Publikační činnost: 2004
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. [Labour force flexibility and new forms of work organization.]. / Jaromíra Kotíková, Danica Krause, Markéta Nekolová - In: Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do Evropské unie.. - Brno : Vydavatelství MU, Brno-Kraví hora, 2004. - ISBN 80-210-3325-8. - s. 89-122 (33 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Krause, Danica - Nekolová, Markéta ]

Anotace:  Kapitola věnovaná flexibilitě pracovní síly a novým formám organizace práce obsahuje analytické zmapování vývoje a současného stavu flexibility pracovní síly v ČR ve srovnání se zeměmi Evropské unie a přináší přehled nových flexibilních forem a způsobů organizace práce. Zahrnuje dále sekundární analýzu domácích a zahraničních zkušeností, vědeckých a výzkumných studií a hlavní institucionální překážky rozvoje flexibility trhu práce v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Chapture - which is anout the labour force flexibility and the new forms of work organization - includes an alnalytical mapping of developement a todays flexibility status of labour force in the Czech Republic in comparison with EU countries and gives review of new flexible forms and wals of work organization. Also includes a secundary analyse of home and foreign skills, scientific and experimental studies and main institutional barriers of developement of labour market flexibility in the Czech Republic.
Klíčová slova: trh práce; flexibilita pracovní; doba pracovní; zaměstnanost; organizace práce

Klíčová slova v angličtině: labour market; flexibility; working time; employment; work organisation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO. / Tomáš Soukup, a kol. - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 107 s. - ISBN 978-80-7416-005-9

[ Soukup, Tomáš - a kol. ]

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva charakterizuje situaci a vývoj v jednotlivých oblastech konceptu důstojné práce v ČR od roku 1995. Spolu s dalšími národními zprávami (z 19 států) tvoří podkladový materiál pro Evropské regionální setkání, které pořádá Mezinárodní organizace práce (ILO) jednou za 4 roky. Zpráva představuje unikátní přehled vývoje v 11 tematických oblastech. Vedle charakteristiky situace a nastínění vývoje si všímáme vazeb mezi jednotlivými pracovními podmínkami, dopadů přijatých opatření a definujeme úzká místa.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; zabezpečení sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organization; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of working and family life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Toto dílo vydal v originále Mezinárodní úřad práce: Decent Work Country Report - Czech Republic /Soukup, Tomáš (ed.). Geneva: ILO, 2008. 100 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-2-122163-0 (web pdf). Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Přeloženo a reprodukováno se souhlasem
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Decent Work Country Report - Czech Republic. / Tomáš Soukup - Geneva: ILO, 2008. - 100 s. - ISBN 978-92-2-122163-0

[ Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Report summarizes the situation and main trends in Czech Republic in 11 areas of decent work concept since 1995. Report together with other country reports (from 19 states) produce background material for European Regional Meeting, which is arranged by International labour office every four years. Report represents unique overview of the trends in 11 thematic areas. Beside situation and trends descriptions we deal with trade-offs and trade-ins between different working and employment conditions and finally we define the bottle necks in each areas.
Klíčová slova: práce důstojná; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; zaměstnanost; mzdy; doba pracovní; organizace práce; rytmus pracovní; stres při práci; bezpečnost práce; vzdělávání-výcvik; ochrana sociální; dialog sociální; sladění pracovního a rodinného života; práce dětská; práce nucená

Klíčová slova v angličtině: decent work; working conditions; employment conditions; employment; wages; working time; work organisation; working rhythms; stress at work; safety and health; training; social protection coverage; social dialogue; reconciliation of family and work life; child labour; forced labour
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV; DC20/2007 - Důstojná práce v České republice
Poznámka:  Dostupné z http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/dwreports/dw_czech.pdf
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2017: 2017
AAA - odborné recenzované monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Working time patterns for sustainable work [Modely pracovní doby pro udržitelnou práci]. / Dominique Anxo, Jean-Yves Boulin, Jorge Cabrita, Greet Vermeylen, Štěpánka Lehmann, René Lehmann, Agnes Parent-Thirion - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 77 s. - ISBN 978-92-897-1601-7

[ Anxo, Dominique - Boulin, Jean-Yves - Cabrita, Jorge - Vermeylen, Greet - Lehmann, Štěpánka - Lehmann, René - Parent-Thirion, Agnes ]

Externí odkaz
Anotace:  Pracovní doba je opakující se studijní téma, protože povaha práce, její obsah, podmínky, za kterých je vykonávána, a samotný trh práce se stále mění. Tato zpráva poskytuje přehled o nedávném vývoji trvání a organizaci pracovní doby v EU a zdůrazňuje nejdůležitější trendy a rozdíly mezi členskými státy. Prostřednictvím hloubkové analýzy dat ze šestého evropského průzkumu pracovních podmínek, provedeného v roce 2015, zkoumá - z pohledu pohlaví a životního cyklu - vazby mezi modely pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preference ohledně pracovní doby na jedné straně a zdraví a dobré životní podmínky pracovníků na straně druhé. Nakonec zpráva zkoumá, do jaké míry jsou převládající pracovní podmínky a modely pracovní doby v členských státech EU dlouhodobě udržitelné.
 
Anotace v angličtině:  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines ľ from a gender and life course perspective ľ the links between working time patterns, workľlife balance and working time preferences, on the one hand, and workersĺ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term.
Klíčová slova: EU; doba pracovní; práce udržitelná; organizace práce; podmínky pracovní; kvalita pracovního života; sladění pracovního a rodinného života

Klíčová slova v angličtině: EU; health and well-being at work; sustainable work; work organization; work-life balance; working time
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 9138/15 Měnící se vzorce pracovní doby a dlouhodobá udržitelnost práce v Evropě
Poznámka:  Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-time-patterns-for-sustainable-work
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019: 2019
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Casual work: Characteristics and implications [Příležitostná práce: Charakteristika a důsledky]. / Isabella Biletta, Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019; Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 39 s. - ISBN 978-92-897-1992-6

[ Biletta, Isabella - Kroupa, Aleš - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Příležitostná práce, nepravidelná i na zavolání, přispívá k flexibilitě trhu práce, a proto se stále ve větší míře v celé Evropě využívá. V některých zemích přesahuje praxe použití smluv o příležitostném zaměstnání a zahrnuje i jiné typy smluv a forem samostatné výdělečné činnosti. Přestože nabízí určité výhody pro zaměstnavatele i pracovníky, je tvůrci politik na evropské i národní úrovni často diskutována kvůli pozorovaným negativním důsledkům, které má pro některé pracovníky. Dopady zahrnují ekonomickou nejistotu a nepředvídatelnost pracovní doby, což zase ovlivňuje zdraví, pohodu a sociální zabezpečení pracovníků. Z pohledu trhu práce vyvolává příležitostná práce obavy týkající se důstojného sociálního začlenění zranitelných skupin, segmentace trhu práce a obecnějších trendů směrem k fragmentaci práce a odlivu mozků. K řešení těchto problémů již bylo implementováno několik politických reakcí; ve zprávě jsou vyznačeny další politické ukazatele.
 
Anotace v angličtině:  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workersĺ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.
Klíčová slova: EU; práce příležitostná; práce netypická; doba pracovní; podmínky pracovn; flexibilita pracovní; pracovníci; ochrana sociální

Klíčová slova v angličtině: EU; casual work; non-standard employment; working time; working conditions; labour market flexibility; workers; social protection
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  Přispěvatelé: Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková
Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/casual-work-characteristics-and-implications
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BAA - odborné monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic: Developments in working life 2018 [Česká republika: Vývoj pracovního života v r. 2018]. / Štěpánka Lehmann, Soňa Veverková, Renata Kyzlinková, Aleš Kroupa, Petr Pojer - Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 16 s.

[ Lehmann, Štěpánka - Veverková, Soňa - Kyzlinková, Renata - Kroupa, Aleš - Pojer, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva popisuje hlavní vývoj v průmyslových vztazích a předpisy ovlivňující pracovní podmínky v České republice v r. 2018. Předkládá informace týkající se národních aktérů sociálního dialogu a institucí pracovního života. Shrnuje hlavní změny ovlivňující kolektivní vyjednávání, úpravu pracovní doby, postavení v zaměstnání a zdraví a pohodu v práci.
 
Anotace v angličtině:  This report describes the main developments in industrial relations and the regulations affecting working conditions in the Czech Republic in 2018. It presents information related to national social dialogue actors and working life institutions. It summarises the main changes affecting collective bargaining, the regulation of working time, employment status, and health and well-being at work.
Klíčová slova: ČR; vztahy industriální; trh práce; reforma; dialog sociální; doba pracovní; vyjednávání kolektivní; bezpečnost práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; industrial relations; labour market; reforms; social dialogue; working time; collective bargaining; health and well-being at work
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  Dostupné z: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19030.pdf
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT