Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního. Svazek 1: Závěrečná zpráva. [Revision of the matter-of-fact contents and construction of living minimum standards and setting of sub-sistence minimum standards. Vol. 1: Final report.]. / Ivo Baštýř, Ludmila Chomátová, Magdalena Kotýnková - Praha: VÚPSV, 2003. - 41 s.

[ Baštýř, Ivo - Chomátová, Ludmila - Kotýnková, Magdalena ]

Externí odkaz
Anotace:  Závěrečná zpráva shrnuje teoretické a empirické poznatky obsažené ve svazcích 2 -3 a formuluje doporučení pro sociální politiku.
 
Anotace v angličtině:  Final report summarizes theoretical and empirical knowledge contained in the volumes 2-3 and formulates rec-ommendations for social policy.
Klíčová slova: minimum životní

Klíčová slova v angličtině: subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního; MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního,. Svazek 2: Rozbor úrovně, konstrukce, struktury a uplatňování životního minima. Podrobná analýza. / Ivo Baštýř, Ludmila Chomátová, Magdalena Kotýnková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha: VÚPSV, 2002. - 128 s.

[ Baštýř, Ivo - Chomátová, Ludmila - Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona ]

Externí odkaz
Klíčová slova: minimum životní

Klíčová slova v angličtině: subsistence minimum
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: HS61/01 - Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního; MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Změna sociálního instrumentária v sociální praxi ČR. / Ivo Baštýř, Ludmila Chomátová, Magdalena Kotýnková - In: Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. / Tomáš Sirovátka, Petr Mareš, (eds.). - Brno : Masarykova univerzita v Brně, FSS, 2003. - ISBN 80-210-3048-8. - s. 192 - 201.

[ Baštýř, Ivo - Chomátová, Ludmila - Kotýnková, Magdalena ]

Anotace:  Obsah příspěvku, který byl přednesen na konferenci "Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika" je věnován návrhu na zněnu úrovně a konstrukce životního minima a stanovení existenčního minima. Příspěvek zahrnuje důvody změn a metody kalkulace nově navrženého životního minima a existenčního minima.
Klíčová slova: minimum životní; chudoba; hranice chudoby

Klíčová slova v angličtině: subsistence minimum; poverty line
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2005
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Sociální souvislosti postavení a fungování mezd počátečním období členství ČR v EU. [Social connections of wage position and functioning in initial period of the CR membership in the EU.]. / Ivo Baštýř, Drahomíra Fischlová, Ludmila Chomátová, Jan Vlach - In: Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. / I. Baštýř, a kol.. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. - ISBN 80-210-3722-9. - s. 158-202 (45 s.).

[ Baštýř, Ivo - Fischlová, Drahomíra - Chomátová, Ludmila - Vlach, Jan ]

Anotace:  Koncepční dokumenty EU respektují stěžejní pozici mezd v ekonomické a sociální oblasti. Propojování českého a evropského trhu práce přináší do českých podmínek evropské standardy pracovních podmínek, mechanismy utváření mezd uplatňované ve ästarých zemíchô a konvergenci reálné hladiny a struktury mezd s parametry Unie.
 
Anotace v angličtině:  There is respected fundamental position of wages in economic and social area at conceptual documents of the EU. Connecting of Czech and European labour market brings to CR European standards of work conditions, mechanisms of determination of wages applied in ôoldö member countries and an approach of real wage levels and structures to parameters of the EU.
Klíčová slova: rozvoj sociální; ČR; EU; politika sociální; politika hospodářská; mzdy; integrace evropská

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; social development; social policy; economic policy; wage system; wages; European integration
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Optimalizace úrovně a relací minimální mzdy v ČR : Průběžná zpráva. / Ludmila Chomátová - Praha: VÚPSV, 2003. - 52 s., příl.

[ Chomátová, Ludmila ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva shrnuje systém, vazby a relace minimální mzdy v členských zemích EU a vybraných přistupujících zemích, vývoj částek a způsoby stanovování minimální mzdy v těchto zemích. Dále uvádí regionální rozdíly ve mzdách v ČR, výsledky šetření mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jejich názory a požadavky, vztah minimální mzdy k dalším mzdovým strukturám v národním hospodářství. V závěru upozorňuje na rozdíly mezi ČR a zeměmi EU a potřebu provést další šetření.
Klíčová slova: ČR; mzda minimální; Mezinárodní; diferenciace; výzkum

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; minimum wage; International; differentials; research
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT