Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? [Immigration and immigration policy as a element of the Czech demographic situation solution.]. / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - Praha: VÚPSV - výzkumné centrum Brno, 2003. - 58 s.

[ Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš ]

Externí odkaz
Anotace:  Předložená zpráva se na základě speciálně provedeného sociologického šetření na reprezentativním vzorku po-pulace ČR zabývá otázkou, jakým způsobem česká populace percipuje cizince a do jaké míry a za jakých pod-mínek je připravena cizince akceptovat. Jejím předmětem je tedy imigrace a její potenciální efekty. Zpráva je vypracována v kontextu diskusí o současném i budoucím demografickém vývoji české společnosti, kdy jako jedno z řešení, které má na tuto očekávanou demografickou situaci reagovat, je zvažováno řešení imigrační.
Klíčová slova: migrace; cizinci; společnost; integrace cizinců; politika imigrační

Klíčová slova v angličtině: migration; foreigners; society; integration of immigrants; immigration policy
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Česká veřejnost a imigranti, aneb vláda míní, veřejnost však mění? [The Czech Public and Immigrants or the Government Proposes but the Public Disposes?]. / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 45, č. 2 (2003), s. 88-98.

[ Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš ]

Anotace:  Článek si klade - v kontextu připravované aktivní imigrační politiky české vlády - otázku, jakým způsobem česká veřejnost cizince-imigranty percipuje a do jaké míry a za jakých podmínek je připravena imigranty akceptovat. Zdrojem pro analýzy byl reprezentativní sociologický průzkum na podzim roku 2001 na souboru 1 094 respondentů. Výsledky ukazují, že česká veřejnost není imigraci příliš nakloněna, potenciální imigranty není příliš ochotna přijímat a celkově se domnívá, že imigrace je pro českou společnost spíše nepotřebná.
 
Anotace v angličtině:  The article which is built on data from a rerpesentative survey on the Czech population (as part of the international comparative study "The Acceptance of Population-Related Policies") analyses attitudes of Czech population towards potential immigrants. The basic idea is to inquire whether there is, in terms of active immigrantion policy pursued by the Czech government, a positive social climate amont the Czechs to accept the idea of immigration of foreginers to the Czech republic. Results indicate that the Czechs are not much in favour of immigration, moreover they think immigration is not necessary.
Klíčová slova: politika migrační; imigrace; mínění veřejné; migrace; cizinci

Klíčová slova v angličtině: active immigration policy; immigration; public opinion; migration; foreigners
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT