Publikační činnost: 2004
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Relace důchodu ke mzdě. [Replacement ratio.]. / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová - Praha: VÚPSV, 2004. - 46 s.

[ Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie se pokouší zmapovat situaci kolem tzv. náhradového poměru (relace důchodu ke mzdě). Cílem projektu je získat poznatky o relaci důchodu ke mzdě, přehled zahraničních zkušeností včetně vývojových trendů. Autoři se pokusili odpovědět na otázku jaký náhradový poměr počítat a jak jej interpretovat. Vycházeli přitom především ze zkušeností třech významných vyspělých zemí s různými systémy důchodového zabezpečení USA, Německa, Švédska a z mezinárodních studií srovnávajících systémy starobního zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  This study is trying to survey the situation on replacement ratio. The aim of this project is to find out information on replacement ratio and international experiences including trend lines. The authors tried to answer the question how to count replacement ratio and how to interpret it. The study is based mainly on experiences from three countries with a developed social security system - USA, Sweden, Germany - and international comparative studies on pension systems.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; pojištění důchodové; reforma; důchody; mzdy

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; internatioanal; pension insurance; reform; pensions; wages; Sweden; USA; Germany
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K bezdomovství a možnostem jeho prevence. / Magdalena Kotýnková, Zdeněk Janata - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 28, č. 11 (2002), s. 3-6.

[ Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk ]

Anotace:  Autoři článku zdůrazňují potřebu monitorování příčin, rozsahu a forem bezdomovství jako předpoklad účinných preventivních opatření. Mapují situaci v evropských zemích, USA a ČR. S využitím výsledků sociologické sondy do života českých bezdomovců (VÚPSV, 2001) porovnávají zjištěná data s ukazateli bezdomovství v USA. V závěru jsou specifikována navrhovaná preventivní opatření 1. a 2. stupně, inspirovaná zahraničními materiály.
Klíčová slova: ČR; EU; USA; bezdomovci; prevence; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; USA; homeless persons; prevention; social services
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. / Markéta Vylítová, a kol. - Praha: VÚPSV, 2001. - 114 s.

[ Vylítová, Markéta - a kol. ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Klíčová slova: Mezinárodní; VÚPSV; MPSV; grant; zab. důchodové; systém; reforma; Francie; Itálie; Maďarsko; SRN; Polsko; Rakousko; Slovinsko; Švédsko; Švýcarsko; V. Británie; USA

Klíčová slova v angličtině: International; RILSA; Ministry of Labour and Social Affairs; grant; pension insurance; system; reform; France; Italy; Hungary; FRG / Germany; Poland; Austria; Slovenia; Sweden; Switzerland; Great Britain; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: HS62/01 - Mezinárodní srovnání vybraných dílčích prvků systému důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému k systému nemocenského pojištění; HS64/01 - Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2011
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA [Occupational schemes of pension insurance in selected EU counties, Switzerland and the United States]. / Zdeňka Musilová, Milan Šlapák, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2011. - 96 s. - ISBN 978-80-7416-087-5

[ Musilová, Zdeňka - Šlapák, Milan - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Předmětem předkládané publikace je popis trajektorie vývoje důchodových systémů v pěti vybraných zemích Evropské unie (Dánsko, Německo, Irsko, Švédsko a Velká Británie), Švýcarska a Spojených státech amerických. Hlavní důraz je kladen na deskripci druhého pilíře v podobě penzijních zaměstnaneckých schémat. Tato schémata jsou zkoumána z pohledu několika faktorů, mezi které jsou zařazeny např. účast a odváděné příspěvky do systému, typ penzijního schématu či zdanění penzí vyplácených z těchto schémat. Výstupem publikace je souhrn hlavních trendů v trajektorii vývoje penzijních systémů.
 
Anotace v angličtině:  The goal of the publication is the description of the trajectory of pension system in 5 specific member states of the European Union (Denmark, Germany, Ireland, Sweden and Great Britain), Switzerland, and the US. We focus especially on the description of the second pillar, as pension occupational schemes. These schemes are analyzed from several factors point of view, i.e. participation, contributions, type of pension scheme, taxation of the pensions. The outcome of the publication is the summary of the main trends in the pension systems trajectory.
Klíčová slova: zaměstnanecká schémata; vývoj důchodových systémů; druhý pilíř; dávkově či příspěvkově definované schéma; zdanění důchodů; Dánsko; SRN; Irsko; Švédsko; V. Británie; Švýcarsko; USA

Klíčová slova v angličtině: pension occupational schemes; pension system development; the second pillar; defined benefit scheme; defined contribution scheme; taxation of the pensions; Denmark; Germany; Ireland; Sweden; United Kingdom; Switzerland; USA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: VZ2011 Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT