Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

K současnému stavu vnitropodnikové sociální politiky. / Jaroslav Hála - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 11 (2000), s. 9-11.

[ Hála, Jaroslav ]

Anotace:  Cíle a obsah sociální politiky podniku jako jedné z disciplín personálního řízení firmy a specifický nástroj v systému řízení lidských zdrojů. Příčiny nedostatečného uplatňování firemní sociální politiky v rámci podnikatelských organizací v ČR. Příčiny nízké efektivity vnitropodnikové sociální politiky. Postupy při vytváření či transformaci firemních sociálních systémů.
Klíčová slova: ČR; politika personální; péče o zaměstnance; politika sociální firemní; podmínky pracovní; fond sociální

Klíčová slova v angličtině: CR; personnel policy; workers welfare facilities; labour conditions; social fund
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2006
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. [Reconciliation of family and work duties of parents with dependent children.]. / Sylva Ettlerová, Anna Šťastná - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 48, č. 1 (2006), s. 12-21.

[ Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna ]

Anotace:  V lednu 2005 provedl VÚPSV šetření "Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005 (HRZ05), které bylo zaměřeno na vztah rodičovství a zaměstnání, a to jak na úrovni postojové, tak reálného chování. Předkládaný článek se zabývá otázkou zvládání rodinných a pracovních povinnosti a vstřícností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům/zaměstnankyním s malými dětmi z hlediska opatření v oblasti slučitelnosti práce a rodiny.
 
Anotace v angličtině:  In January 2005 the RILSA performed a study on ôHarmonising the Family and Employmentö (HRZ05), focused on the relationship between parenting and employment in terms of both attitudes and actual behaviour. The article addresses the issue of coping with family and work obligations and how employersĺ accommodate for employees with small children in terms of reconciling work and the family.
Klíčová slova: ČR; sladění rodinného a prac. života; chování demografické; vzdělání dosažené; zaměstnání na částečný úvazek; práce domácí; doba pracovní; dovolená

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; reconciliation of work and family life; demographic behaviour; educational attainment; part time employment; work at home; workers welfare facilities; working hours; leave
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2008
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Motivace a stabilizace zaměstnanců v roce 2008 pohledem práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů. / Olga Bičáková - In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - ISSN 1214-5025 - Roč. 11, č. 9 (2008), s. 20-23.

[ Bičáková, Olga ]

Anotace:  Autorka ve svém příspěvku poukazuje na to, jak může dodržování povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců ve správné korelaci s využíváním jejich práv v pracovněprávních vztazích ovlivňovat stabilizaci pracovních kolektivů a motivovat zaměstnance po "nucených" přestávkách, jako např. mateřské či rodičovské dovolené, péči o osobu závislou, zdravotních a osobních problémech atd., k jejich opětovnému návratu do práce k původnímu zaměstnavateli.
Klíčová slova: ČR; motivace; zaměstnanci; vztahy pracovní; péče o pracovníky; zaměstnavatelé

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; motivation; employees; labour relations; workers welfare facilities; employers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT