Publikační činnost: 2005
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. [Social consequences of the Czech Republic accession to the EU.]. / Ivo Baštýř, a kol. - Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. - 334 s. - ISBN 80-210-3722-9

[ Baštýř, Ivo - a kol. ]

Anotace:  Publikace obsahuje soubor analýz zaměřených na sociální důsledky vstupu ČR do EU. Záměrem bylo v sedmi částech - význam členství v EU pro ČR, zaměstnanost, migrace, vzdělání a zaměstnatelnost, postavení a fungování mezd, vliv vstupu do EU na důchodový systém, strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení - charakterizovat souvislosti mezi sociální a ekonomickou politikou EU a situací v ČR. Hodnotí se klady a zápory aktuálně dosahované úrovně sociálního rozvoje ČR, převládající dosavadní trendy a jejich aproximace do budoucna.
 
Anotace v angličtině:  The publication includes the set of analysis aimed on social consequences of the Czech Republic accession to the EU. The aim was in 7 parts - importance of the membership in the EU, employment, migration, education and employability, status and functioning of wage system, impact of the membership in the EU on pension system, strategy of control of poverty and social exclusion - to characterize the relations between social and economic policy of the EU and situation in the CR.
Klíčová slova: ČR; EU; rozvoj sociální; politika sociální; politika hospodářská; politika zaměstnanosti; migrace; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; mzdy; systém penzijní; chudoba; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; employment policy; migration; education and training; employability; wage system; pension system; poverty; social exclusion
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; HB04-03 - Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha (sborník)

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální souvislosti postavení a fungování mezd počátečním období členství ČR v EU. [Social connections of wage position and functioning in initial period of the CR membership in the EU.]. / Ivo Baštýř, Drahomíra Fischlová, Ludmila Chomátová, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 158-202 (45 s.).

[ Baštýř, Ivo - Fischlová, Drahomíra - Chomátová, Ludmila - Vlach, Jan ]

Anotace:  Koncepční dokumenty EU respektují stěžejní pozici mezd v ekonomické a sociální oblasti. Propojování českého a evropského trhu práce přináší do českých podmínek evropské standardy pracovních podmínek, mechanismy utváření mezd uplatňované ve ästarých zemíchô a konvergenci reálné hladiny a struktury mezd s parametry Unie.
 
Anotace v angličtině:  There is respected fundamental position of wages in economic and social area at conceptual documents of the EU. Connecting of Czech and European labour market brings to CR European standards of work conditions, mechanisms of determination of wages applied in ôoldö member countries and an approach of real wage levels and structures to parameters of the EU.
Klíčová slova: rozvoj sociální; ČR; EU; politika sociální; politika hospodářská; mzdy; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; wage system; wages; European integration
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT