentálně, a tedy znovu získat "kontrolu" nad svou migrační trajektorií v případech, kdy rozhodnutí zůstat nebylo učiněno nezávisle.
 
Anotace v angličtině:  This article builds on the emerging tradition of transnationalism in migration research, which considers both migrantsĺ Ĺmaking a homeĺ in their host societies and their continued attachments to their places of origin as parallel processes. It examines the factors that influence migrantsĺ simultaneous negotiation of Ĺbelongingĺ in the home and host societies. This question is particularly significant in the Ĺliquidĺ context of free intra-EU mobility. The analysis is based on semi-structured in-depth interviews conducted in 2014ľ2016 with 41 Czech migrants who had moved to the United Kingdom in 1990ľ2015. Building on existing research of Central and Eastern European migration, the article shows that despite their diverse trajectories, most interviewees strive for Ĺgroundedĺ lives with a family and a predictable future. Their sense of Ĺbelongingĺ is affected by their reasons for coming to and staying in the UK, but especially by the presence or absence of agency; whether the migrantĺs decision to stay was volun
tary or dependent. Aspects of the individualĺs migration situation and personal characteristics are also shown to structure migrant belonging. The concept of a Ĺleap of faithĺ is introduced to capture the role of a conscious commitment to settling in the host country, both physically and mentally, and thus re-gaining Ĺcontrolĺ over oneĺs migration trajectory in cases when the decision to stay was not made independently.
Klíčová slova: ČR; V. Británie; migrace; osoby migrující; migrace likvidní; usídlení; sounáležitost; důvody příchodu a setrvání

Klíčová slova v angličtině: CR; United Kingdom; liquid migration; settlement; belonging; reasons for coming and staying; agency
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Poznámka:  https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.3.409
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT