Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. [Family and employment I. Singles.]. / Sylva Ettlerová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 55 s. - ISBN 978-80-87007-61-7

[ Ettlerová, Sylva ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání reálného chování a životních hodnot, postojů a strategií mladých svobodných a bezdětných jedinců ve věku 20-29 let. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je členěna do pěti hlavních tematických kapitol. První část se věnuje hodnotám a postojům určujícím život mladých lidí. V další je zjišťována jejich současná životní situace z hlediska partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové situace a účasti na dalším vzdělávání. Analýza je dále zaměřena na budoucí partnerské a rodičovské plány mladých lidí, skloubení pracovních povinností s péčí o domácnost a děti a na vzdělanostní aspirace. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události způsobovat určité napětí, příp. vytvářet nějaké bariéry v jejich životě. Závěrečná kapitola seznamuje s názory mladých lidí na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and life values, attitudes and strategies of young, single and childless people aged 20-29 years. We both stressed the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into 5 main chapters. Firstly we pay attention to young peopleĺs values and attitudes. Next chapter is devoted to their current situation concerning their partnership relation, economic activity, income and further education. The analysis also described future partnership and parental plans, possibilities of work-life balance and educational aspiration. The fifth chapter is about some barriers and events which could cause some tensions in life. Finally the family and social measures are presented from the young peopleĺs point of view.
Klíčová slova: mládež; jedinci svobodní ; rodina; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní)

Klíčová slova v angličtině: young; singles; family; work; education; life values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. [Family and employment III. Families with school-age children.]. / Anna Šťastná - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 70 s. - ISBN 978-80-87007-63-1

[ Šťastná, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním mužů a žen ve věku 36 - 50 let, kteří žijí v společné domácnosti s alespoň jedním dítětem školního věku. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání, a to jak samostatně, tak v jejich vzájemné provázanosti. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. Po deskripci výběrového souboru se 2. kapitola věnuje životním hodnotám a postojům respondentů. Ve třetí kapitole je zjišťována současná životní situace respondentů z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, jejich zaměstnání a účasti na dalším vzdělávání. Dále jsou v textu postihnuty životní strategie a plány do budoucna. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob s menšími dětmi na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech men and women aged 36-50 years who live with child/children under 10 years in the same household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into five main chapters. After the description of the sample we pay attention to people values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income and further education. The analysis also describes future partnership and parental plans, possibilities of work-life balance and educational aspiration. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); děti předškolní

Klíčová slova v angličtině: family; education; work; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; school-age children
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. [Family and employment IV. Families after children desertion.]. / Kamila Svobodová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 67 s. - ISBN 978-80-87007-64-8

[ Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem této studie je poznání vazeb mezi postoji a životními hodnotami a strategiemi i reálným chováním ženatých/vdaných osob ve věku 45-60 let, které mají děti, jež se již osamostatnily. Důraz je přitom kladen na sféru rodiny, práce a vzdělávání. Zpráva je členěna do pěti hlavních tématických kapitol. První část (2. kapitola) se věnuje samostatně životním hodnotám a postojům. Ve třetí kapitole je zjišťována jejich současná životní situace zejména z hlediska rodinné situace a partnerských vztahů, ekonomického postavení, příjmové a materiální situace, účasti na dalším vzdělávání a z hlediska zdravotního stavu. Analýza je dále zaměřena na naplnění rodičovských plánů, skloubení pracovních povinností s péčí o rodinu a na otázky přípravy na stáří. Pátá kapitola popisuje, do jaké míry mohou některé životní události vytvářet napětí, příp. bariéry uskutečňování životních cílů. Závěrečná kapitola porovnává zkušenosti a názory osob ve starším středním věku na opatření rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the study is a description of real behaviour and values, attitudes and strategies of Czech married men and women aged 45-60 years who have children who have already become independent and head their own household. We stressed both the sphere of family, work and education independently and in their interactions. The study is divided into 5 main chapters. Firstly (2. chapter) we pay attention to interviewed peopleĺs values and attitudes. Third chapter describes their current partnership situation, economic activity, income, further education and health state. The analysis also describes fulfilment of parental plans, possibilities of work-life balance and future plans for old-age. The fifth chapter deals with barriers and events which could cause some tensions in life. Finally we analyze experiences and attitudes towards family and social policy measures.
Klíčová slova: rodina; deti; vzdělanost; hodnoty životní; strategie životní; politika rodinná; politika sociální; cyklus rodinný (životní); lidé starší

Klíčová slova v angličtině: family; children; work; education; values; life strategies; family policy; social policy; family (life) cycle; older people
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání. [Strategy of Work-Family Balance.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina na prelome tisícročia. - Bratislava : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Stredisko pre štúdium práce a rodiny v Bratislave, 2005. - ISBN 80-8050-914-X.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Bratislava, 16.5 - 17.5..2005, EUR
Anotace:  Změny ekonomických podmínek, na trhu práce, v demografickém chování a také v hodnotově normativním systému spolu s rostoucí senzitivitou k genderovým otázkám jsou základními důvody akcelerujícího zájmu o problémy slaďování rodiny a zaměstnání. Při pohledu na daný fenomén z hlediska zaměstnanosti, z hlediska rodiny a z hlediska rovných příležitostí mužů a žen vždy vystupují specifické problémy, řada aspektů však zůstává společných. Patří k nim např. diskrepance mezi vysokou zaměstnaností a vzdělaností žen a přetrvávajícími stereotypy v pojetí mužských a ženských rolí v rodině i v profesním životě nebo mezi vysokou hodnotou rodiny a rodičovství a tomu neadekvátními změnami v rodinném chováním. Cílem příspěvku je ukázat, jaké možnosti mají ženy a muži ve volbě strategií pro zvládání pracovních a rodinných rolí a jak jsou jim zde nápomocny např. relevantní subjekty či opatření sociální a rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Changes of economic conditions, on a labour market, in demographical behaviour as well as in value and normative system together with grooving sensitivity to gender agenda are basic reasons for accelerating interest in problems of reconciliation of work and family. From the point of view of employment, of a family and of equal opportunities for men and women there are specific issues. Many aspects are, however, common. These are, among others, discrepancy between women high employment rate and educational level and surviving stereotypes in understanding of men and women roles in a family and in professional life, discrepancy between a high value of family or parenthood and not adequate changes in family behaviour. This contribution aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy ass
ist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; sladění rodinného a prac. života; chování rodinné; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: family; work; work-family balance; family behaviour
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kontext a problémy harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice. [Context and Problems of Work-Family Balance in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina v novom miléniu / Peter Ondrejkovič. - 2007. - ISBN 80-8050-982-4.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Slaďování rodiny a zaměstnání probíhá v podmínkách, pro které jsou určující základní charakteristiky demografického vývoje jako determinanta života rodin a domácností, směřování ekonomického vývoje jako obecný kontext profesních aspirací a situace na trhu práce, a také komplex sociálních a socio-kulturních jevů zasahujících hodnotově normativní stránky celkových podmínek. Proto se toto téma stalo předmětem zájmu tří stěžejních oblastí veřejné politiky a vládní agendy - rodinné a sociální politiky, politiky rovných příležitostí a politiky zaměstnanosti. Tato stať poukazuje na to, jaké možnosti muži a ženy mají při výběru strategií, jak se vyrovnat s rozpornými požadavky profesních a rodinných rolí, a na různé způsoby podpory jejich úsilí prostřednictvím rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The conditions for the work-life balance include basic characteristics of demographic development determining family life, economical development trends (influencing professional aspirations and labour market situation) as well as a complex of social and cultural conditions including a value and normative issues. On this basis this topic of became an object of interest of three basic spheres of public policies and government's agenda - family and social policy, equal opportunities and employment policy. This chapter aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy assist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; sladění rodinného a prac. života; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; work; work-family balance; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání ľ možnosti volby. [Strategy of work-family balance - possibilities of the choise.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina na prelome tisícročia. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2005. - ISBN 80-8050-914-X. - s. 65-93.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Změny ekonomických podmínek, na trhu práce, v demografickém chování a také v hodnotově normativním systému spolu s rostoucí senzitivitou k genderovým otázkám jsou základními důvody akcelerujícího zájmu o problémy slaďování rodiny a zaměstnání. Cílem příspěvku je ukázat jaké možnosti mají ženy a muži ve volbě strategií pro zvládání pracovních a rodinných rolí a jak jsou jim zde nápomocny např. relevantní subjekty či opatření sociální a rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Changes of economic conditions, on a labour market, in demographical behaviour as well as in value and normative system together with grooving sensitivity to gender agenda are basic reasons for accelerating interest in problems of reconciliation of work and family. This contribution aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy assist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; práce; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: family; family - work balance; work
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kontext a problémy harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice. [Context and Problems of Work-Family Balance in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina v novom miléniu / Peter Ondrejkovič. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. - ISBN 80-8050-982-4.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Slaďování rodiny a zaměstnání probíhá v podmínkách, pro které jsou určující základní charakteristiky demografického vývoje jako determinanta života rodin a domácností, směřování ekonomického vývoje jako obecný kontext profesních aspirací a situace na trhu práce, a také komplex sociálních a socio-kulturních jevů zasahujících hodnotově normativní stránky celkových podmínek. Proto se toto téma stalo předmětem zájmu tří stěžejních oblastí veřejné politiky a vládní agendy ľ rodinné a sociální politiky, politiky rovných příležitostí a politiky zaměstnanosti. Tato stať poukazuje na to, jaké možnosti muži a ženy mají při výběru strategií, jak se vyrovnat s rozpornými požadavky profesních a rodinných rolí, a na různé způsoby podpory jejich úsilí prostřednictvím rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The conditions for the work-life balance include basic characteristics of demographic development determining family life, economical development trends (influencing professional aspirations and labour market situation) as well as a complex of social and cultural conditions including a value and normative issues. On this basis this topic of became an object of interest of three basic spheres of public policies and governmentĺs agenda ľ family and social policy, equal opportunities and employment policy. This chapter aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy assist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; práce; sladění rodinného a prac. života; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: family; work; reconciliation of family and work life; family policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2015
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Konference "Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti" [Conference on "Balancing work, family and private life: a present-day challenge"]. / Jana Barvíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 9, č. 2 (2015), s. 30.

[ Barvíková, Jana ]

Anotace:  Konferenci "Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti" uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) společně s Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V., zastoupení v ČR (FES) 3. února 2015 v Praze. Hlavními tématy byly základy pro sladění osobního a pracovního života na evropské úrovni; podmínky pro rodiče k návratu na trh práce; služby péče o předškolní děti a zneužívání flexibilních forem práce ze strany zaměstnavatelů v České republice; kroky, které byly přijaty současnou českou vládu za účelem pomoci skloubit práci, rodinný a soukromý život; a rizika flexibilizace pracovních podmínek z hlediska německých odborů.
 
Anotace v angličtině:  The conference entitled "Balancing work, family and private life: a presentday challenge" was organised jointly by the Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS) and the Czech Republic branch of Friedrich-Ebert-Stiftung, e.V. (FES). It took place in Prague on 3 February 2015. The main topics were the basic foundations for balancing personal and working life at European level; the conditions for parents to return to the labour market; preschool children care services and the abuse of flexible forms of work by employers in the Czech Republic; the steps being taken by the current Czech government to help balance work, family and private life; and the risks of the flexibilisation of working conditions from the point of view of German trade unions.
Klíčová slova: práce; sladění pracovního a rodinného života; konference

Klíčová slova v angličtině: work; family and private life; balancing; conference
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T04 - rodina, rodinná politika, gender
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců [The potential for the application of selected work evaluation methods in the public and civil service sectors]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 20-25 (6 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Anotace:  Výběr vhodné metody hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací, relevance posuzovaných kritérií a jejich aktualizace v reakci na vývoj obsahu vykonávané práce je základním předpokladem pro spravedlivé odměňování zaměstnanců. Vývoj nových technologií (automatizace, robotizace a digitalizace), stejně jako rostoucí důraz na kontinuální vzdělávání zaměstnanců i vznik nových pracovních činností mění nároky na práci samotnou. Tyto změny probíhají v pracích vykonávaných ve veřejných službách, státní správě i v soukromém sektoru. Cílem práce proto bylo zjištění možností aplikace vybraných systémů a metod hodnocení prací, a to jak tuzemských, tak zahraničních, pro použití hodnocení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Analyzovány byly silné a slabé stránky, včetně odhalení příležitostí pro precizaci současně využívané Analytické metody hodnocení prací aplikované právě pro posouzení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách. Celkem byla analýza zaměřena na sed
m metod, kterými jsou: REFA; Systém Bedaux; NEMA; Metoda porovnávání kritérií; Metoda rozhodovacích skupin; Metoda Urwicka Orra; ISOS job evaluation system.
 
Anotace v angličtině:  The choice of a suitable method of assessing the complexity, accountability and workload, the relevance of the assessed criteria and their updating in response to the development of the content of the work performed is a basic prerequisite for a fair remuneration of employees. The development of new technologies (automation, robotic automation and digitization), as well as the increasing emphasis on continuous training of employees and the emergence of new work activities, change the demands for work itself. These changes are going in the work carried out in public services, the state administration and the private sector. The aim of the paper was to find possibilities of application of selected systems and methods of work evaluation, both domestic and foreign, for the use of the work evaluation of public servants and employees in public services. There were analyzed strengths and weaknesses, including revealing of opportunities to specify the currently used Analytical Method of Work Evaluation applied just t
o assess the work of civil servants and employees in public services. The analysis was focused on seven methods, namely: REFA; Bedaux system; NEMA; Criteria comparison method; Decision-making method; Method Urwick Orr; ISOS job evaluation system.
Klíčová slova: hodnocení práce; sluzby veřejné; zaměstnanci státní; práce

Klíčová slova v angličtině: job evaluation; work; public service; civil servants
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT