Publikační činnost: 2007
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Odhad počtu a hodnocení situace uživatelů sociálních služeb. [Estimated numbers and assessment of the current situation of users of social services.]. / Pavel Bareš - 2007.

[ Bareš, Pavel ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek porovnává situaci patnácti vybraných skupin osob, uživatelů sociálních služeb či jejich potencionálních uživatelů. Hodnocení se opírá o výsledky dotazníkového šetření realizovaného mezi pracovníky pověřených obecních úřadů v celé ČR. Mezi sledované skupiny patřily jak skupiny osob, které lze v intencích zákona o sociálních službách vnímat jako (potencionální) uživatele služeb sociální péče, tak cílové skupiny (potencionálních) uživatelů služeb sociální prevence. Respondenti u každé skupiny osob uváděli odhadovaný počet osob, jimž byly v uplynulých 12 měsících poskytnuty sociální služby nebo péče, a vnímání možností uspokojení jejich potřeb.
 
Anotace v angličtině:  The article compares the current situation of fifteen selected groups of users or potential users of social services. The evaluation is based on the results of a survey involving 114 employees of social services departments of selected municipal authorities located throughout the whole of the Czech Republic. The groups of persons considered in the evaluation consisted of users or potential users of social care or social prevention services (as defined in Act 108/2006 Coll., on social services). Respondents assessed the number of persons to whom their municipal authority had offered social services or social care instruments in the previous 12 months and the extent to which it had been possible to meet their needs.
Klíčová slova: skupiny znevýhodněné; osoby marginalizované; senioři; postižení; služby sociální

Klíčová slova v angličtině: vulnerable groups; social services; marginalised persons; seniors; people with disabilities
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Demografie - Demografické informace, analýzy a komentáře 2007(elektronický časopis, ISSN: 1801-2914)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2017
BDE - odborné články v ostatních (nerecenzovaných) zahraničních časopisech

Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce [The most significant labour market barriers to the recruitment of persons following a term of imprisonment]. / Pavel Bareš, Jiří Mertl - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 17-25 (9s.).

[ Bareš, Pavel - Mertl, Jiří ]

Anotace:  Velmi nízká možnost uplatnění na trhu práce a vysoká míra nezaměstnanosti u osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody představuje společně s vysokou zadlužeností (případně předlužeností) jeden z hlavních důvodů, které značně komplikují možnost návratu (reintegrace) těchto osob do společnosti. Článek se proto zaměřuje právě na vyhodnocení největších překážek uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce. V článku jsou prezentovány vybrané poznatky zjištěné v rámci výzkumu, který na toto téma probíhal v roce v roce 2016.
 
Anotace v angličtině:  The very low number of options available in the labour market and the high rate of unemployment of persons released from prison as well as, typically, high rates of indebtedness (or over indebtedness) constitute the main reasons that significantly complicate the possibility of returning such persons to, and reintegrating them into, society. The article therefore summarizes biggest obstacles which restrain the participation of the people after imprisonment on the labour market. The findings presented in the article represent main results of empirical research on this subject conveyed in 2016.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; trh práce; zaměstnanost; skupiny ohrožené; zaměstnavatelé; integrace

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; labour market; employment; vulnerable groups; employers; integration
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT