Publikační činnost: 2005
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Quality of working life in the Czech Republic. [Kvalita pracovního života v České republice.]. / Renata Vašková, Aleš Kroupa - Dublin: European Foundation for the the Improvement of Living and Working Condition, 2005. - 15 s.

[ Vašková, Renata - Kroupa, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě výsledků průzkumu "Měření kvality pracovního života" zpráva popisuje povahu a organizaci práce českých zaměstnanců. Analyzuje pracovní výkonnost, motivaci, uspokojení z práce a vnitřní komunikaci.Dublin, European Foundation for the the Improvement of Living and Working Condition. 15 s.
 
Anotace v angličtině:  Based on results of the survey ĹMeasuring the quality of working lifeĺ, this report describes the nature and organisation of work for Czech employees. It also analyses work performance, motivation, job satisfaction and internal communication.
Klíčová slova: ČR; kvalita pracovního života; organizace práce; motivace; uspokojení z práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; quality of working life; work organization; motivation; job satisfaction
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce. [Employment of older persons in the context of the Czech labour market.]. / Jaromíra Kotíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 14-17. lit.

[ Kotíková, Jaromíra ]

Anotace:  Příspěvek chce ukázat důležitost hledání otázek spojených se zaměstnáváním starších osob v podmínkách českého trhu práce. Problematice zaměstnanosti starších osob se věnují všechny významné mezinárodní instituce. Hlavní zásady, které jsou zdůrazňovány. Demografický vývoj české populace. Postavení starších osob na českém trhu práce. Organizace práce a pracovní doby. Vzdělávání starších pracovníků. Nástroje příjmové motivace zaměstnávání starších osob. Systém důchodového pojištění by neměl vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce.
 
Anotace v angličtině:  The article focuses on the issue of older persons employment. It works on the assumption that, on the one hand, the market laws to some extent help achieve a gradual balancing out of demand and supply of labour but, on the other hand, there are some problems that cannot be resolved by the market alone (e.g. pension reform, education system etc.). It is the state duty to predict the basic features of the future development and to adopt suitable measures to promote economic growth and minimise the conflict between labour supply and demand.
Klíčová slova: ČR; pracovníci starší; zaměstnanost; motivace; stárnutí; trh práce; organizace práce; doba pracovní; vzdělávání-výcvik; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; older workers; employment; motivation; ageing; labour market; work organization; working hours ; education-training; retirement; early retirement; employment policy
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; 1J049/05-DP2 - Podpora zaměstnávání starších osob
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2003: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti. Závěrečná zpráva. / Jiří Šandera, Jitka Uhrová, Jaromíra Kotíková, Milan Polívka, Danica Krause, Vladimír Rudolf - Praha: STEM s.r.o., 2003; Praha: VÚPSV, 2003. - 190 s.

[ Šandera, Jiří - Uhrová, Jitka - Kotíková, Jaromíra - Polívka, Milan - Krause, Danica - Rudolf, Vladimír ]

Klíčová slova: politika zaměstnanosti; organizace práce; doba pracovní; formy zaměstnávání

Klíčová slova v angličtině: employment policy; work organization; working hours; forms of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS95/02 - Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU. [The development of institutional frame of the Czech economy in the view of social changes and preparation of Czech Republic for the accesion to the EU.]. / Antonín Slaný, a kol. - Brno: Masarykova univerzita, 2004. - 360 s. - ISBN 80-210-3325-8

[ Slaný, Antonín - a kol. ]

Anotace:  Pozornost je věnována analýze fungování české ekonomiky v kontextu jejího institucionálního rámce a v prostředí integračních tendencí, jakož i analýze efektů, které moderní ekonomika vnáší do chování společnosti. Jedná se především o problémy institucionálního zakotvení české ekonomiky a o tlaky na flexibilitu pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce, o diferencující se úroveň pracovních podmínek včetně vzájemného působení daňového a dávkového systému, o marginalizaci na trhu práce a vznikající rozdíly v příjmech různých skupin obyvatelstva. Závěry projektu přispívají k formulaci utváření další hospodářské politiky českého státu, k opatřením sociální politiky, k vyšší efektivnosti a produktivity práce, k opatřením v oblasti pracovních podmínek, jakož i k prevenci sociálních rizik.
 
Anotace v angličtině:  The project pays attention to the analysis of Czech economy in the context of its institutional framework and in the setting of integration trends as well as to the analysis of the effects, which the economy introduces into the behaviour of the society. The effects comprise particularly the problems of institutional anchoring of Czech economy and pressures exerted on labour flexibility, and new forms and methods of work organization, differentiating level of working conditions including interaction of tax and benefit systems, marginalization on the labour market and emerging income differences in different group of population. Conclusions of the projects contribute to formulation of a future economic policy of the Czech state and they are focuse on provision of social policy, on increasing of labour productivity, measures in the area of working conditions and prevention of social risks
Klíčová slova: ČR; integrace evropská; ekonomika; politika sociální; trh práce; zabezpečení sociální; organizace práce; flexibilita pracovní; podmínky pracovní; osoby obtížně umístitelné; diferenciace mzdová; marginalizace trhu práce

Klíčová slova v angličtině: CR; European integration process; ECONOMY; social policy; labour market; labour market marginalisation; SOCIAL INSURANCE; work organization; labour flexibility; working conditions; hard-to-place persons; wage differences
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HB01-03 - Vývoj instucionálního rámce fungování české ekonomiky v kontextu společenských proměn a přípravy ČR na vstup do EU
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 7-8 (2008), s. 2-7.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá odchylnou úpravou pracovní doby a doby odpočinku členů osádek nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě, zaměstnanců údržby pozemních komunikací, zaměstnanců drážní dopravy a zaměstnanců městské hromadné dopravy.
Klíčová slova: ČR; doba pracovní; organizace práce; dovolená; služby

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; working hours / hours of work; work organization; leave; services
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO. / Tomáš Soukup, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-005-9

[ Soukup, Tomáš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva charakterizuje situaci a vývoj v jednotlivých oblastech konceptu důstojné práce v ČR od roku 1995. Spolu s dalšími národními zprávami (z 19 států) tvoří podkladový materiál pro Evropské regionální setkání, které pořádá Mezinárodní organizace práce (ILO) jednou za 4 roky. Zpráva představuje unikátní přehled vývoje v 11 tematických oblastech. Vedle charakteristiky situace a nastínění vývoje si všímáme vazeb mezi jednotlivými pracovními podmínkami, dopadů přijatých opatření a definujeme úzká místa.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; zabezpečení sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organization; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of working and family life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Toto dílo vydal v originále Mezinárodní úřad práce: Decent Work Country Report - Czech Republic /Soukup, Tomáš (ed.). Geneva: ILO, 2008. 100 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-2-122163-0 (web pdf). Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Přeloženo a reprodukováno se souhlasem
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní doba a organizace práce [Working time and work organization.]. / Tomáš Soukup - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 33-36.

[ Soukup, Tomáš ]

Anotace:  Pracovní doba na plný úvazek. Absenterismus. Práce mladistvých pracovníků. Přesčasy. Organizace práce (práce na směny, atypické hodiny a ostatní formy flexibilního zaměstnávání).
Klíčová slova: doba pracovní; práce netypická; práce přesčasová; organizace práce; flexibilita pracovní

Klíčová slova v angličtině: working hours; atypical forms of employment; overtime work; work organization; labour flexibility
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  nedávat do RIVu (autor publikce)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Pracovní rytmus a stres při práci. [Working rhythms and stress at work.]. / Aleš Kroupa - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 36-40.

[ Kroupa, Aleš ]

Anotace:  Organizace práce, pracovní rytmus a stres. Dopad charakteru práce na psychický případně fyzický zdravotní stav pracovníků. Konflikt pracovní a rodičovské role - přístup zaměstna-vatelů. Prevence ohrožení psychického zdraví. Příklady dobré praxe.
Klíčová slova: organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; sladění rodinného a prac. života; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: work organization; working rhythms; stress at work; reconciliation of family and work life; work conditions
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

How to deal with ageing of workforce in the Czech Republic? [Jak řešit stárnutí pracovní síly v České republice?]. / Daniela Bruthansová, Jan Bruthans, Anna Červenková, Věra Jeřábková - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 117-122 (6 s.).

[ Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra ]

Anotace:  Příspěvek se zabývá perspektivním problémem stárnutí pracovní síly v ČR z lékařského, politického, ekonomického a sociálního pohledu. Je prezentována současná situace a naznačena možná řešení. V blízké budoucnosti bude ČR, jako další evropské země, nucena řešit problém stárnutí populace. Jednoduché změny v organizaci v organizaci práce mohou pomoci snížit fyzický a psychický stres starších zaměstnanců; opatření podporující zdravý životní styl mohou dlouhodobě ovlivnit zdraví zaměstnanců. Pouze několik zaměstnavatelů v ČR má takové programy. Návrhy a doporučení, publikované v tomto článku, vycházejí ze zkušeností jiných zemí.
 
Anotace v angličtině:  This paper covers perspective problem of workforce ageing in the CR from medical, political, economical and social aspects. Contemporary situation is presented and possible solutions are outlined. In the near future, the Czech Republic, as many other European countries, will be obliged to resolve ageing of population. Simple changes in work organization might help to decrease physical and psychical stress of older employees; measures endorsing healthy life style might influence health of employees in the long-term perspectives. Only few employers in the CR have such programs. Suggestions and recommendations in this paper are based on experience of other countries.
Klíčová slova: ČR; EU; stárnutí; stárnutí pracovních sil; rizika zdravotní; pracovníci starší; lékařství pracovní; organizace práce; podmínky pracovní; trh práce

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; workforce; ageing; ageing workforce; health risks; occupational medicine; work organization; working conditions; older workers; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Do 1502
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2017: 2017
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working time patterns for sustainable work [Modely pracovní doby pro udržitelnou práci]. / Dominique Anxo, Jean-Yves Boulin, Jorge Cabrita, Greet Vermeylen, Štěpánka Lehmann, René Lehmann, Agnes Parent-Thirion - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 77 s. - ISBN 978-92-897-1601-7

[ Anxo, Dominique - Boulin, Jean-Yves - Cabrita, Jorge - Vermeylen, Greet - Lehmann, Štěpánka - Lehmann, René - Parent-Thirion, Agnes ]

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní doba je opakující se studijní téma, protože povaha práce, její obsah, podmínky, za kterých je vykonávána, a samotný trh práce se stále mění. Tato zpráva poskytuje přehled o nedávném vývoji trvání a organizaci pracovní doby v EU a zdůrazňuje nejdůležitější trendy a rozdíly mezi členskými státy. Prostřednictvím hloubkové analýzy dat ze šestého evropského průzkumu pracovních podmínek, provedeného v roce 2015, zkoumá - z pohledu pohlaví a životního cyklu - vazby mezi modely pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preference ohledně pracovní doby na jedné straně a zdraví a dobré životní podmínky pracovníků na straně druhé. Nakonec zpráva zkoumá, do jaké míry jsou převládající pracovní podmínky a modely pracovní doby v členských státech EU dlouhodobě udržitelné.
 
Anotace v angličtině:  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines ľ from a gender and life course perspective ľ the links between working time patterns, workľlife balance and working time preferences, on the one hand, and workersĺ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term.
Klíčová slova: EU; doba pracovní; práce udržitelná; organizace práce; podmínky pracovní; kvalita pracovního života; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: EU; health and well-being at work; sustainable work; work organization; work-life balance; working time
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9138/15 Měnící se vzorce pracovní doby a dlouhodobá udržitelnost práce v Evropě
Poznámka:  Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-time-patterns-for-sustainable-work
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT