Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti. [Social economic position of self-employed persons in a society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Daniela Bruthansová, Miloš Brachtl, Magdalena Kotýnková, Tomáš Kozelský, Jaroslav Novák, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, 2006. - 206 s. - ISBN 80-87007-33-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Bruthansová, Daniela - Brachtl, Miloš - Kotýnková, Magdalena - Kozelský, Tomáš - Novák, Jaroslav - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Sborník shrnuje výsledky výzkumu v letech 2005 - 2006, který rekognoskoval současný rozsah samostatné výdělečné činnosti v České republice a vývoj v 90. letech. Na základě analýzy statistických údajů a právního rámce se pokoušel nalézt základní faktory a souvislosti pohybu sektoru sebezaměstnaných. Ze stručného výčtu vyplývá celá řada dalších otázek. Jejich zodpovězení však již jde nad rámec analýzy ätvrdých datô.
 
Anotace v angličtině:  The proceedings sum up research results in 2005-2006, which describe current range of self employed activities in the Czech Republic and their development in the 90s. This research was aimed at basic factors and connections of the self employed turn-over on the basis of statistical data and legal framework analysis. However other relevant questions result from the brief summary but their answers are beyond the analysis of primary data sources.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; postavení ekonomické; postavení sociální; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: self employed activities; social economic position of the self-employed; statistical data analysis; legal framework analysis
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. [Field survey focused on the social and economical position of self-employeds in the Czech repubklic in 2006. : The analysis of findings.]. / Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 85 s. : lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-87007-85-3

[ Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Terénní šetření, jehož hodnocení se předkládá v této studii, je prvním komplexnějším průzkumem postojů osob samostatně výdělečně činných k jejich sociálnímu a ekonomickému postavení. Šetření prohlubuje a doplňuje analýzy opírající se o informace ze statistických zjišťování a administrativních zdrojů. Stanoviska více než 1 100 respondentů ke zhruba padesáti otázkám, které charakterizují jak objektivní demografická, sociální a ekonomická kritéria, tak subjektivní hodnotící soudy, představují rozsáhlou sondu do sebehodnocení OSVČ - drobných podnikatelů. Analýza šetření se v šesti kapitolách orientuje na jeho hlavní okruhy: motivaci OSVČ k podnikání, postoje k jeho perspektivě, ekonomické a pracovní podmínky drobných podnikatelů, jejich názory na potřebu vzdělávání a na hodnocení životní situace domácností OSVČ. Analýza ukazuje postoje respondentů k vybraným problémům. Stanoviska se liší v hlavních segmentech podnikatelů (soukromí zemědělci, živnostníci, svobodná povolání) a mezi respondenty s podnikáním jako hla
vním nebo vedlejším zdrojem příjmů, popř. podle dalších třídících hledisek.
 
Anotace v angličtině:  Field survey and its evaluation represent one of the first more complex surveys focusing on attitudes of self-employeds towards their economical and social position. The survey completes and elaborates other analysis which draws on statistical findings and administrative resources. Over 1100 respondents and their attitudes to fifty raised questions (which involved objective demographic data, social and economical criteria as well as subjective, evaluative judgments) represent an extensive insight into self evaluation of self employed workers - small entrepreneurs. The Analysis of the survey focuses on main field of study organized into six chapters: motivation of self-employed to enterprise, attitudes to its perspectives, economical and working condition of small entrepreneurs, their opinion on education and their evaluation of life situation of self employed workers. The analysis describes attitudes of participants to certain/chosen issues. Main standpoints differ mainly among principal groups of entrepreneu
rs (private agriculturists, tradesmen, independent works) as well as among respondents with entrepreneur as a main or secondary source of income.
Klíčová slova: samostatní; podnikání soukromé; zemědělci; motivace; podmínky pracovní; podmínky životní; vzdělávání; povolání svobodné; živnostníci; příjmy

Klíčová slova v angličtině: SELF EMPLOYED; farmers; entrepreneurship; motivation; work conditions; life conditions; education; freelance occupation; sole traders; income
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v české společnosti. [Social-economic status of the self-employed persons in Czech society.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 112 s. - ISBN 978-80-7416-011-0

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn výstupů z projektu 1J 047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti, který v letech 2005 - 2008 realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. v rámci programu Moderní společnost a její proměny vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na základě analýz statistických dat a sociologických šetření autoři sledují zhodnocení společenského postavení osob samostatně výdělečně činných v souvislostech jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek a jejich postojů a chování v české společnosti po roce 1989. Upozorňují na otevřené problémy a formulují náměty dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  Summary of findings of the Social-economic status of the self-employed persons in society project No. 1J 047/05-DP1 which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in years 2005 - 2008. The project was implemented within the program of Modern society and its metamorphosis which was granted by the Ministry of Labour and Social Affairs. On the basis of analyses of statistic data, the authors monitor valorization of status of the self-employed persons in context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitude in the Czech society after 1989. The authors refer to the open problems and define themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; apparent self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti; 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The Socio-economic Status of Self-employed Persons in Czech Society. [Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečných činných v české společnosti.]. / Ladislav Průša, Ivo Baštýř, Miloš Brachtl, Jan Vlach - Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2009. - 121 s. - ISBN 978-80-7416-035-6

[ Průša, Ladislav - Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan ]

Externí odkaz
Anotace:  Souhrn závěrů projektu Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti (č. 1J047/05-DP1), realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v letech 2005 - 2008. Projekt byl proveden v rámci programu MPSV Moderní společnost a její proměny. Na základě analýz statistických dat autoři monitorují valorizaci postaveni OSVČ v kontextu jejich ekonomické situace, pracovních a životních podmínek, jejich chování a postoje v české společnosti po r. 1989. Autoři poukazují na neřešené problémy a navrhují témata dalšího výzkumu.
 
Anotace v angličtině:  A summary of the findings of the Social-economic Status of Self-employed Persons in Society, project no. 1J 047/05-DP1, which was executed by the Research Institute for Labour and Social Affairs in the years 2005-2008. The project was implemented under a programme called Modern Society and Its Metamorphosis, initiated by the Ministry of Labour and Social Affairs. Based on analyses of statistic data, the authors monitor the valorisation of the status of self-employed persons in the context of their economic situation, working and living conditions, their behaviour and attitudes in the Czech society after 1989. The authors refer to unresolved problems and suggest themes of further research.
Klíčová slova: samostatní; sebezaměstnaný; sektor samostatné výdělečné činnosti; mikropodnik; daně; zdánlivě samostatná výdělečná činnost; podmínky životní; podmínky pracovní

Klíčová slova v angličtině: self-employed; sector of self-employed; microenterprise; taxation; false self employed activity/work; living conditions; working conditions
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT