Publikační činnost: 1999
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. / Věra Kuchařová, Alena Nedomová, Lenka Zamykalová - Praha: VÚPSV, 1999. - 88 s.

[ Kuchařová, Věra - Nedomová, Alena - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Studie se skládá ze tří samostatných částí, které každá z jiného úhlu pohledu reagují na nové trendy demografického - zejména reprodukčního - chování. Snaží se přispět k jeho pochopení a k diskusím o jeho možném budoucím vývoji. První část se zaměřuje především na postoje mladé generace k manželství a rodičovství a na její životní plány.Druhá část přibližuje na pozadí demografických i jiných statistik a mezinárodních srovnání různé názory na současný populační vývoj v ČR. V poslední části je zvláštní pozornost věnována oblasti bydlení jako důležité podmínce samostatnosti mladých rodin. V kontextu analýzy provedených výzkumů je diskutován způsob a míra intervence státu a dalších subjektů (nejen) sociální politiky při řešení tohoto problému.
 
Anotace v angličtině:  The study consists of three independant but complementary parts, each tackling the issue from different points of view. Each perspective wants to give a different emphasis and attentions to various aspects of recent changes in demographic trends, with a special interest to the reproductive behavior of the young generation. The first part focuses mainly on attitudes of young people towards the institutions of family and marriage and on their life plans. The second part discusses different opinions about results of the second demographic transition in the Czech republic and compares them with discussion in other countries facing the same problem. The last part deals with the acute housing problem which the young people are struggling with. In the context of various research analysis it rises above the question about the advisable ways and the degree of state interventions. Eventually, it examines the possibilities of participation of other subjects.
Klíčová slova: ČR; demografie; sňatečnost; porodnost; mládež; soužití nesezdané; politika populační; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; demography; marriage rate; birth rate; young people; cohabitation; population policy; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2000
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace. / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová - In: Sociální politika. - ISSN 0049-0961 - Roč. 26, č. 2 (2000), s. 14-16.

[ Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka ]

Anotace:  Dynamika změn demografického chování mladých lidí v průběhu 90. let. Charakteristika dvou typů partnerského a natalitního chování mladých lidí - tradičního a alternativního. Vývoj reprodukčního chování a otázka jeho souvislosti s transformačními procesy.
Klíčová slova: ČR; demografie; chování demografické; sňatečnost; porodnost; mládež; soužití nesezdané; politika populační; plánování rodiny

Klíčová slova v angličtině: CR; demography; marriage rate; birth rate; young people; cohabitation; population policy; family planning
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodinné chování mladé generace. Závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé generace 2002. [Family behaviour of young generation. Final report of "Biographical survey of zouny generation 2002.]. / Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, 2002. - 102 s.

[ Paloncyová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná závěrečná zpráva prezentuje hlavní výsledky "Biografického výzkumu mladé generace 2002" uskutečněného v 1. pololetí roku 2002 Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v Praze a v jižních a severních Čechách. Jeho cílem byla snaha postihnout především životní dráhu mladých lidí narozených v letech 1968 až 1977. Hlavním záměrem výzkumu bylo pokusit se zasadit rodinné události jako je např. sňatek do kontextu jiných událostí jako je např. ukončení studia, vstup do zaměstnání, získání vlastního bydlení apod. Pro získání těchto informací byla využita tzv. biografická metoda. Studie se tedy věnuje studijní a profesní dráze mladých lidí, otázce bydlení mladých, vlivu původní rodiny apod. Hlavní důraz je však kladen na vlastní rodinné chování, to znamená na partnerské vztahy, nesezdaná soužití, uzavření prvního manželství, stabilitu vztahů a na sexuální a rodičovské chování.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents the main results of the empirical survey "Biographical survey of young generation 2002". The poll was realized in 2002 by Research Institute for Labour and Social Affairs in Prague and in the southern and northern Bohemia. It seeks to describe the life career of young people born between 1968 and 1977. The main emphasis is put on the connection between family events such as marriage and other life events such as end of studies, entrance in labour market. For this purpose we used biographical method. The issues of the paper are then educational and professional career, housing situation of young generation, influence of the parents´ family etc. The main section is dedicated to the description of family career, i.e. partnerships, living together, first marriage, duration of partnerships, sexual behaviour and parenthood strategy.
Klíčová slova: rodina; rodina mladá; mládež; chování demografické; chování rodinné; rodičovství

Klíčová slova v angličtině: family; young family; young people; demographic behaviour; family behaviour; parenthood
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2014. Bulletin No 30. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 ľ 2014. Bulletin No 30.]. / Sylva Höhne, Anna Šťastná, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 75 s. - ISBN 978-80-7416-214-5

[ Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů týkajících se života mladých lidí v zemích EU. Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje sestaveny z platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  The publication is published in annual periodicity with the whole-year data in the form of long-term time series mostly since 1990. It is a statistical survey of main economic indicators (production, productivity, employment, unemployment, prices, wages, foreign trade and balance of payments) and selected social indicators. It includes the area of taxes, social insurance premiums and the social health system. It also deals with demographic characteristics, employment by industry and international comparison of selected indicators relating to the lives of young people in EU member states. Statistical data based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finance or Czech National Bank, other indicators constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; zaměstnanost; nezaměstnanost; obchod zahraniční; daně; pojistné; výdaje sociální; minimum životní; struktura populace; mládež; nezaměstnanost mládeže; styl životní; statistika

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; employment; unemployment; foreign trade; social indicators; taxes; insurance; social expenditure; subsistence level; age structure of population; population and vital statistics; young people; unemployment of young people; life of young people; statistics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2018
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age [Empirické hodnocení odborných stáží pro mladé lidi do 30 let]. / Ondřej Hora - In: Central European Journal of Public Policy. - ISSN 1802-4866 - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 12-33 (18 s.).

[ Hora, Ondřej ]

Anotace v angličtině:  In this article, we evaluate ĹProfessional traineeships for young people up to 30 yearsĺ, an active labour market policy measure implemented in the Czech Republic. Professional traineeships were one of the possibilities for suitable offer to young people within Youth Guarantee in the Czech Republic in 2014 and 2015. First, we conducted a process evaluation (document analysis and interviews) to uncover the design and implementation aspects of the program. Next, we followed the counterfactual impact evaluation approach towards the estimate of returns to unemployment (competing risk analysis) based on individual administration data from public employment services. We have found that professional traineeships were successful in attracting the interest of both young people and employers. Mainly young people with middle and high level education have entered the program. Most of them have been provided with on-the-job subsidies in the private sector. When considering the impact of the program on the unemployment of
participants and a control group, it was shown that after two years, the measure was effective only for young people with long pre-program Employment Office registration. When we consider the reasons for leaving Employment Office registration, the measure seems to be more effective, since many young people in the control group left the Employment Office register in favour of options that were outside of the labour market.
Klíčová slova: odborné stáže; mládež; ČR; Youth Guarantee

Klíčová slova v angličtině: professional traineeship; the Czech Republic; young people; Youth Guarantee
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Poznámka:  DOI výsledku: http://dx.doi.org/10.2478/cejpp-2018-0008
Návaznost: Projekt ESF OPZ ĹVyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZĺ (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT