Publikační činnost: 2003
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic: Monthly update - September 2003. [Česká republika: Měsíční aktualizace - září 2003.]. / Tomáš Sirovátka - 2003.

[ Sirovátka, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Nehledě na růst HDP (r. 2000-2002) dosáhla nezaměstnanost v lednu 2003 10,2%. Ačkoliv je v ČR celková míra zaměstnanosti přes 70% a míra zaměstnanosti žen nad 60% (oba tyto ukazatele splňují lisabonské cíle EU), brání promítnutí se ekonomického růstu do vytváření pracovních míst několik strukturálních faktorů. Mezi ně patří pokračující dopady ekonomické restrukturalizace a přetrvávání regionálních nerovností. Vláda přijme politiku v souladu s pokyny evropské strategie zaměstnanosti, která by měla pomoci řešit problém nezaměstnanosti, včetně preventivnívh opatření a zvýšeného důrazu na individuální přístup k potřebám nezaměstnaných.
Klíčová slova: ČR; politika zaměstnanosti; zaměstnanost; nezaměstnaní; nezaměstnanost; situace ekonomická; nezaměstnanost mládeže

Klíčová slova v angličtině: CZECH REPUBLIC; EMPLOYMENT POLICY; EMPLOYMENT; UNEMPLOYMENT; ECONOMIC SITUATION; YOUTH UNEMPLOYMENT; UNEMPLOYED
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Contribution to EIRO thematic feature on Youth and work - case of the Czech Republic. [Příspěvek k EIRO tématické rubrice Mládež a práce - případ České republiky.]. / Markéta Nekolová, Jaroslav Hála - 2007.

[ Nekolová, Markéta - Hála, Jaroslav ]

Externí odkaz
Anotace:  Charakteristika právního rámce, který reguluje trh práce s ohledem na 3 kategorie mladých pracovníků (skupina ve věku 16-18 let; absolventi, kteří dokončili školní vzdělání do 30 let; obecně mladí lidé mladší 25 let). Národní programy zaměřené na zaměstnanost mládeže. Úloha a názory sociálních partnerů na mladé lidi v zaměstnání.
 
Anotace v angličtině:  Measures regulating the labour market targeted at three categories of young people (minors aged 16-18; school-leavers, i.e. young people who have completed their school education, up to maximum age of 30; young people in general up to the age of 25). National programmes on youth employment. Role and views of the social partners on Youth at Work.
Klíčová slova: trh práce; mládež; zaměstnanost mládeže; právo pracovní; podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; dialog sociální; nezaměstnanost mládeže

Klíčová slova v angličtině: labour market; youth; employment of youth; labour law; working conditions; conditions of employment; social dialogue; youth unemployment
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2013
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Czech Republic - labour relations and social dialogue:: annual review 2012 [Česká republika ľ pracovní vztahy a sociální dialog: roční přehled 2012]. / Soňa Veverková - Warsaw: Friedrich-Ebert-Stiftung, Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue, 2013. - 16 s.

[ Veverková, Soňa ]

Externí odkaz
Anotace:  Dokument hodnotí stav sociálního dialogu a pracovních vztahů v ČR. Poskytuje komplexní informace o rámci politických, ekonomických a sociálních podmínek sociálního dialogu v ČR a pokouší se také prozkoumat budoucí vývoj v těchto oblastech. Zabývá se širokou škálou údajů konkrétně zaměřených na sociální situaci, situaci odborů, industriálních vztahů i stručným představením hlavních sociálních partnerů. Jako součást řady každoročních přehledů FES o "Pracovních vztazích a sociálním dialogu ve střední a východní Evropě" poskytuje základy pro srovnávací analýzy v rámci regionu.
 
Anotace v angličtině:  The document assesses the state of social dialogue and labour relations in Czech Republic. It provides comprehensive information about political, economic and social framework conditions of the social dialogue in Czech Republic and also tries to extrapolate the future developments in these areas. It deals with a wide variety of data specifically concentrated on the social situation, the situation of trade unions, the industrial relations as well as the brief introduction to the main social partners. As a part of a FES-Series of Annual Reviews on "Labour Relations and Social Dialogue in Central Eastern Europeö it delivers footings for a comparative analysis within the region.
Klíčová slova: vztahy industriální; vztahy pracovní; dialog sociální; situace ekonomická; ukazatele; politika; nezaměstnanost; nezaměstnanost mládeže; vyjednávání kolektivní; vzdělávání-výcvik; zaměstnanost; mzda průměrná; mzda minimální; doba pracovní; práce netypická; flexibilita pracovní; smlouvy kolektivní; odbory; organizace zaměstnavatelů

Klíčová slova v angličtině: labour relations; industrial relations; social dialogue; economic situation; indicators; politics; youth unemployment; collective bargaining; collective agreements; EDUCATION-TRAINING; employment; unemployment; average wage; minimum wage; working hours; atypical employment; labour flexibility; organizations of employers; trade unions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  viz Do 1585
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT