Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. [Field survey focused on the social and economical position of self-employeds in the Czech repubklic in 2006. : The analysis of findings.]. / Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 85 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-85-3

[ Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Terénní šetření, jehož hodnocení se předkládá v této studii, je prvním komplexnějším průzkumem postojů osob samostatně výdělečně činných k jejich sociálnímu a ekonomickému postavení. Šetření prohlubuje a doplňuje analýzy opírající se o informace ze statistických zjišťování a administrativních zdrojů. Stanoviska více než 1 100 respondentů ke zhruba padesáti otázkám, které charakterizují jak objektivní demografická, sociální a ekonomická kritéria, tak subjektivní hodnotící soudy, představují rozsáhlou sondu do sebehodnocení OSVČ - drobných podnikatelů. Analýza šetření se v šesti kapitolách orientuje na jeho hlavní okruhy: motivaci OSVČ k podnikání, postoje k jeho perspektivě, ekonomické a pracovní podmínky drobných podnikatelů, jejich názory na potřebu vzdělávání a na hodnocení životní situace domácností OSVČ. Analýza ukazuje postoje respondentů k vybraným problémům. Stanoviska se liší v hlavních segmentech podnikatelů (soukromí zemědělci, živnostníci, svobodná povolání) a mezi respondenty s podnikáním jako hla
vním nebo vedlejším zdrojem příjmů, popř. podle dalších třídících hledisek.
 
Anotace v angličtině:  Field survey and its evaluation represent one of the first more complex surveys focusing on attitudes of self-employeds towards their economical and social position. The survey completes and elaborates other analysis which draws on statistical findings and administrative resources. Over 1100 respondents and their attitudes to fifty raised questions (which involved objective demographic data, social and economical criteria as well as subjective, evaluative judgments) represent an extensive insight into self evaluation of self employed workers - small entrepreneurs. The Analysis of the survey focuses on main field of study organized into six chapters: motivation of self-employed to enterprise, attitudes to its perspectives, economical and working condition of small entrepreneurs, their opinion on education and their evaluation of life situation of self employed workers. The analysis describes attitudes of participants to certain/chosen issues. Main standpoints differ mainly among principal groups of entrepreneu
rs (private agriculturists, tradesmen, independent works) as well as among respondents with entrepreneur as a main or secondary source of income.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; zemědělci; motivace; podmínky pracovní; podmínky životní; vzdělávání; povolání svobodné; živnostníci; příjmy

Klíčová slova v angličtině: SELF EMPLOYED; farmers; entrepreneurship; motivation; work conditions; life conditions; education; freelance occupation; sole traders; income
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Mzdy. [Wages.]. / Tomáš Kozelský - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 24-32.

[ Kozelský, Tomáš ]

Anotace:  Závislost reálných mezd na produktivitě práce. Mzdový vývoj, dlouhodobě konstantní mzdový podíl. Minimální mzda. Mzdová diferenciace. Mzdová diskriminace. Mzdová struktura. Mzdy v souvislosti s ostatními pracovními podmínkami.
Klíčová slova: mzdy; produktivita práce; mzda minimální; diskriminace mzdová; dialog sociální; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: wages; LABOUR PRODUCTIVITY; minimum wage; wage discrimination; social dialogue; work conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní rytmus a stres při práci. [Working rhythms and stress at work.]. / Aleš Kroupa - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 36-40.

[ Kroupa, Aleš ]

Anotace:  Organizace práce, pracovní rytmus a stres. Dopad charakteru práce na psychický případně fyzický zdravotní stav pracovníků. Konflikt pracovní a rodičovské role - přístup zaměstna-vatelů. Prevence ohrožení psychického zdraví. Příklady dobré praxe.
Klíčová slova: organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; sladění rodinného a prac. života; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: work organization; working rhythms; stress at work; reconciliation of family and work life; work conditions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. [Safety and health protection at work.]. / Hana Doleželová - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 40-46.

[ Doleželová, Hana ]

Anotace:  Změna rozložení pracovní síly v ekonomických sektorech, úbytek fyzicky nebezpečné práce, vznik nových profesí, nárůst intenzity práce, ale i rozvoj politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a vzdělávacích programů jsou základní charakteristiky ovlivňující bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců na přelomu století v České republice. Profesionální onemocnění a pracovní úrazy. Pracovní prostředí, nová pracovní rizika, Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zdravotní péče na pracovišti. Motivační programy, osvěta.
Klíčová slova: bezpečnost práce; inspekce práce; podmínky pracovní; choroby z povolání; úrazy pracovní; péče zdravotní na pracovišti

Klíčová slova v angličtině: occupational safety; labour inspection; work conditions; occupational diseases; occupational accidents; healt care of employees
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT