Publikační činnost: 2006
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny. Terénní šetření. Svazek II. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová, Helena Hlinicová - Praha: VÚPSV, 2006. - 59 s,

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína - Hlinicová, Helena ]

Externí odkaz
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Migrační tendence českých lékařů. [Migration Trends of Czech Physicians.]. / Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Jana Vavrečková - In: Časopis lékařů českých. - ISSN 0008-7335 - Roč. 147, č. 1 (2008), s. 49-54 (6 s.).

[ Hnilicová, Helena - Dobiášová, Karolína - Vavrečková, Jana ]

Anotace:  Výzkum migračních tendencí lékařů v ČR byl součástí širšího projektu VÚPSV, zaměřeného na riziko äbrain drainô, které se očekávalo po přijetí ČR do EU. Lékaři byli vytipováni jako potenciálně velmi riziková skupiny. Cílem studie bylo zjistit, jak velká část lékařů uvažuje o migraci, do jaké míry je odchod lékařů do zahraničí reálný, jaké jsou příčiny uvažované migrace a které země jsou nejčastějším cílem. Metody a výsledky.
 
Anotace v angličtině:  Empirical study on the migration trends in the Czech Republic was a part of the larger research project run by the RILSA. The physicians were identified as a high risk professional group from the point of view of ôbrain drainö which was expected after accession of the CR to the EU. To identify how many of the Czech physicians consider migration during their professional life, the probability of the implementation of the migration intention, the most frequent destination countries and push-pull migration factors. Methods and results.
Klíčová slova: lékaři; migrace odborníků; záměry migrační; push-pull faktory; země určení

Klíčová slova v angličtině: doctors; migration intent; push-pull factors; destination countries; migration barriers
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  indexovaný časopis
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol [Integration of children of foreigners from third countries based on international survey OECD PISA and structured interviews with teachers of primary schools]. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2012. - s.65 - ISBN 978-80-7416-107-0

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína ]

Externí odkaz
Anotace:  Nedílnou součástí většiny evropských zemí je přicházející populace imigrantů s nezanedbatelným podílem svých dětí. V České republice navštěvuje ve školním roce 2011/2012 základní školu 14 315 dětí cizinců, z toho děti cizinců z třetích zemí tvoří 70 %. Předložená publikace se zabývá hodnocením integrace a školní úspěšnosti dětí cizinců z třetích zemí ve věku povinné školní docházky v českých vzdělávacích zařízeních. Zdrojem poznatků jsou dva základní prameny; mezinárodní šetření OECD PISA z r. 2009 a řízené rozhovory s představiteli základních škol s nejvyšším zastoupením dětí cizinců z třetích zemí v Praze (r. 2011). Publikace se zaměřuje na analýzu rodinného a materiálního zázemí žáků, otázky týkající se předškolní a zejména školní výchovy, prospěchovými parametry těchto dětí i jejich mimoškolními aktivitami. Informačně podnětné je hodnocení české školy a učitelů očima dětí zahraničního původu i jejich plány a perspektivy v dalším životě. Řízené rozhovory doplňují dotazníkové šetření a aktualizují jej v k
onfrontaci se současnou situací. Publikace obsahuje doporučení pro zkvalitnění integračního procesu dětí původem z třetích zemí a závěrečné shrnutí zjištěných poznatků.
 
Anotace v angličtině:  An integral part of most European countries is the incoming immigrant population with a significant proportion of their children. In the Czech Republic 14 315 children of foreigners attend primary schools during the school year 2011/2012, including children of foreigners from third countries account for 70%. This publication deals with the evaluation of integration and educational success of these children of foreigners from third countries at the age of compulsory school attendance in the Czech educational institutions. A source of knowledge consists of two basic sources; international OECD PISA survey 2009 and structured interviews with representatives of primary schools with the highest proportion of children of foreigners from third countries in Prague (2011). This publication is focused on the analysis of family and material background, issues relating to pre-school and school education, merit parameters and out-of-school activities of these children. The assessment of the Czech school and teachers throu
gh the eyes of children of foreign origin, their plans and prospects later in life are very incentive. Structured interviews complement the survey and update it in confrontation with the current situation. The publication contains recommendations for improving of the integration process of children from third countries and the final summary of findings.
Klíčová slova: výchova a vzdělání; povinná školní docházkaĘ; integrace; dětí cizinců z třetích zemí

Klíčová slova v angličtině: education and training; compulsory school attendance; integrationĘ; children of third country nationals
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF_2010-27 Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -3. fáze
Poznámka:  Projekt je financován z Evropského integračního fondu
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice [Integration of the childre of migrants from third countries in education in the Czech Republic]. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 6, č. 5 (2012), s. 9-16.

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína ]

Anotace:  Příspěvek prezentuje posouzení intagrace a vzdělanostní úspěšnosti dětí cizinců ze třetích zemí primárně během povinné školní docházky v ČR. Výsledky výzkumu realizovaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. s využitím výsledků mezinárodního šetření OECD PISA a také kvalitativního šetření formou řízených rozhovorů s řediteli (učiteli) vybraných základních škol v Praze s nejvyšším zastoupením cizinců ve třídách v roce 2011. Text se také zaměřuje na rodinné a materiální zázemí žáků-migrantů, problémy související s neznalostí jazyka, významem školy a předškolního vzdělávání v integraci žáků-migrantů.
 
Anotace v angličtině:  The paper presents an assessment of the integration and educational success of the children of third-country nationals, primarily during compulsory schooling in the Czech Republic. The author´s scrutiny of this phenomenon is based partly on the OECD PISA international survey and partly on the follow-up quantitative survey involving managed interviews with the principals (teachers) of selected elementary schools in Prague with the highest proportions of foreigners in their calsses in 2011. The study focuses on the pupils of mihrant families and material backgrounds, problems related to the language barrier, and the importance of school and pre-school education in integration migrant pupils.
Klíčová slova: ČR; cizinci; děti; integrace; školství; vzdělávání-výcvik; výzkum; šetření; domácnosti; úroveň životní

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; children of third-country nationals; integration; education; first and second generation of migrants; PISA; language skills
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: EIF_2010-27 Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -3. fáze
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Začlenění ruské komunity do většinové společnosti [Inclusion of the Russian community into mainstream society]. / Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 80 s. - ISBN 978-80-7416-230-5

[ Vavrečková, Jana - Dobiášová, Karolína ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie o ruské komunitě na českém území je součástí řešení projektů zabývajících se monitoringem integračních procesů cizinců třetích zemí v České republice (zadavatelem MV ČR). Předmětem jejího zájmu jsou občané Ruské federace a míra jejich integrace do české většinové společnosti; ruská komunita vykazuje na rozdíl od ostatních početně významných cizineckých subpopulací řadu specifik. Smyslem monografie je tyto odlišnosti zjistit, prověřit stav a vývoj ukazatelů integrace v uplyČnulých pěti letech a doplnit rozbor číselných (administrativních) údajů o relevantní poznatky o názorech, postojích a životě ruských občanů v ČR. Metodologicky vychází monografie ze dvou částí, které se v textu vzájemně prolínají. První část zahrnuje rozbor kvantitativních dat - integračních ukazatelů s orientací na ruskou komunitu (stav roku 2014 a vývoj od roku 2009). Druhá část vychází z kvalitativní sondy založené na řízených rozhovorech, která obohacuje zjištěné závěry o aktuální názory a postoje ruských imigrantů v České re
publice.
 
Anotace v angličtině:  The monograph deals with the Russian community in the Czech Republic. It represents one of the outcomes of research projects focused on monitoring the integration process of non EU foreigners in the CR (projects supported by the Ministry of Interior). The Russian community has a number of specifics. The aim of the study is to identify these differences, examine the evolution of integration indicators in the past five years and to find out opinions, attitudes and life experience of Russians in the CR. From the methodological point of view the study is based on two approaches. The first one presents an analysis of quantitative data - integration indicators with a focus on Russian community (situation in the 2014 and development since 2009), the second one is based on qualitative semi-structured interviews with Russian immigrants in the Czech Republic.
Klíčová slova: proces integrace; ruská komunita v ČR; kvantitativní integrační ukazatelé; názory a postoje ruských imigrantů

Klíčová slova v angličtině: Russian community in the Czech Republic; integration process; quantitative indicators of the integration; opinions and attitudes of Russian immigrants
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT