Publikační činnost: 2008
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. / Libor Musil, Zdeňka Dohnalová - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 106-120.

[ Musil, Libor - Dohnalová, Zdeňka ]

Anotace:  Činnost občanského sdružení "Dlouhá cesta", zaměřeného na pomoc rodinám po úmrtí dítěte. Čtyři fáze vyrovnávání se se ztrátou dítěte; nabídka pomoci občanského sdružení "Dlouhé cesty" (DC) v jednotlivých fázích vyrovnávání se. Snaha o profesionalizaci sociální pomoci. Financování občanského sdružení DC. Projekty občanského sdružení DC. Návrh na rozšíření nabídky služeb DC. Návrh personálního obsazení a pracovní náplně pomáhajících pracovníků DC (případový sociální pracovník, komunitní sociální pracovník, psycholog, členové svépomocné skupiny, dobrovolníci).
Klíčová slova: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; organizace neziskové; situace mimořádná; péče sociální nestátní; šetření; financování; svépomoc; projekty; psychologie; psychoterapie

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social work; social workers; nonprofit organizations; state of emergency; nongovernmental social assistance; opinion polls; financing; self help; projects; psychology; psychotherapy
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  Res. v ang.
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce [Selected barriers to the inclusion of social workers in multidisciplinary teams focused on the relationship between social pedagogy and social work]. / Zdeňka Dohnalová, Mirka Nečasová, Robert Trbola - In: Sociální pedagogika | Social Education. - ISSN 1805-8825 - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 69-84 (16 s.).

[ Dohnalová, Zdeňka - Nečasová, Mirka - Trbola, Robert ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem příspěvku je na základě shromážděných teoretických i empirických poznatků zodpovědět otázku: Jaké bariéry inkluze do multidisciplinárních týmů lze identifikovat ve vyjádřeních sociálních pracovníků ľ účastníků výzkumu? Autoři se nejprve zaměřují na objasnění základních pojmů, jako je inkluze do multidisciplinárních týmů a profesní identita, dále se věnují vztahu mezi sociální prací a sociální pedagogikou, která představuje jeden z oborů kvalifikačního vzdělávání pro sociální pracovníky, následně popisují výzkumnou strategii a výzkumný vzorek, který tvořilo 14 sociálních pracovníků. V analytické části prezentují vztah sociálních pracovníků ke své profesi a poté se zaměřují na jejich zkušenosti s rolí sociálního pracovníka v multidisciplinárních týmech. Bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů souvisejí s identitou profese a nízkou prestiží sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the article is to answer the following question based on theoretical research and empirical data: Which barriers to inclusion in multidisciplinary teams can be identified in the statements of social workers, i.e. the research participants? The authors first focus on the clarification of basic concepts such as inclusion in multidisciplinary teams and professional identity, then on the relationship between social work and social education, then latter of which is one of the fields of qualification education for social workers. At this point the research strategy and research sample, which consisted of 14 social workers, is described. In the analytical section the relationship of social workers to their profession is presented, following which focus is placed on their experiences regarding the role of social workers within multidisciplinary teams. Barriers to social worker inclusion in multidisciplinary teams were found to be related to identity issues regarding the profession along with the low prest
ige of social work.
Klíčová slova: multidisciplinární tým; spolupráce; bariéry; inkluze; pedagogika sociální; práce sociální; pomáhající profese; profesní identita

Klíčová slova v angličtině: multidisciplinary team; cooperation; barriers to cooperation; inclusion; social work; social education; helping professions; professional identity
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  DOI výsledku: https://doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.05
Pracoviště: Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2019
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování [Unclear identity of social work as a barrier to social inclusion - examples from research]. / Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola - In: SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ v kontextu sociální práce/SOCIAL INTEGRATION in the Context of Social Work; Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové : Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzita, 2019. - ISBN 978-80-7435-767-1. - s. 204-211 (8 s.).

[ Nečasová, Mirka - Dohnalová, Zdeňka - Trbola, Robert ]

Akce: Hradec Králové, 2019-09-12, WRD Externí odkaz
Anotace:  Identita sociální práce je podle mnohých autorů poněkud nejasná. Tato nejasnost může způsobovat řadu problémů, např. nečitelnost sociální práce pro subjekty, se kterými sociální pracovníci jednají. V důsledku tohoto stavu pak může docházet ke komplikacím v přístupu sociálních pracovníků ke zdrojům, které jsou potřebné pro podporu sociálního začleňování klientů. Cílem příspěvku je přispět k objasnění souvislosti mezi identitou sociální práce a bariérami sociálního začleňování za využití vybraných příkladů z kvalitativní části výzkumu hodnot, dilemat a obtížných situací, se kterými se sociálních pracovníci ve své práci setkávají. Na základě prezentovaných zjištění jsou pak v závěru navržena doporučení pro oblast vzdělávání v sociální práci.
 
Anotace v angličtině:  According to many authors, the identity of social work is somewhat unclear. This lack of clarity can cause a number of problems, such as the illegibility of social work for the entities social workers deal with. As a result, this may lead to complications in the access of social workers to the resources needed to support social inclusion of clients. The aim of this paper is to contribute to clarify the connection between social work identity and barriers to social inclusion using selected examples from the qualitative part of research of values, dilemmas and difficult situations that social workers encounter in their work. Based on the presented findings, recommendations for education in social work are proposed at the end.
Klíčová slova: práce sociální; identita; bariéry; začleňování sociální; vzdělávání

Klíčová slova v angličtině: social work; identity; barriers; social inclusion; education
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2020
BAV

Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce [Research of the Ethical Dilemmas, Values and Principles of Social Work]. / Robert TRBOLA, Mirka NEČASOVÁ, Zdeňka Dohnalová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 125 stran - ISBN 978-80-7416-366-1

[ TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - Dohnalová, Zdeňka ]

Soubory ke ztažení:
Doporučení

Externí odkaz
Anotace:  Jedním ze základních aspektů výkonu sociální práce jsou etické hodnoty sociálních pracovníků a principy jimi uplatňované v sociální práci. Cílem tohoto projektu je v analytické studii zpracovat teoretické a empirické podklady pro cílenou koncepční a metodickou činnost MPSV v dané oblasti, která přispěje k rozvoji profesionalizace sociální práce. V této studii jsou prezentovány výstupy ze všech dílčích částí tohoto projektu. Je rozdělen podle logiky tematických oblastí.
První část shrnuje teoretická východiska pro výzkum etických hodnot v sociální práci; přičemž zvláštní pozornost je věnována hodnotám profesním. Dále se zaměřujeme na teoretické zakotvení a na kategorizaci etických dilemat, která sociální pracovníci řeší v souvislosti s každodenním výkonem svých aktivit. Poslední část teoretické části práce přibližuje teoretické zakotvení problematiky etických kodexů a možnosti jejich využití v praxi sociálních pracovníků.
Ve druhé části je popsána metodologie výzkumu a použití jednotlivých typů analýz. Pozornost je věnována zejména procesu tvorby databází pro dotazníkové šetření, dále pak technice a podrobnému rozboru kvalitativní metody využité v rámci terénního šetření, samotné tvorbě dotazníku a průběhu focus group konané 22. 11. 2019, která sloužila především pro vyjasnění některých témat výzkumu, která je vhodnější zkoumat prostřednictvím skupinových technik než v rámci individuálního rozhovoru či prostřednictvím dotazníku.
 
Anotace v angličtině:  One of the basic aspects of social work concerns the ethical values maintained by social workers and the principles that they apply in the performance of social work. The aim of this project is, in the form of an analytical study, to gather theoretical and empirical data for the purposes of the creation of targeted conceptual and methodological policies by the Ministry of Labour and Social Affairs in this field, which will contribute to the development of the overall professionalisation of social work. The study presents the outputs of all the constituent parts of this project and is differentiated according to the logic of the various thematic areas.
The first part provides a summary of the theoretical background for the research of ethical values in social work, and particular attention is devoted to professional values. We also focus on the theoretical grounding and categorisation of ethical dilemmas that social workers face in connection with the daily performance of their work. The final part of the theoretical section of the study addresses the theoretical grounding of the issues covered in the relevant codes of ethics and the potential for their application in the everyday performance of social work.
The second part provides an outline of the research methodology and the use of various types of analysis. Attention is devoted particularly to the process applied in the creation of the databases for the questionnaire survey, as well as the techniques employed in, and the detailed analysis of, the qualitative method used in the field survey, the creation of the questionnaire and the outcomes of a focus group meeting held on 22 November 2019, which served principally for the clarification of certain research topics that were thought more suited for consideration employing group techniques rather than individual interviews or the questionnaire approach.
Klíčová slova: práce sociální; pracovníci sociální; hodnoty etické; hodnoty profesní

Klíčová slova v angličtině: social work; social workers; ethical values; professional values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISBN: 978-80-7416-367-8 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce: Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR [Research of the Ethical Dilemmas, Values and Principles of Social Work: Recommendations for Updating or Issuing the Ethical Code for Social Workers of the Czech Republic]. / Robert TRBOLA, Mirka NEČASOVÁ, Zdeňka Dohnalová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 5 stran

[ TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - Dohnalová, Zdeňka ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Autoři v textu předkládají doporučení pro aktualizaci či vydání etického kodexu sociálních pracovníků ČR. Tato doporučení jsme vyvodili na základě několika fází výzkumu etických dilemat, hodnot a principů sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The authors present recommendations for updating or issuing the code of ethics for social workers in the Czech Republic. We derived these recommendations based on several phases of research into ethical dilemmas, values and principles of social work.
Klíčová slova: práce sociální; doporučení; pracovníci sociální; hodnoty etické; hodnoty profesní

Klíčová slova v angličtině: social work; recommendations; social workers; ethical values; professional values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků [The Reflection of Values from the Perspective of Social Workers]. / Zdeňka DOHNALOVÁ, Robert TRBOLA - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204 - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 127-138 (12 stran).

[ DOHNALOVÁ, Zdeňka - TRBOLA, Robert ]

Anotace:  CÍLE: Autoři v článku chtějí seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumu a zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké hodnoty vnímají sociální pracovníci ľ účastníci výzkumu - jako zásadní? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V případě prezentovaného výzkumu se autoři pohybují na půdě profesní etiky ľ etiky sociální práce. Zaměřili se na hodnoty profesní a na základě studia zdrojů se orientovali také na hodnoty osobní a hodnoty organizace. METODY: Autoři prezentují dílčí výsledky kvalitativní části smíšeného výzkumu zaměřené na oblast hodnot sociálních pracovníků. Informanty se stalo 22 sociálních pracovníků z různých oblastí sociální práce. VÝSLEDKY: Osobní hodnoty někteří informanti vyjadřovali prostřednictvím představení subjektivně vnímané vlastní osobnostní charakteristiky. Výzkumníci dále ve výpovědích účastníků výzkumu identifikovali hodnoty vztahující se k osobnímu životu informantů; k výkonu práce a s tím spojenému přínosu pro jejich život a hodnoty vztahující se ke klientům a kolegům. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI:
Na základě získaných dat autoři vyvozují některá doporučení pro vytvoření nového etického kodexu sociálních pracovníků.
 
Anotace v angličtině:  OBJECTIVES: In this article, the authors would like to apprise readers with partial research results and answer the research question: "What values do social workers ľ parcipants of the research - perceive as essential?" THEORETICAL BASE: In the presented research, the authors move on the ground of professional ethics - ethics of social work. They focused on professional values. Based on the study of resources they also focused on personal and organization values. METHODS: The authors present partial results of the qualitative part of the mixed research focused on the area of values of social workers. 22 social workers from various areas of social work became informants. OUTOCOMES: Personal values were expressed by some informants through the presentation of subjectively perceived personal characteristics. In addition, researchers have identified values relating to the personal life of informants in their statements; values relating to work and the associated benefits for their lives and values related to cli
ents and colleagues. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: Based on the data obtained, the authors draw some recommendations for the new ethical code for social workers.
Klíčová slova: profesní etika; hodnoty etické; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: professional ethics; values; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Poznámka:  ISSN 1805-885X (Online)
EID výsledku v databázi Scopus: 2-s2.0-85096086314
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT