Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. [Family and employment II. Young families.]. / Václav Kulhavý, Helena Bartáková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 82 s. - ISBN 978-80-87007-62-4

[ Kulhavý, Václav - Bartáková, Helena ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato studie má záměrně deskriptivní charakter a využívá převážně základní metody třídění statistických dat. Studie snahou o zachycení komplexních vozců chování v daných oblastech života poskytuje, jak věříme, jedinečný a obsahově zajímavý podklad pro různé využití výstupů v praxi i pro další podobně zaměřené výzkumy. Sonda sledovala mladé rodiny, konkrétně manžele (i z opakovaných sňatků), oba ve věku 20 - 36 let. Záměrně byly do vzorku vybrány tři čtvrtiny respondentů s alespoň jedním dítětem ve věku 3 - 7 let, čtvrtinu souboru tvořili manželé bez dětí. Zabývali jsme se oblastí životních hodnot a postojů, životních strategií a plánů do budoucna, stávající situací respondentů v oblasti rodiny, partnerských vztahů, zaměstnání a vzdělání a souvisejícími zdroji napětí v daných oblastech života. Pozornost byla věnována i rodinné politice a preferencím respondentů v tomto ohledu.
 
Anotace v angličtině:  This study is intentionally of a descriptive character, using the basic statistical methods of analysis. The intention was to describe complex behavioural patters in the given fields of life. Thus the study provides a ground for practical applications or for another similarly focused research. The study was focused on the married couples (also repetitive marriages) where both partners are of age between 20 - 36 years. Three quarters of respondents were meant to have at least one child of age between 3 - 7 years, and one quarter was meant to be childless. The main interest was devoted to the domain of norms, values and attitudes; living strategies and future plans; current situation in the family and partner relationship, employment and education and to the connected sources of tensions and barriers. The family policy and respondents´ preferences in this respect were explored as well.
Klíčová slova: postoje; hodnoty životní; politika rodinná; strategie životní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: attitudes; values and norms in the field of work and private life; family policy; future plans and aspirations; strategies; sources of tension and barriers in the private and working life
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. [Family and work balance in the Czech Republic and the role of social policy.]. / Tomáš Sirovátka, Helena Bartáková - In: Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. - Boskovice/Brno : Franišek Šalé - Albert, 2008. - ISBN 978-80-7326-140-5. - s. 63-96, 34 s.

[ Sirovátka, Tomáš - Bartáková, Helena ]

Anotace:  Kapitola si klade za cíl podrobněji prozkoumat otázku, nakolik se v ČR diferencují obecné hodnotové orientace a preference a reálné strategie harmonizace rodiny a zaměstnání, které faktory takové diference ovlivňují a konečně jak s těmito preferencemi a strategiemi populace korespondují i preference opatření sociální politiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter sets itself an objective to examine in detail a question how far general value orientations and preferences and real strategies for family-work harmonization are differentiated within the CR, which factors affect such differences and finally, how measures preferred by the social policy correspond to these public preferences and strategies.
Klíčová slova: sladění pracovního a rodinného života; strategie harmoniazce pracovního a rodinného života; preference; gender; politika sociální; politika rodinná

Klíčová slova v angličtině: reconciliation of family and work life; strategies of reconciliation of family and work; family policy; social policy; gender
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: 1J051/05-DP2 Rodina, zaměstnání, vzdělání; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT