Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání cizinců v České republice. Část II. Závěrečná zpráva z empirického šetření. [Employment of foreigners in the Czech Republic. Part II. Final report from an empirical investigation.]. / Milada Horáková, Danica Čerňanská - Praha: VÚPSV, 2001. - 37 s.

[ Horáková, Milada - Čerňanská, Danica ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva seznamuje s výsledky empirického šetření reprezentativního souboru cizinců z vybraných zemí střední a východní Evropy s platným povolením k zaměstnání, kteří pracují v ČR déle než 1 rok. Výzkum proběhl v 2. pololetí roku 2001. Jeho cílem bylo ověření kvalifikačních předpokladů cizinců z vybraných zemí k výkonu složitějších povolání a posouzení možnosti jejich integrace na českém trhu práce. Výzkum zachycuje diskrepance mezi původním povoláním cizinců a jejich současným zaměstnáním v ČR, srovnává empirická a statistická data o zaměstnávání cizinců s údaji získanými výběrovým šetřením pracovních sil publikovanými ČSÚ a snaží se zachytit hlavní rozdíly mezi cizí a domácí zaměstnanou i nezaměstnanou populací. Výzkum se zaměřil i na zjištění pracovních a mzdových podmínek cizinců ze středo- a východoevropských zemí, na pro-blémy diskriminace na trhu práce, na otázky péče o zdraví a zdravotní pojištění cizinců i na to, kde a jak cizinci s povolením k zaměstnání v průběhu doby své práce v ČR bydlí.
 
Anotace v angličtině:  The research report presents results of an empirical survey of a representative sample of foreigners from selected Central and Eastern European (CEE) countries holding a work permit who are employed in the Czech Republic for more than one year. The research was realized in a second half of 2001. The goal of the research was to examine qualification predisposition of foreigners from selected CEE countries for occupations requesting a higher professional skills and possibilities of their integration into the Czech labour market. The study describes some discrepancies between a former occupation in the country of origin and present occupation in the CR with regard on foreigners´ qualification. The report compares empirical and statistical data on employment of foreign-ers with data from a labour force sample survey presented by Czech Statistical Office. The research tries to identify main differences between employment and unemployment of natives and foreigners. The report focused also on foreigners´ work and
wage conditions, their discrimination on the Czech labour market, issues of their health care and health insurance and housing conditions of the foreigners working in the CR within institute of work permits.
Klíčová slova: trh práce; integrace cizinců; zaměstnanost cizinců; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: labour market; integration of foreigners; employment of foreigners; work permit; work permit holders
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2004
BHG – odborné práce zveřejněné na internetu - domácí (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

The Czech Republic´s Response to Migration in the Context of European Union Enlargement. [Reakce České republiky na migraci v rozšířené Evropské unii.]. / Milada Horáková - Praha: VÚPSV, 2004. - 47 s.

[ Horáková, Milada ]

Akce: Ottawa, 2004, WRL Externí odkaz
Anotace:  Příspěvek z konference ä Human Capital and Migrationô , kterou pořádala v květnu 2004 universita Carleton (Otawa/Kanada) pojednává o populačním a demografickém vývoji v České republice, vývoji zahraničního stěhování, povolení k pobytu cizinců, vývoji na trhu práce a vývoji a struktuře zahraničních migrací a zahraničních pracovních migrací v České republice. Seznamuje se základními údaji o postavení cizinců na trhu práce ČR. Uvádí aktuální informace o situaci v oblasti volného pohybu osob po vstupu ČR do EU.
 
Anotace v angličtině:  A contribution to the "Human Capital and Migration" conference held in May 2004 by Carleton University (Ottawa, Canada), which discusses population and demographic trends in the CR, foreign emigration trends, residency permits for foreigners, labour market trends and the trends and structure of foreign migration and labour migration in the Czech Republic. It lists basic data on the position of foreign workers on the CR labour market and presents up-to-date information on the situation of free movement of people after the CR entry into the EU.
Klíčová slova: populace; migrace; cizinci; zaměstnanost cizinců; politika migrační; vývoj demografický; povolení k pobytu; trh práce; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; migrace pracovní; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: population; migration; foreigners; employment of foreigners; migration policy; demographic development; residence permit; labour market; unemployment employment policy; labour migration; work permit holders
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Povolení k zaměstnání cizinců v okresech České republiky k 30. 6. 2001.Tabulková příloha. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha: VÚPSV, 2001. - 88 s.

[ Horáková, Milada - Macounová, Ivana ]

Externí odkaz
Klíčová slova: cizinci; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: foreigners; work permit holders; work permit
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT