Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Anketa "Bariéry v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a jejich řešení" [Survey "Barriers to fulfilling the obligation to notify cases of violence against children and solutions to this issue"]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 6 (2015), s. 25-28 (4 s.).

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Statistiky soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a policie i vyjádření některých relevantních aktérů shodně naznačují, že případů násilí na dětech v ČR přibývá, přičemž dostupná data představují jen špičku ledovce tohoto problému. Vyjádření odborníků zároveň poukazují na obtížnost identifikace případů násilí na dětech ze strany laické i odborné veřejnosti (pedagogů mateřských a základních škol, lékařů, pracovníků pomáhajících profesí atd.), i následného rozhodování o tom, zda je patřičné případ nebo jen své podezření nahlásit, a jaký postup k tomu zvolit s ohledem na zájmy všech zúčastněných, zejména dítěte, a případné nežádoucí důsledky, které poté mohou nastat, a to jak pro dítě, pro jeho blízké okolí, pro osobu, vůči níž směřuje podezření, tak pro samotného oznamovatele. Situaci významně ovlivňují i množící se sporné mediálně prezentované kauzy. V tomto textu přinášíme stanoviska pěti odbornic různých profesí, které byly osloveny naší anketou, věnovanou bariérám v plnění oznamovací povinnosti
případů násilí na dětech a možnostem jejich řešení.
 
Anotace v angličtině:  Statistics compiled by the courts, child protection agencies, the police and other relevant players consistently indicate that cases of violence against children in the Czech Republic are on the increase and that available data on the subject represents only the tip of the iceberg with concern to this issue. Moreover, experts point to the difficulty of identifying cases of violence against children by the general public and experts and the subsequent decision as to whether an abuse has been committed or whether there is simply a suspicion of abuse and which procedure to follow with regard to the interests of all involved, especially the child, and the potential adverse consequences that may subsequently arise with concern to the child and his/her immediate environment, the person against whom the suspicion is directed and the person reporting the incident. This paper brings together the opinions of five experts from various professions as to the various barriers to fulfilling the obligation to notify cases of
violence against children and how to remove such barriers.
Klíčová slova: násilí v rodině; násilí na dětech; oznamovací povinnost; bariéry; řešení; ochrana sociálně-právní

Klíčová slova v angličtině: violence against children; obligation to report; barriers; solutions
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu. Zpráva z výzkumu [Children, family and domestic violence: research of Acorus clientele. Report from research]. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 16, č. 6 (2016),

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Poznatky z výzkumu, který probíhal v rámci projektu Tři pilíře bezpečí, jehož nositelem byla pražská organizace pomáhající osobám ohroženým domácím násilím Acorus, z. ú. Cílem výzkumu bylo systematicky zmapovat klientelu pobytových služeb Acorusu a pomocí kvalitativních metod poskytnout podklady pro komplexní posouzení vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dětí a zprostředkovat vhled do jejich prožívání a potřeb.
Klíčová slova: násilí v rodině; násilí na dětech; sluzby pobytové; výzkum

Klíčová slova v angličtině: violence against children; family violence; residential social services; residential facilities; RESEARCH
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 512 Tři pilíře bezpečí
Poznámka:  online publicistika - rubrika Inspirace pro praxi
http://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=916
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT