Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. : 3. etapa. Souhrnná zpráva. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 33 s.

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie se zabývá návrhy na zkvalitnění služeb poskytovaných úřady práce klientům - uchazečům o zaměstnání, posílení informační a poradenské činnosti. Obsahuje i návrhy na zjednodušení administrativních prací při zprostředkovatelské činnosti včetně systému výplaty dávek. Studie se dále zabývá i řešením kvalifikačních požadavků na odpovídající pracovníky státních orgánů práce a zahrnuje i mezinárodní srovnání z oblasti poradenství při zprostředkování zaměstnání.
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; uchazeči o práci; úřady práce; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: employment services; job seekers; labour offices; vocational counselling
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  3. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha I. / Jaromíra Kotíková, a kol. - Praha: VÚPSV, 2000. - 87 s.

[ Kotíková, Jaromíra - a kol. ]

Externí odkaz
Klíčová slova: služby zaměstnanosti; poradenství pracovní; úřady práce; uchazeči o práci

Klíčová slova v angličtině: vocational counselling; employment services; labour offices; job seekers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: RV50/99 - Úloha služeb zaměstnanosti při uplatňování státní politiky zaměstnanosti, uplatňování politiky zaměstnanosti v souladu s potřebami trhu práce
Poznámka:  3. etapa projektu
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Proč nelze zrušit nahlašování volných pracovních míst úřadům práce a k čemu tyto údaje slouží. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 23-24.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Zaměstnavatelé jako účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti jsou neopominutelnými subjekty na trhu práce. Podílejí se na vytváření státní politiky zaměstnanosti, jejíž významnou součástí je zabezpečování práva fyzických osob na zaměstnání a usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území ČR do zahraničí. Aby mohly úřady práce úspěšně plnit zákonem stanovené úkoly, je nezbytné i plnění povinností ze strany zaměstnavatelů, zejména hlášení volných pracovních míst úřadům práce a ohlašování vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání. Tato povinnost nabývá na významu s rostoucím podílem cizinců na českém trhu práce. Zaměstnávání cizinců v ČR.
Klíčová slova: ČR; vztahy pracovní; úřady práce; zaměstnavatelé; příležitosti pracovní; informace; politika zaměstnanosti; poradenství pracovní; práce-cizinci; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour relations; labour offices; employers; employment opportunities; information; employment policy; vocational counselling; employment-foreigners; RILSA
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Několik rad, které vám pomohou na úřadech práce. / Olga Bičáková - In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962 - Roč. 6, č. 6 (2009), s. 4. obr.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Práva a povinnosti zájemců o zaměstnání při zprostředkování jejich zaměstnání úřadem práce. Co se rozumí zprostředkováním zaměstnání úřady práce. V čem může úřad práce občanovi poradit. Fyzická osoba má právo na to, aby jim úřad práce zprostředkoval vhodné zaměstnání. Co je vhodné zaměstnání. Kdo je zájemce o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání. Kdy se jedná o výkon nelegální práce. Povinnosti úřadů práce. Jakým uchazečům o zaměstnání věnují úřady práce zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Individuální akční plán jako jeden z nástrojů politiky zaměstnanosti.
Klíčová slova: ČR; úřady práce; uchazeči o práci; řízení; trh práce; poradenství pracovní; definice; právo pracovní; zaměstnanost skrytá; skupiny znevýhodněné; politika zaměstnanosti; zaměstnatelnost

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour offices; job seekers; proceedings; labour market; vocational counselling; definition; labour law; clandestine employment; disadvantaged groups; employment policy; employability
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Analýza dostupných informací o fungujícím poradenství osobám vracejícím se na trh práce a výzkum jejich potřeb. / Klára Čurdová, Jana Wasilová, Drahomíra Zajíčková - Praha: Europrofis s.r.o., 2007. - 84 s.

[ Čurdová, Klára - Wasilová, Jana - Zajíčková, Drahomíra ]

Externí odkaz
Anotace:  Analýza obsahuje popis vybraných aspektů, které se týkají stavu problému a bariér u osob vstupujících a vracejících se na trh práce po období péče o osobu blízkou, a to zejména v péci o dítě. Jednotlivé kapitoly první části vycházejí ze zpracovaného dotazníkového šetření a definují překážky ve sladování práce a rodiny, mapují názorové postoje respondentu vůči problematice sladování práce a rodiny. Druhá část studie je zaměřena na výzkum vybraných poradenských služeb pro nezaměstnané. Mimo jiné je zde provedena také analýza internetového poradenství v České republice. Závěry a doporučení obou částí práce udávají směr, jakým by se melo orientovat poradenství osobám vracejícím se na trh práce po období péče o dítě či jinou blízkou osobu.
Klíčová slova: návrat do práce; trh práce; zaměstnanost; poradenství; poradenství pracovní

Klíčová slova v angličtině: return to work; labour market; labour market activation; employment; counselling; vocational counselling; individual action plan
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  ESF projekt: Prolomit vlny ľ Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT