Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. [The verification of a possibility to refund the state employment policy contribution.]. / Drahomíra Fischlová, Danica Čerňanská - Praha: VÚPSV, 2001. - 2 sv. (77, 12 s.)

[ Fischlová, Drahomíra - Čerňanská, Danica ]

Externí odkaz
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; financování

Klíčová slova v angličtině: employment policy; financing
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce. Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice. [The illegal employment of foreigners as a obstacle in their desired integration into the labour market. Part II. The results of the empirical survey in labour offices in the Czech Republic.]. / Milada Horáková, Milan Polívka, Danica Čerňanská, Vladimír Rudolf - Praha: VÚPSV, 2001. - 37 s.

[ Horáková, Milada - Polívka, Milan - Čerňanská, Danica - Rudolf, Vladimír ]

Externí odkaz
Anotace:  Samostatnou přílohou k základní výzkumné práci o nelegálním zaměstnávání cizinců je vyhodnocení empiric-kého šetření na úřadech práce k uvedenému tématu, které bylo organizováno ve druhé polovině roku 2001. Vlastnímu šetření, které bylo realizováno korespondenční formou na všech úřadech práce, předcházelo pilotní ověřování u vybraných úřadů práce západočeského kraje, které mělo za cíl posoudit vhodnost navržených otá-zek, jejich srozumitelnost a možnost jejich jednoznačného zodpovězení. Pilotní ověřování splnilo zadaný cíl, některé otázky zpřesnilo, jiné doplnilo nebo dokonce vypustilo. Vlastním korespondenčním šetřením bylo dopi-sem vrchního ředitele SSZ obesláno všech 77 úřadů práce. O živém zájmu respondentů o tuto problematiku svědčí skutečnost, že v daném termínu odpovědělo plných 76 úřadů práce . Lze tedy konstatovat, že vypovídací schopnost anketního šetření je více než vysoká. Vlastní dotazník obsahoval 14 otázek, které dle názoru řešitelů v plné šíři pokryly uvedenou problematiku. Vyhodno
cení otázek je vlastní náplní této přílohy. Nejcennější jsou odpovědi na otázky 13 a 14, kde jednotliví respondenti hledají cesty k řešení uvedených problémů a doporučují opatření, která by pomohla popsanou situaci zlepšit.
 
Anotace v angličtině:  The evaluation of the empirical survey of foreigners´ illegal employment is a separate supplement of a basic study on these problems. The survey was realized through postal questionnaires in the second half of 2001 and all Czech labour offices were included. In the first phase a pilot verification was conducted in selected labour offices in West Bohemia. The aim of this pilot study was to assess comprehensibility and suitability of proposed questions and the final basic questionnaire was revised on the base of the pilot study. The questionnaires were addressed to 77 labour offices and the research team received 76 filled questionnaires so the informative value of the survey is really significant. The questionnaire comprised 14 questions that fully covered given problems. The assessment of questions is a subject matter of this supplement. The most valuable are answers number 13 and 14: individual respondents present their solutions and recommendations of measures for improving of the current situation.
Klíčová slova: trh práce; integrace cizinců; zaměstnanost skrytá; cizinci

Klíčová slova v angličtině: labour market; integration of foreigners; illegal employment of foreigners; foreigners
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zaměstnávání cizinců v České republice. Část II. Závěrečná zpráva z empirického šetření. [Employment of foreigners in the Czech Republic. Part II. Final report from an empirical investigation.]. / Milada Horáková, Danica Čerňanská - Praha: VÚPSV, 2001. - 37 s.

[ Horáková, Milada - Čerňanská, Danica ]

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná zpráva seznamuje s výsledky empirického šetření reprezentativního souboru cizinců z vybraných zemí střední a východní Evropy s platným povolením k zaměstnání, kteří pracují v ČR déle než 1 rok. Výzkum proběhl v 2. pololetí roku 2001. Jeho cílem bylo ověření kvalifikačních předpokladů cizinců z vybraných zemí k výkonu složitějších povolání a posouzení možnosti jejich integrace na českém trhu práce. Výzkum zachycuje diskrepance mezi původním povoláním cizinců a jejich současným zaměstnáním v ČR, srovnává empirická a statistická data o zaměstnávání cizinců s údaji získanými výběrovým šetřením pracovních sil publikovanými ČSÚ a snaží se zachytit hlavní rozdíly mezi cizí a domácí zaměstnanou i nezaměstnanou populací. Výzkum se zaměřil i na zjištění pracovních a mzdových podmínek cizinců ze středo- a východoevropských zemí, na pro-blémy diskriminace na trhu práce, na otázky péče o zdraví a zdravotní pojištění cizinců i na to, kde a jak cizinci s povolením k zaměstnání v průběhu doby své práce v ČR bydlí.
 
Anotace v angličtině:  The research report presents results of an empirical survey of a representative sample of foreigners from selected Central and Eastern European (CEE) countries holding a work permit who are employed in the Czech Republic for more than one year. The research was realized in a second half of 2001. The goal of the research was to examine qualification predisposition of foreigners from selected CEE countries for occupations requesting a higher professional skills and possibilities of their integration into the Czech labour market. The study describes some discrepancies between a former occupation in the country of origin and present occupation in the CR with regard on foreigners´ qualification. The report compares empirical and statistical data on employment of foreign-ers with data from a labour force sample survey presented by Czech Statistical Office. The research tries to identify main differences between employment and unemployment of natives and foreigners. The report focused also on foreigners´ work and
wage conditions, their discrimination on the Czech labour market, issues of their health care and health insurance and housing conditions of the foreigners working in the CR within institute of work permits.
Klíčová slova: trh práce; integrace cizinců; zaměstnanost cizinců; povolení pracovní

Klíčová slova v angličtině: labour market; integration of foreigners; employment of foreigners; work permit; work permit holders
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS0000000001; 110-MVCR Cizinci na trhu práce a jejich integrace
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT