Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu [Development of a method for measurement of work capacity of people with disability caused by a work related injury or work related ilness. : Summary.]. / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Marie Pechanová - Praha: VÚPSV, 2005. - 181 s.

[ Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie ]

Externí odkaz
Anotace:  Jedním z problémů na trhu práce je návrat osob, které utrpěly pracovní úraz nebo trpí nemocí z povolání, do pracovního procesu. Cílem navrhovaného řešení je jednotná metoda funkčního hodnocení pracovního potenciálu osoby, která utrpěla pracovní úraz nebo onemocněla nemocí z povolání, a vytvoření takového systému pracovního hodnocení, který by jasně stanovil v odkazu na Mezinárodní klasifikaci důsledků zdravotního postižení (ICF) schválenou WHO, zda je jedinec vzhledem ke zdravotnímu stavu schopen výdělečné činnosti na částečný či plný úvazek.
 
Anotace v angličtině:  One of the problems in the labour market is the return of persons who have suffered an occupational accident or occupational diseases to the work process. The aim of the proposed solution is a uniform method of functional assessment of employment potential of persons who have suffered a work injury or occupational disease, and creating a such system of employment potential assessment, which would clearly stated in reference to the International Classification of the Disabled (ICF) approved by WHO, if an individual is due to his health conditions capable of gainful employment on a part or full time.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; postižení; klasifikace invalidity; návrat do zaměstnání; uchazeči o práci; neschopnost pracovní; integrace postižených; metody

Klíčová slova v angličtině: CR; international; disabled persons; classification of disability; return to work; job seekers; work incapacity; work capacity; integration of handicapped people; methods
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Poznámka:  předkladatelem do RIVu je UK ľ 1. lékařská fakulta
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti [Assessment of the work potential of individuals for purposes of employment]. / Daniela Bruthansová, Alexandr Vávra, Anna Červenková - Praha: VÚPSV, 2005. - 46 s.

[ Bruthansová, Daniela - Vávra, Alexandr - Červenková, Anna ]

Externí odkaz
Anotace:  I. Hodnocení funkční kapacity jako součást pracovní rehabilitace - základy metodiky. Úvod a teoretická východiska. Proces návratu člověka po nemoci či zranění do zaměstnání. II. Hodnocení funkční kapacity jedince - přehled používaných postupů. III. Hodnocení funkční kapacity pro účely zaměstnanosti - doporučený postup.
 
Anotace v angličtině:  I. Assessment of functional capacity as part of vocational rehabilitation - basic methodology. Introduction and theoretical background. The process of returning of a person after an illness or injury to work. II. Assessment of functional capacity of the individual - an overview of the procedures in practice. III. Assessment of functional capacity for employment purposes - guidelines.
Klíčová slova: postižení; neschopnost pracovní; návrat do zaměstnání; klasifikace invalidity; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; work capacity; work incapacity; return to work; classification of disability; vocational rehabilitation
Klasifikace: T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: HS118/04 Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým v důsledku pracovního úrazu anebo nemoci z povolání
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010. / Olga Bičáková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 6 (2009), s. 24.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Změna statusu invalidního pojištěnce ľ tři stupně invalidity. Změny, které přináší novela do zákona o zaměstnanosti, a které se vztahují k invalidním osobám.
Klíčová slova: zab. důchodové; postižení; zákonodárství; invalidita; neschopnost pracovní; služba posudková; zab. v nezaměstnanosti; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: pension insurance; disabled persons; legislation; disability; work capacity; unemployment benefits; vocational rehabilitation
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT