Publikační činnost: 2006
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Rodiny a rodičovství v prostředí ohroženém sociální exkluzí. [Families and parenthood endangered by social exclusion environment.]. / Věra Kuchařová - In: Sociální vyloučení a sociální politika. / Tomáš Sirovátka, ed.. - Brno, Praha : Masarykova univerzita, VÚPSV, 2006. - ISBN ISBN:. - ISBN 80-210-4225-7. - ISBN 80-97007-29-8. - s. 48-60 (CD - 13 s.).

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Problém chudoby upoutává rostoucí pozornost, zejména chudoba dětí, která je vyšší ve srovnání s populačním průměrem. Navíc se dětí dotýká nebezpečí sociálního vyloučení aktuálně i v perspektivě jejich budoucího života. I v ČR existují skupiny, v nichž se kumulují charakteristiky s potencionálně negativním vlivem na výchovu dětí: nízké příjmy, materiální deprivace, obtíže při slaďování rodiny a zaměstnání, depresivní pocity a nižší sociální kapitál. Obsahem příspěvku je pokus zhodnotit míru relevance problematiky rodičovství v chudobou a sociálním vyloučením ohrožených rodinách v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Poverty issues are becoming more and more topical. This holds even truer about childrenĺs poverty, which is higher than the population average. Moreover, the threat of social exclusion concerns children both in their present and in their future life. In the Czech Republic, there are groups facing an accumulation of factors with a potentially negative influence on childrenĺs upbringing: low incomes, material deprivation, problems with work-family balance, depression and low social capital. The paper evaluates the extent to which poverty and social exclusion endanger parenting in families in the Czech Republic.
Klíčová slova: rodina; vyloučení sociální; chudoba; chudoba dětí; deprivace materiální; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: families endangered by social exclusion; social exclusion; poverty; children poverty; material deprivation; work-family balance
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: 1J023/04-DP2 Rodina, partnerství a demografické stárnutí: generace a gender; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

Strategie harmonizace rodiny a zaměstnání. [Strategy of Work-Family Balance.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina na prelome tisícročia. - Bratislava : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Stredisko pre štúdium práce a rodiny v Bratislave, 2005. - ISBN 80-8050-914-X.

[ Kuchařová, Věra ]

Akce: Bratislava, 16.5 - 17.5..2005, EUR
Anotace:  Změny ekonomických podmínek, na trhu práce, v demografickém chování a také v hodnotově normativním systému spolu s rostoucí senzitivitou k genderovým otázkám jsou základními důvody akcelerujícího zájmu o problémy slaďování rodiny a zaměstnání. Při pohledu na daný fenomén z hlediska zaměstnanosti, z hlediska rodiny a z hlediska rovných příležitostí mužů a žen vždy vystupují specifické problémy, řada aspektů však zůstává společných. Patří k nim např. diskrepance mezi vysokou zaměstnaností a vzdělaností žen a přetrvávajícími stereotypy v pojetí mužských a ženských rolí v rodině i v profesním životě nebo mezi vysokou hodnotou rodiny a rodičovství a tomu neadekvátními změnami v rodinném chováním. Cílem příspěvku je ukázat, jaké možnosti mají ženy a muži ve volbě strategií pro zvládání pracovních a rodinných rolí a jak jsou jim zde nápomocny např. relevantní subjekty či opatření sociální a rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  Changes of economic conditions, on a labour market, in demographical behaviour as well as in value and normative system together with grooving sensitivity to gender agenda are basic reasons for accelerating interest in problems of reconciliation of work and family. From the point of view of employment, of a family and of equal opportunities for men and women there are specific issues. Many aspects are, however, common. These are, among others, discrepancy between women high employment rate and educational level and surviving stereotypes in understanding of men and women roles in a family and in professional life, discrepancy between a high value of family or parenthood and not adequate changes in family behaviour. This contribution aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy ass
ist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; sladění rodinného a prac. života; chování rodinné; zaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: family; work; work-family balance; family behaviour
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Kontext a problémy harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice. [Context and Problems of Work-Family Balance in the Czech Republic.]. / Věra Kuchařová - In: Rodina v novom miléniu / Peter Ondrejkovič. - 2007. - ISBN 80-8050-982-4.

[ Kuchařová, Věra ]

Anotace:  Slaďování rodiny a zaměstnání probíhá v podmínkách, pro které jsou určující základní charakteristiky demografického vývoje jako determinanta života rodin a domácností, směřování ekonomického vývoje jako obecný kontext profesních aspirací a situace na trhu práce, a také komplex sociálních a socio-kulturních jevů zasahujících hodnotově normativní stránky celkových podmínek. Proto se toto téma stalo předmětem zájmu tří stěžejních oblastí veřejné politiky a vládní agendy - rodinné a sociální politiky, politiky rovných příležitostí a politiky zaměstnanosti. Tato stať poukazuje na to, jaké možnosti muži a ženy mají při výběru strategií, jak se vyrovnat s rozpornými požadavky profesních a rodinných rolí, a na různé způsoby podpory jejich úsilí prostřednictvím rodinné a sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The conditions for the work-life balance include basic characteristics of demographic development determining family life, economical development trends (influencing professional aspirations and labour market situation) as well as a complex of social and cultural conditions including a value and normative issues. On this basis this topic of became an object of interest of three basic spheres of public policies and government's agenda - family and social policy, equal opportunities and employment policy. This chapter aims at a demonstration of what possibilities women and men have in their choice of strategies for coping with different demands of their professional and family roles, as well as at a demonstration of way by which e.g. relevant subjects and measures of family or social policy assist women and men in this effort.
Klíčová slova: rodina; zaměstnanost; sladění rodinného a prac. života; politika zaměstnanosti

Klíčová slova v angličtině: family; work; work-family balance; employment policy
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou [Public opinion survey on the new motivational paternity leave]. / Věra Kuchařová, Kristýna Peychlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 85 s. - ISBN 978-80-7416-243-5

[ Kuchařová, Věra - Peychlová, Kristýna ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato monografie je výstupem projektu "Výzkum veřejného mínění k nové motivační otcovské dovolené", který byl realizován v roce 2015. Jeho cílem bylo zjistit postoje rodičů v ČR k zavedení tzv. motivační otcovské dovolené (MOD), která by umožnila otcům celodenně pečovat o dítě a nahradila jim příjem v období této péče. Dotazníkové šetření zjišťovalo preferovaný způsob nastavení motivační otcovské dovolené s ohledem na výši dávky, způsob a podmínky čerpání nebo současný způsob sladění práce a rodiny především u otců. Výběrový soubor šetření tvořili rodiče s dětmi do 6 let. V představách rodičů o ideálním zajištění celodenní péče o malé děti přetrvávají určité dlouhodobé názorové vzorce, ale oproti dřívějším výzkumům nabývá na síle myšlenka vhodnosti střídání celodenní péče obou rodičů. Hrají zde roli zejména finanční a pracovní důvody nebo obecný postoj k roli otce a matky v rodině.
Byl zjištěn poměrně vysoký zájem o navrhovanou otcovskou dovolenou - dvě pětiny respondentů by ji chtěly využít rozhodně a stejný podíl za určitých okolností. Více než polovina respondentů, kteří vyjádřili o MOD zájem, však preferuje čerpání po jednotlivých dnech (ne)pravidelně, tj. jako "pomoc matce v případě potřeby." Hlavním faktorem při rozhodování, zda MOD využít, je výše finanční náhrady příjmu. Respondenti s nezájmem o MOD jej odůvodňovali hlavně obavami o ztrátu jistoty otcova zaměstnání nebo příjmu, ale často také lepšími předpoklady matky pro péči o malé dítě.
 
Anotace v angličtině:  This monograph is an outcome of the "Public opinion survey on the new motivational paternity leaveö project that was carried out in 2015. Its goal was to examine the attitudes of parents in the Czech Republic to the introduction of the so-called "motivational paternity leave,ö which would enable fathers to devote time to full-time childcare, while providing them with a salary compensation during this period. The questionnaire examined the preferred design of the leave with regard to the size of the salary compensation, form and conditions of take-up or the currently used practices of balancing work and family, especially in the case of fathers. The sample comprised parents of children up to the age of six. The survey has shown that long-term patterns of opinion about the ideal form of childcare for small children still prevail, but compared to previous research there is greater support for the idea of sharing full-time childcare between parents.
Financial and work reasons and the general attitude to the father and mother roles in the family play the most important role here. Parents expressed a relatively high interest in motivational paternity leave - two thirds of respondents would like to take it up for sure and an equal part would do so under certain circumstances. However, more than a half of the respondents who expressed interest in motivational paternity leave would prefer an irregular take-up by individual days, i.e. as "help to the mother in the case of need.ö The main factor in the decision-making about whether to take up paternity leave or not is the size of the salary compensation. Respondents who declared they would not consider using motivational paternity leave were mostly concerned about the loss of the fatherĺs employment or salary, but frequently also expressed the opinion that mothers were better preconditioned to take care of small children.
Klíčová slova: dovolená otcovská; politika rodinná; slaďování rodiny a zaměstnání; péče o děti; náhrada mzdy; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: paternity leave; family policy; work-family balance; childcare; financial salary compensation; questionnaire survey
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DC517/2015 Výzkum veřejného mínění k nové motivační otcovské dovolené
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT