Publikační činnost: 2003
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

The democratisation of industrial relations in the Czech Republic - work organisation and employee representation. In: Local Communities and Post-communist transformation. [Demokratizace industriálních vztahů v České republice - organizace práce a reprezentace zaměstnanců.]. / Aleš Kroupa, Zdena Mansfeldová - In: Local Communities and Post-communist transformation. / Simon Smith, Martin Myant, Mikuláš Huba, Monika Čambáliková, Zdenka Vajdová, Martin Slosiarik, Imrich Vašečka. - London : Routledge, 2003. - ISBN 0-415-29718-4. - s. 126-142.

[ Kroupa, Aleš - Mansfeldová, Zdena ]

Anotace:  Případová studie dvou podniků elektrotechnického průmyslu se na základě změn postojů zaměstnanců snaží poukázat na demokratizační procesy probíhající ve firemním prostředí na příkladu změn v organizaci práce, profesní mobilitě a odborové organizovanosti zaměstnanců.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; organizace práce; reprezentace zaměstnanců

Klíčová slova v angličtině: CR; industrial relations; work organisation; employee representation
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. [Labour force flexibility and new forms of work organization.]. / Jaromíra Kotíková, Danica Krause, Markéta Nekolová - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do Evropské unie.. - Brno : Vydavatelství MU, Brno-Kraví hora, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 89-122 (33 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta ]

Anotace:  Kapitola věnovaná flexibilitě pracovní síly a novým formám organizace práce obsahuje analytické zmapování vývoje a současného stavu flexibility pracovní síly v ČR ve srovnání se zeměmi Evropské unie a přináší přehled nových flexibilních forem a způsobů organizace práce. Zahrnuje dále sekundární analýzu domácích a zahraničních zkušeností, vědeckých a výzkumných studií a hlavní institucionální překážky rozvoje flexibility trhu práce v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Chapture - which is anout the labour force flexibility and the new forms of work organization - includes an alnalytical mapping of developement a todays flexibility status of labour force in the Czech Republic in comparison with EU countries and gives review of new flexible forms and wals of work organization. Also includes a secundary analyse of home and foreign skills, scientific and experimental studies and main institutional barriers of developement of labour market flexibility in the Czech Republic.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita pracovní; doba pracovní; zaměstnanost; organizace práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; flexibility; working time; employment; work organisation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Práce z domova a její zásah do rodinného života. [Working from Home and its Intervention into Family Life.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 11-17 (7 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Teamwork and high performance work organisation. [Týmová práce a vysoká výkonnost orgabnizace práce.]. / Aleš Kroupa, Lenka Dokulilová, Renata Kyzlinková - 2007.

[ Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva poskytuje komparativní přehled o týmové práci, založený na European Working Conditions Surveys a 16 národních příspěvcích (dotazníkové šetření). Uvažuje nad tím, jak se týmová práce vyvíjí jako nová forma organizace práce, a bere v úvahu kontext na národní a podnikové úrovni. Studie hodnotí pozitivní a negativní vliv týmové práce na různé aspekty pracovních podmínek, jako jsou pracovní samostatnost, uspokojení z práce, intenzita práce, produktivita a vzdělávací prostředí. Zkoumá rovněž rozšíření týmové práce podle různých faktorů, včetně pohlaví, odvětví a povolání.
 
Anotace v angličtině:  This report provides a comparative overview of teamwork, based on the European Working Conditions Surveys and 16 national contributions to a questionnaire. It considers how teamwork has developed as a new form of work organisation and takes into account the context at national and company level. The study assesses the positive and negative influence of teamwork on diverse aspects of working conditions, such as job autonomy, job satisfaction, work intensity, productivity and the learning environment. It also investigates the prevalence of teamwork according to various factors including sex, sector and occupation.
Klíčová slova: práce týmová; organizace práce; podmínky pracovní; samostatnost v práci; uspokojení z práce

Klíčová slova v angličtině: teamwork; work organisation; influence of teamwork; working conditions; job autonomy; job satisfaction
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  Eurofond - Mezinárodní 1364
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Work from Home and its Effects on Family Life. [Práce z domova a její zásah do rodinného života.]. / Renata Kyzlinková, Kamila Svobodová - In: Fórum sociální politiky. Special Issue in English. - ISSN 1803-7488 - Special Issue in English (2008), s. 7-13.

[ Kyzlinková, Renata - Svobodová, Kamila ]

Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek prověřuje výskyt práce z domova v České republice a její spojitost s genderem, věkem, dosaženým vzděláním a přítomností nezaopatřených dětí v domácnosti. Dále autorky testují určité hypotézy, které vyplynuly z nedávného kvalitativního průzkumu o teleworku v České republice.
 
Anotace v angličtině:  The paper examines the incidence of working from home in the Czech Republic and its associations with gender, age, educational level and presence of a dependent child in the household. In addition, authors try to test certain hypotheses emerged from recent qualitative research on telework in the Czech Republic.
Klíčová slova: práce z domova; telework; organizace práce; flexibilita pracovní; gender rozdělení domácích povinností; pracoviště; gender rozdíly

Klíčová slova v angličtině: homeworking; telework; work organisation; flexibility; gender division of household duties; place of work; gender differences
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Decent Work Country Report - Czech Republic. / Tomáš Soukup - Geneva: ILO, 2008. - 100 s. - ISBN 978-92-2-122163-0

[ Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Report summarizes the situation and main trends in Czech Republic in 11 areas of decent work concept since 1995. Report together with other country reports (from 19 states) produce background material for European Regional Meeting, which is arranged by International labour office every four years. Report represents unique overview of the trends in 11 thematic areas. Beside situation and trends descriptions we deal with trade-offs and trade-ins between different working and employment conditions and finally we define the bottle necks in each areas.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; ochrana sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organisation; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of family and work life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT