Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. [Family and employment III. Families with school-age children.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 70 s. - ISBN 978-80-87007-63-1

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním mužů a žen ve věku 36 - 50 let, kteří žijí v společné domácnosti s alespoň jedním dítětem školního věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. Po deskripci výběrového souboru se 2. kapitola věnuje životním hodnotám a postojům respondentů. Ve třetí kapitole je zjišťována současná životní situace respondentů z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, jejich zaměstnání a účasti na dalším vzdělávání. Dále jsou v textu postihnuty životní strategie a plány do budoucna. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob s menšími dětmi na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech men and women aged 36-50 years who live with child/children under 10 years in the same household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into five main chapters. After the description of the sample we pay attention to people values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income and further education. The analysis also describes future partnership and parental plans, possibilities of work-life balance and educational aspiration. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); děti předškolní

Klíčová slova v angličtině: family; education; work; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; school-age children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. [Family and employment IV. Families after children desertion.]. / Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 67 s. - ISBN 978-80-87007-64-8

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním ženatých/vdaných osob ve věku 45-60 let, které mají děti, jež se již osamostatnily. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace zejména z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, účasti na dalším vzdělávání a z hlediska zdravotního stavu. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o rodinu a na otázky přípravy na stáří. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob ve starším středním věku na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech married men and women aged 45-60 years who have children who have already become independent and head their own household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into 5 main chapters. Firstly (2. chapter) we pay attention to interviewed peopleĺs values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income, further education and health state. The analysis also describes fulfilment of parental plans, possibilities of work-life balance and future plans for old-age. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; deti; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); lidé starší

Klíčová slova v angličtině: family; children; work; education; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; older people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. [Family and employment V. One-parent families.]. / Věra Kuchařová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 57 s. - ISBN 978-80-87007-65-5

[ Kuchařová, Věra ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním svobodných, rozvedených a ovdovělých žen, matek dětí předškolního a mladšího školního věku. Série studií tak umožní jejich porovnání s ženami z úplných rodin s dětmi obdobného věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace, zejména z hlediska ekonomického postavení, příjmové situace a účasti na dalším vzdělávání. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o domácnost a na realizaci vzdělanostních aspirací. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná část porovnává zkušenosti a názory osamělých matek na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this study is to identify connections between attitudes and life values and strategies as well as actual behaviour of single, divorced and widowed women, mothers of pre-school and young school children. The series of studies thus enable us to compare them with women from two-parent families with children of similar age. The stress is laid on the spheres of family, work and education. The report is divided into five main topical chapters. Chapter 2 is devoted to life values and attitudes. Chapter 3 traces their present life situation, especially from the point of economic standing, income situation and participation in further education. The analysis is furthermore focused on fulfilling their parental plans, reconciling their work duties with running of their household and on execution of their educational aspirations. Chapter 5 describes to what extent certain lifes events can cause tension, or perhaps barriers against carrying out their life goals. The final chapter compares experiences and opinions of lonely mothers on the measures of family and social policies.
Klíčová slova: rodina neúplná; zaměstnanost; vzdělanost; hodnoty životní; sladění rodinného a prac. života; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní)

Klíčová slova v angličtině: one-parent family; employment; education; values; work-life balance; family policy; social policy. family (life) cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků [The Reflection of Values from the Perspective of Social Workers]. / Zdeňka DOHNALOVÁ, Robert TRBOLA - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 127-138 (12 stran).

[ DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert ]

Anotace:  CÍLE: Autoři v článku chtějí seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumu a zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké hodnoty vnímají sociální pracovníci ľ účastníci výzkumu - jako zásadní? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V případě prezentovaného výzkumu se autoři pohybují na půdě profesní etiky ľ etiky sociální práce. Zaměřili se na hodnoty profesní a na základě studia zdrojů se orientovali také na hodnoty osobní a hodnoty organizace. METODY: Autoři prezentují dílčí výsledky kvalitativní části smíšeného výzkumu zaměřené na oblast hodnot sociálních pracovníků. Informanty se stalo 22 sociálních pracovníků z různých oblastí sociální práce. VÝSLEDKY: Osobní hodnoty někteří informanti vyjadřovali prostřednictvím představení subjektivně vnímané vlastní osobnostní charakteristiky. Výzkumníci dále ve výpovědích účastníků výzkumu identifikovali hodnoty vztahující se k osobnímu životu informantů; k výkonu práce a s tím spojenému přínosu pro jejich život a hodnoty vztahující se ke klientům a kolegům. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI:
Na základě získaných dat autoři vyvozují některá doporučení pro vytvoření nového etického kodexu sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: In this article, the authors would like to apprise readers with partial research results and answer the research question: "What values do social workers ľ parcipants of the research - perceive as essential?" THEORETICAL BASE: In the presented research, the authors move on the ground of professional ethics - ethics of social work. They focused on professional values. Based on the study of resources they also focused on personal and organization values. METHODS: The authors present partial results of the qualitative part of the mixed research focused on the area of values of social workers. 22 social workers from various areas of social work became informants. OUTOCOMES: Personal values were expressed by some informants through the presentation of subjectively perceived personal characteristics. In addition, researchers have identified values relating to the personal life of informants in their statements; values relating to work and the associated benefits for their lives and values related to cli
ents and colleagues. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Based on the data obtained, the authors draw some recommendations for the new ethical code for social workers.
Klíčová slova: profesní etika; hodnoty etické; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: professional ethics; values; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISSN 1805-885X (Online)
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096086314
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce [Approaches of Social Workers to Strategic Dilemmas in Light of the Global Definition of Social Work]. / Mirka NEČASOVÁ - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 41-56 (16 stran).

[ NEČASOVÁ, Mirka ]

Anotace:  CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jak koresponduje přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům s požadavky a hodnotami vyjádřenými v Globální definici sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Prostředí, ve kterém sociální pracovníci vyvíjejí svoji činnost, je v postmoderní společnosti provázeno různými změnami a nejistotami. Autoři poukazují na rozporuplnou povahu sociální práce i na nová sociální rizika a dopady neoliberalismu. Mají-li sociální pracovníci v těchto podmínkách obstát, je třeba, aby měli jasnou představu o profesi sociální práce a své úloze a dokázali reagovat na nové trendy a požadavky. Tyto požadavky jsou vyjádřeny v základních dokumentech profese, především v definici sociální práce.
Ve výzkumu se tedy zaměřuji na trendy vyjádřené v aktuální Globální definici sociální práce a na přístupy účastníků výzkumu ke strategickým dilematům, která svou povahou vybízejí k reakci v intencích hodnot uvedených v Globální definici. METODY: Téma bylo zkoumáno prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie zaměřené na přístup sociálních pracovníků ke strategickým dilematům. VÝSLEDKY: Z výsledků vyplývá, že účastníci výzkumu se ztotožňují s předchozí definicí sociální práce a trendy vyjádřené v aktuální definici až na výjimky nereflektují. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorka uvádí doporučení pro výuku budoucích sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: The text provides answers to the question of how the approach of social workers to the strategic dilemmas corresponds with the requirements and values expressed in the Global Definition of Social Work. THEORETICAL BASE: In postmodern society, the environment in which social workers operate is accompanied by various changes and uncertainties. The authors point out the contradictory nature of social work and the new social risks and impacts of neoliberalism. If social workers are to stand up to these conditions, they need to have a clear picture of the social work profession and their role, and be able to respond to new trends and demands. These requirements are expressed in the basic documents of the profession, especially in the definition of social work.
In the research, I focus on trends expressed in the current Global definition of social work and on the attitudes of research participants to strategic dilemmas, which by their nature encourage a response within the values set out in the Global definition. METHODS: The topic was examined through a quantitative and qualitative research strategy aimed at social workers' access to strategic dilemmas. OUTCOMES: The results show that the research participants, with a few exceptions, identify themselves with the previous definition of social work and do not reflect the trends expressed in the current definition. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Based on the findings, the author makes recommendations for teaching future social workers.
Klíčová slova: práce sociální; definice; strategická dilemata; hodnoty

Klíčová slova v angličtině: social work; social work definition; strategic dilemmas; values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISSN 1805-885X (Online)
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096084029
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Hodnota rodiny a rodičovství a preferovaný způsob života vs. realita partnerských a rodičovských drah (Z výzkumných poznatků týmu pro rodinnou politiku VÚPSV v roce 2020) [The value of family and parenthood and preferred way of life vs. the reality of partner and parental life courses (From the research findings of the RILSA family policy team in 2020)]. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Rodina : Zpravodaj MPSVč. 3 (2021), s. 11-12 (2 strany).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek seznamuje esejistickou formou s výsledky zkoumání životních podmínek, demografického chování a faktorů jej ovlivňujících se zaměřením na konfrontaci externích a subjektivních vlivů.
 
Anotace v angličtině:  The article informs in an essay form about the results of the study of living conditions, demographic behavior and factors influencing it with a focus on the confrontation of external and subjective influences.
Klíčová slova: ČR; rodina; rodičovství; hodnoty; plánování rodiny; preference

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; parenthood; values; family planning; preference
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Poznámka:  Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Zpravodaj_3.pdf/7fbd33b3-777d-c8f3-1724-b32d7f03b61a
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT