Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v nových členských státech Evropské unie (EU - 10), Bulharsku a Rumunsku. [International review of sickness insurance situation and reforms in the new European Union Member States (EU-10), Bulgaria and Romania.]. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2006. - 44 s. - ISBN 80-87007-43-3

[ Chvátalová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie se zabývá aktualizací úpravy dávek v nemoci, mateřství, otcovství a při ošetřování člena rodiny v nových členských státech, které přistoupily k 1.5.2004 (EU - 10), a dále kandidátských státech, které přistoupí k 1.1.2007, tj. v Bulharsku a Rumunsku. Popis změn je nahrazen přehledem platné právní úpravy. Pozornost je zaměřena na podmínky nároku na dávky, karenční dobu a podpůrčí dobu, výši platby a další podrobnosti týkající se dávkové agendy u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Postavení zaměstnavatelů ve sledované oblasti bude, po dohodě se zadavatelem, předmětem samostatného výzkumného úkolu. Zde je mu proto věnována stručná pozornost. Podrobný stav úpravy dávek ve sledované oblasti dle údajů z roku 2006 obsahuje přílohová část.
 
Anotace v angličtině:  The submitted study deals with updates in the regulation of sickness, maternity and paternity benefits as well as in treating family members in the new member states who acceded on 1 May 2004 and the candidate states who are acceding on 1 January 2007, i.e. Bulgaria and Romania. A description of the changes is supplanted by an overview of the applicable legal regulations. Attention is devoted to the conditions for a benefit claim, the waiting period and the support period, the level of payment and other details concerning the administration of benefits for employees and self-employed persons. By agreement with the client, the position of employers in the monitored sector will be the subject of a separate research project. Consequently, it will only be focused upon briefly in this paper. The appendix section contains a detailed account from 2006 of the situation in terms of the regulation of benefits in the monitored sector.
Klíčová slova: zab. nemocenské; reforma; nemocenské; dávky v mateřství; podmínky nároku

Klíčová slova v angličtině: sickness insurance; sickness insurance benefits; reform; MATERNITY BENEFITS; eligibility
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní porovnání odlišností v poskytování náhrady příjmu v době nemoci pro malé a střední podniky, zejména v dávkových systémech zaměstnanců. [International comparison of differences in the area of income compensation during illness for small and medium-sized enterprises, especially in benefit systems of employees.]. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 48 s. - ISBN 978-80-87007-84-6

[ Chvátalová, Iva ]

Externí odkaz
Anotace:  Předkládaná studie se zabývá právní úpravou postavení zaměstnavatelů v době pracovní neschopnosti zaměstnanců. Přednostně zkoumá, zda a jakým způsobem se zaměstnavatelé podílí na řešení výše uvedené sociální události, a to s přihlédnutím k jejich velikosti na malé a střední podniky. Zaměřuje se též na aspekt refundace vynaložených prostředků.
 
Anotace v angličtině:  The submitted study deals with employers position legislation during their employees´ incapacity for work. It primarily studies if and how the employers take part in the given social situation solving, taking into account firm size, especially small and medium-sized enterprises. It also focuses on refundment of the relevant expenditure.
Klíčová slova: ČR; neschopnost pracovní; nemocenské; dávky nemocenského pojištění; zaměstnavatelé; zaměstnanci; EU; podniky malé a střední; refundace

Klíčová slova v angličtině: CR; work incapacity; sick leave; pay; employers; employees; EU; refundment; small and medium-sized enterprises
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských zemích. / Iva Chvátalová - Praha: VÚPSV, 2003. - 53 s., příl.

[ Chvátalová, Iva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Výzkumná práce se zabývá aktuální úpravou nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech. Pozornost je věnována peněžitým dávkám v nemoci, mateřství, při ošetřování nemocného dítěte nebo dospělého člena rodiny, otcovství a při převedení těhotné ženy na jinou práci. Ve výzkumné práci je popsáno postavení zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a pozornost je zaměřena též na úlohu zaměstnavatelů ve sledované oblasti. Předmětem výzkumu je také zachycení aktuálních změn v nemocenském pojištění, popřípadě připravovaných či probíhajících reforem.
Klíčová slova: EU; Evropa střední a východní; zab. nemocenské; reforma; zab. v mateřství; dávky; podpora při ošetřování; nemocenské; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: EU; Central and Eastern Europe / CEE; sickness insurance; reform; maternity benefits; benefits; benefit for care of a family member; sickness benefit ; RILSA
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)

Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. [Solidarity and equivalence in social systems.]. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša, Jaroslava Durdisová, Iva Chvátalová, Michal Lapáček, Marek Loužek, Marcela Marešová, Jan Mertl, Antonín Slaný, Jana Žižková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 178 s. - ISBN 978-80-7416-044-8

[ Krebs, Vojtěch - Průša, Ladislav - Durdisová, Jaroslava - Chvátalová, Iva - Lapáček, Michal - Loužek, Marek - Marešová, Marcela - Mertl, Jan - Slaný, Antonín - Žižková, Jana ]

Anotace:  Solidarita a ekvivalence jsou dlouhodobým tématem všech sociálních systémů ve vyspělých zemích. Na první pohled se může jevit, že oba tyto principy působí proti sobě, ve skutečnosti však mezi nimi působí řada velmi úzkých vazeb. Právě to, v jaké míře mají být jednotlivé principy uplatňovány, je zásadní otázkou rozhodování o úpravách jednotlivých sociálních systémů. V rámci projektu byla pozornost věnována hodnocení vztahu těchto principů jak z "makroekonomického" (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivých sociálních skupin), tak i z "mikroekonomického" hlediska (promítnutí příjmové diferenciace do diferenciace v jednotlivých sociálních systémech z pohledu jednotlivce). Získané poznatky byly konfrontovány s poznatky ve vybraných zahraničních sociálních systémech a na tomto základě byla navržena možná variantní řešení úprav v jednotlivých sociálních systémech v naší zemi.
 
Anotace v angličtině:  Solidarity and equivalence are long-term issues in all social systems in advanced countries. At first glance it may appear that the two principles act against one another, though in reality there are a number of very close ties between them. It is just the extent to which those individual principles should be enforced that makes it such a fundamental question when deciding on modifications to individual social systems. Within the project, attention was paid to both the "macroeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of individual social groups) and the "microeconomicö viewpoint (the projection of income differentiation into differentiation in individual social systems from the perspective of the individual). The knowledge gained was confronted with the thinking in selected foreign social systems, and on that basis possible approaches to modifications within individual soc. systems in the CR was be proposed.
Klíčová slova: solidarita; ekvivalence; systémy sociální

Klíčová slova v angličtině: solidarity; equivalence; social systems
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Poznámka:  Návaznost: GA402/07/0165 ľ Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech (VÚpsv není příjemce ani spolupříjemce)
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT