Publikační činnost: 2009
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Sociální ekonomika - vybrané otázky. [Social economy ľ selected issues.]. / Marie Dohnalová, ... [a i.] - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 92 s. - ISBN 978-80-7416-052-3

[ Dohnalová, Marie - ... [a i.] ]

Externí odkaz
Anotace:  Sociální ekonomika a sociální podniky představují alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů a přispívají k ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu povznesení regionů a skupin obyvatel trpících sociálním vyloučením. V řadě evropských zemí i v USA je koncepce sociální ekonomiky přijata, v podmínkách České republiky se teprve hledá, jak nejlépe jejích výhod využít. Máme-li porozumět ekonomickým souvislostem a zaměstnanosti, musí se sociální ekonomika vysvětlovat z pohledu různých společenských věd. Podle Charty sociální ekonomiky sociální ekonomika významně přispívá k rozvoji pluralitní společnosti, která poskytuje více demokracie a solidarity.
 
Anotace v angličtině:  Social economy and social enterprises offer alternative or complementary approaches to addressing social, economic and environmental problems, contributing to economic, social and cultural advancement of regions and vulnerable groups threatened by social exclusion. Numerous European countries and the USA have already adopted the concept of social economy; the Czech Republic is still searching for optimum approaches utilizing the advantages of social economy in its specific context. The economics curriculum and employment, if it is to understand the social economy must be analyzed in the context of other social sciences. According to the Social Economy Charter the social economy makes a significant contribution to the development of a plural society that provides for greater participation, more democracy and more solidarity.
Klíčová slova: ekonomika sociální; vyloučení sociální; regiony; solidarita

Klíčová slova v angličtině: social economy; social exclusion; regions; solidarity
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: GA402/08/0571 Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v České republice
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku [Legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market with regard to the specifics of employment of convicted persons and persons with the criminal record]. / Pavel Bareš, Marie Dohnalová - In: Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace. II. část. - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2019. - s. 1-72 (72 s.).

[ Bareš, Pavel - Dohnalová, Marie ]

Akce: 2019-11-14, Praha, EUR Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumného projektu bylo doplnit a rozvést poznatky z výzkumu Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu" týkající se úlohy a možností sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive osob se záznamem v Rejstříku trestů. Oproti předešlému projektu se navazující výzkum detailněji zaměřil na charakteristiku legislativních a institucionálních podmínek pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání znevýhodněných osob. Těchto otázek se v řadě ohledů týkal již předešlý výzkumný projekt, nicméně v tomto projektu byly právě tyto dvě roviny týkající se činnosti a role sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob cíleně akcentovány a představovaly primární hlediska sledovaná v rámci tohoto výzkumu. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.
 
Anotace v angličtině:  The project represented a second phase of research activities which has focused on the role and possibilities of social enterprises in the employment of disadvantaged persons or persons registered in the Criminal Register especially. In this regard, the project further elaborated findings gathered in research project ĹAnalysis of Barriers to Employing Persons Released from Imprisonment in the Labour Market and Possibilities to Employ Them; Influence and Support of Social Dialogue'. However the current project focused in more detail on legislative and institutional conditions for social enterprises and for the employment of disadvantaged persons. The importance of legislative and institutional conditions was frequently apparent even from the previous research project, but in this project these two aspects were pursued primarily and their influence on social enterprises and on their role in employing disadvantaged people was in this research a key perspective, because both the legislation and institutional arra
ngements substantially determine the overall possibilities for social enterprises and their role in employing disadvantaged people.
Klíčová slova: osoby propuštěné z vězení; zaměstnanost; osoby marginalizované; ekonomika sociální; trh práce; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: persons released from prison; employment; marginalised persons; social economy; labour market; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2020
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku [Legislative and institutional conditions for the activities of social enterprises and for the employment of persons disadvantaged in the labour market: taking into account the specific position and possibilities of work integration for persons with a criminal record]. / Marie DOHNALOVÁ, Pavel BAREŠ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 94 stran - ISBN 978-80-7416-359-3

[ DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Monografie zprostředkovává ucelený přehled klíčových podmínek a stěžejních mechanismů, aktivit, programů apod. určených na podporu sociálních podniků v ČR, jež determinují jejich současné postavení a možnosti jejich fungování. Těmto otázkám se přitom monografie věnuje ve spojitosti s tématem zaměstnávání osob znevýhodněČných na trhu práce obecně, respektive více specificky v souvislosti s vybranými aspekty týkajícími se zaměstnávání osob se záznamem v Rejstříku trestů.
Tímto svým zaměřením monografie navazuje na dříve realizovaný explorativní výzkum "Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu". V rámci této monografie byly systematicky shrnuty některé již dříve získané poznatky, současně ale byla v této monografii pozornost primárně soustředěna na legislativní a institucionální podmínky determinující postavení a fungování sociálních podniků, respektive determinující jejich roli a možnosti při zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Podstatně větší akcent na téma legislativních a institucionálních podmínek tak zároveň značně odlišoval tento navazující výzkum od předchozího, jehož záměrem bylo, zachytit poněkud širší spektrum souvislostí charakterizujících současnou praxi ve sledované oblasti.
V této monografii tak byly dále doplněny a rozvedeny některé již dříve shroČmážděné poznatky, zároveň ale legislativní a institucionální podmínky představovaly primární hlediska akcentovaná v tomto výzkumu. Z těchto důvodů byly rozebrány podstatně podrobněji, než tomu bylo v předchozím výzkumu, a představovaly současně i klíčovou perspektivu, na základě níž byly prezentované poznatky uspořádány a vyhodnoceny. Již předchozí výzkum totiž velmi zřetelně naznačil, že legislativní a instiČtuČcionální podmínky podstatným způsobem předurčují celkové možnosti působení sociálních podniků i jejich roli a možnosti při zaměstnávání znevýhodněných osob. Monografie vznikla v rámci širšího projektu "Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace".
 
Anotace v angličtině:  The monograph provides a comprehensive overview of key conditions and main mechanisms, activities, programs, etc. designed to support social enterprises in the Czech Republic, which determine their current position and the possibilities of their functioning. The monograph deals with these issues in connection with the topic of employment of persons disadvantaged in the labour market in general, or more specifically in connection with selected aspects related to the situation and work integration of persons with criminal record.
In this way, the monograph follows the exploratory research "Analysis of barriers to employment of persons released from VTOS on the labour market and possibilities of their employment; influence and promotion of social dialogueö. Within this monograph, some of the previously acquired knowledge has been systematically summarized, but at the same time the attention has been focused in this monograph primarily on legislative and institutional conditions determining the position and functioning of social enterprises, respectively determining their role and possibilities in employing people disadvantaged in the labour market. The significantly greater emphasis on legislative and institutional conditions also markedly distinguishes this follow-up research from the previous one, which described the current practice in the monitored area without application of a specific analytical perspective(s) and whose intention was to capture as broader spectrum of relevant issues as possible.
In this monograph, the previously gathered knowledge was further suppleČmented and elaborated. At the same time the legislative and institutional conditions were the primary aspects analysed in this research. For these reasons, they were discussed in a greater detail than in previous research, and at the same time represented a key perspective according to which the presented findings were organized and evaluated. The specific focus of this research on legislative and institutional conditions originated already from the fact that yet the previous research had clearly indicated that legislative and institutional conditions substantially determine the overall possibilities for social enterprises to operate, as well as their role and opportunities for employing disadvantaged people. The monograph was created as part of a wider project "Social dialogue as a prevention of society polarization and a tool to work with human capital at the time of digitalization and robotizationö.
Klíčová slova: ekonomika sociální; znevýhodnění na trhu práce; záznam v rejstříku trestů; zaměstnání; trh práce; legislativa

Klíčová slova v angličtině: social economy; marginalised persons; criminal record; employment; labour market; legislation
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku - fáze II
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-387-6 (pdf)
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2021
BAV

Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. : Vstupní analýza datových zdrojů o sociálních podnicích pracujících s osobami 50+ [Social Enterprises and Employment of Disadvantaged Persons I. : Input Analysis of Data Sources about Social Enterprises Working with Persons 50+]. / Marie DOHNALOVÁ, Pavel BAREŠ, Kateřina LEGNEROVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2021. - 42 stran - ISBN 978-80-7416-406-4 (print), - ISBN 978-80-7416-407-1 (pdf)

[ DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel - LEGNEROVÁ, Kateřina ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Sociální podniky reprezentují důležitý segment ekonomických subjektů zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a významným způsobem doplňují nabídku chráněných pracovních míst podle zákona o zaměstnanosti a přispívají k integraci osob ohrožených sociálním vyloučení. Tato problematika nicméně doposud nebyla dostaČtečně zmapovaná a informace o roli sociálních podniků v této oblasti jsou velmi kusé a často vzájemně nekompatibilní.
Studie se proto zaměřuje nejprve na vyjasnění segmentu sociálních podniků, respektive sociálních podniků zaměstnávajících osoby ve věku 50 let a více a na přiblížení rámce pro zaměstnávání osob ve věku 50 let a více. Následně s pomocí dostupných datových zdrojů přibližuje základní charakteristiky vymezené skupiny subjektů a je v ní zhodnocena využitelnost těchto dat, respektive jsou popsána omezení, která ztěžují jejich využitelnost za účelem detailnější charakteristiky segmentu sociálních podniků.
 
Anotace v angličtině:  Social enterprises play important role in employing persons disadvantaged on the labour market and significantly extend the offer of protected work positions under the Employment Act. They contribute to the integration of persons at the risk of social exclusion as well. However, this issue has not been sufficiently described yet and information on the role of social enterprises in this area is very fragmentary and often incompatible with each other.
The study therefore focuses first on clarifying the segment of social enterprises and social enterprises employing persons aged 50 or older. It focuses on conditions and settings related to the employment of persons aged 50 or older as well. Subsequently, the basic characteristics of the selected group of entities are described according to available data sources. The limitations which restrain the ability of existing data sources to characterize the segment of social enterprises more precisely are discussed in the end.
Klíčová slova: ČR; trh práce; zaměstnanost; pracovníci starší

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market; employment; older workers
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70514 Úloha sociálního podniku na trhu práce se zaměřením na osoby 50+
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT