Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce [ Factors Obstructing Achievement of Social Work Professional Concerns]. / Roman Baláž, Libor Musil - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 16, č. 5 (2016), s. 52-71 (20 s.).

[ Baláž, Roman - Musil, Libor ]

Anotace:  Cílem textu je zodpovědět otázku "Jaké faktory mohou dle relevantní literatury bránit dosahování oborových zájmů sociální práce?". Po metodické stránce je předkládaný text teoretickým článkem, který shrnuje poznání v oblasti bariér dosahování oborových zájmů sociální práce v ČR. Autoři v literatuře nachází společensky-kontextuální, organizačně-kontextuální, procesně-realizační a osobní faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  This article focuses to answer the question "What factors can obstruct achieving of social work professional concerns according to relevant literature?ö. From a methodological point of view the presented article is theoretical analysis which encapsulates knowledge of achieving of social work professional concerns area. In the literature the authors find socially-contextual, organizationallycontextual, procedurally-implementing and personal factors which obstruct achieving of social work professional concerns
Klíčová slova: ČR; práce sociální; teorie; kariéra profesionální; zákonodárství; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: professional concern; social work; working conditions; achieving of concerns; modern professionalism; postmodern institutionalization; entropy transformation
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků [Recommendations for the education of social workers]. / Libor Musil, Roman Baláž, Monika Punová, Miloš Votoupal - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 22 s.

[ Musil, Libor - Baláž, Roman - Punová, Monika - Votoupal, Miloš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Odborný materiál Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků obsahuje empiricky zdůvodněná doporučení k prohloubení Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci z hlediska podpory předpokladů absolventů pro uplatňování situačního přístupu prostřednictvím kvalifikačního a dalšího vzdělávání v sociální práci. Doporučení jsou určena pro MPSV ČR. Doporučení vycházejí z empirických poznatků o předpokladech pro uplatňování situačního přístupu v osobních přístupech vybraných, v praxi působících sociálních pracovníků, které byly získány prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu v rámci projektu "Výzkum atraktivity oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce".
 
Anotace v angličtině:  The "Recommendations for the education of social workersö professional guidelines contain empirically substantiated recommendations for the expansion of the "Minimum standard of education in [the field of] social workö of the Association of Educators in Social Work in terms of supporting graduate prerequisites for the application of the situational approach through qualification-based and further education in the field of social work. The recommendations are intended for the purposes of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, and are based on an empirical knowledge of the prerequisites for the application of the situational approach in the personal approaches of selected, practicing social workers that was obtained through the conducting of qualitative and quantitative research as part of the "Research of the attractiveness of social work for secondary, college and university students; the competences and personality prerequisites necessary for the performance of social workö project.
Klíčová slova: práce sociální; odborné kompetence; osobnostní předpoklady; osobní pojetí sociální práce; empirická doporučení; kvalifikační a další vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: social work; professional competence; personality prerequisites; personal conception of social work; empirical recommendations; qualification-based and further education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2019
BAV

Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce [Professional competence and personal prerequisites necessary for the performance of social work]. / Libor Musil, Roman Baláž, Jana Havlíková, Monika Punová, Miloš Votoupal - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. - 170 s. - ISBN 978-80-7416-373-9

[ Musil, Libor - Baláž, Roman - Havlíková, Jana - Punová, Monika - Votoupal, Miloš ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Výzkumná zpráva shrnuje výsledky části projektu IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce, a to části, která se týkala odborných kompetencí a osobnostních předpokladů, které mají klíčovou úlohu v rámci profesionálního výkonu sociální práce. Prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod jsme hledali odpověď na otázku: Jaké jsou předpoklady pro výkon sociální práce těch sociálních pracovníků, kteří mají sklon uplatňovat situační přístup v kontextu pro ně nesourodých očekávání vůči tomu, co a jak mají řešit? Dimenze odborných a osobnostních předpokladů sociálních pracovníků, na které se tento výzkum zaměřil, byly následující: preference sociálního pracovníka (jeho hodnoty, ideály, zájmy, cíle a znalosti k cílům); představy o kontextu výkonu sociální práce (tj. zejm. interpretační schémata o sociálních pracovnících, klientech, dalších účastnících
řešených situací a očekáváních kladených na sociální pracovníky); představy sociálních pracovníků o žádoucím jednání v interakcích s klienty, s dalšími sociálními pracovníky a jinými subjekty; využívané znalosti; osobnostní dispozice sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  The research report summarises the results of the part of project IP70704 Research on the attractiveness of the discipline of social work for students of secondary, tertiary professional schools and universities and research on the professional competence and personal prerequisites necessary for the performance of social work, namely the part concerning professional competences and personality predispositions, which have a key role in the professional performance of social work. Through qualitative and quantitative research methods, we sought an answer to the question: What are the prerequisites for the performance of social work by those social workers who tend to apply a situational approach in the context of disparate expectations for what and how they are to deal with the clients? The dimensions of the professional and personal predispositions of the social workers targeted by this research were as follows: social worker preferences (their values, ideals, interests, objectives); ideas about the context of
social work (i.e. schemes of interpretation related to social workers, clients, other participants in the situations, and expectations placed on social workers); ideas of social workers about desirable ways of acting in interactions with clients, other social workers and other actors; the knowledge used; personal disposition of social workers.
Klíčová slova: práce sociální; odborné kompetence; osobnostní předpoklady; osobní pojetí sociální práce; výzkum kvalitativní; šetření dotazníkové

Klíčová slova v angličtině: social work; professional competence; personality predispositions; personal conception of social work; qualitative research; questionnaire survey
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT