Publikační činnost: 2005
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Impact of training on peopleĺs employability: Czech Republic. [Vliv pracovního výcviku na zaměstnatelnost lidí: Česká republika.]. / Aleš Kroupa, Lenka Dokulilová, Renata Vašková - 2005.

[ Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Vašková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Údaje z národního průzkumu pracovních podmínek. Charakteristika šetření. Struktura zaměstnanců podle typu pracovní smlouvy a dalších ukazatelů (zaměstnání, vzdělání,, věk, pohlaví, ekonomická aktivita, velikost podniku). Údaje o pracovním výcviku poskytovaným zaměstnavatelem (podnikem) podle typu pracovní smlouvy (trvalý pracovní poměr, pracovní poměr na dobu určitou). Hodnocení výcviku ze strany účastníků, vliv na jejich zaměstnatelnost.
 
Anotace v angličtině:  Data from national working conditions surveys. The characetristics of the survey. Structure of the employees in national economy by contract type and other indicators (occupation, education, age, sex, sector or company size). Information on the typeof training provided by the company by the contract type (permanent contract, fixed-term contract). Employees´assesment of training, impact on their employability.
Klíčová slova: ČR; podmínky pracovn; šetření; vzdělávání-výcvik; zaměstnatelnost; typy pracovních smluv; poměr pracovní trvalý; zaměstnání dočasné; zaměstnanci

Klíčová slova v angličtině: CR; working conditions; survey; training; employability; type of labour contract; permanent contract; fixed-term contract; employees
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2006
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring job satisfaction in surveys: Czech Republic. Comparative analytical report - Questionnaire. [Měření pracovní spokojenosti v šetřeních - Česká republika. Komparativní analytická zpráva - dotazník.]. / Renata Vašková, Lenka Dokulilová - 2006.

[ Vašková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Jak národní šetření produkuje údaje o pracovní spokojenosti. První část dotazníku se zaměřuje na národní šetření zabývající se pracovní spokojeností a využívanému metodologickému rámci. 2. část se zaměřuje na sběr dostupných dat o všeobecné pracovní spokojenosti a pracovní spokojenosti klasifikované podle určitých determinant. Poslední část se soustřeďuje na analytické aspekty pracovní spokojenosti, korelace mezi pracovní spokojeností a dalšími souvisejícími proměnnými.
 
Anotace v angličtině:  How national surveys produce data on job satisfaction. The first section of questionnaire is mainly focused on the national surveys dealing with job satisfaction and the methodological frame used. The second part is addressed to gather available data on general job satisfaction and job satisfaction broken down by some its determinants. The last section is focused on the analytical aspects of job satisfaction, correlations between job satisfaction and other relating variables.
Klíčová slova: uspokojení z práce; šetření; vzdělání dosažené; doba pracovní; flexibilita pracovní; sladění rodinného a prac. života

Klíčová slova v angličtině: job satisfaction; surveys; determinants; educational attainment; working hours; labour flexibility; reconciliation of work and family life; codetermination of workers
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života; MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Czech Republic: Increased risks alongside involuntary flexibility. [Česká republika: Zvýšená rizika s nedobrovolnou flexibilitou.]. / Renata Kyzlinková, Lenka Dokulilová - In: The evolving world of work in the enlarged EU. Progress and vulnerability. / Francois Eyraud, Daniel Vaughan-Whitehead, (eds.). - Geneva : ILO, 2007. - ISBN 978-92-2-119547-4. - s. 141-181 (41 s.).

[ Kyzlinková, Renata - Dokulilová, Lenka ]

Anotace:  Dynamický růst české ekonomiky jde ruku v ruce s rozvojem pracovní legislativy. Hlavním cílem většiny současných politik je podporovat základní principy flexicurity. Pracovní podmínky v ČR. Pracovní smlouvy. Mzdy. Pracovní doba a organizace práce. Zdraví a bezpečnost práce - pozitivní trendy. Další vzdělávání. Práce a rodina. Případové studie.
 
Anotace v angličtině:  A dynamic growth of the Czech economy have gone hand in hand with the development of labour legislation. The main goal of the majority of polivies nawadays is to promote the basic principles of flexicurity. Working conditionsin the Czech Republic. Employment contracts. Wages. Working time and work organisation. Occupational health and safety - positive trends. Further education. Work and family. Case studies.
Klíčová slova: trh práce; podmínky pracovní; právo pracovní; flexibilita pracovní; flexicurity; vztahy pracovní; sladění rodinného a prac. života; bezpečnost práce; skupiny znevýhodněné

Klíčová slova v angličtině: labour market; working conditions; labour legislation; labour flexibility; flexicurity; employment relationship; reconciliation of work and family life; occupational safety; disadvantaged groups
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2007
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Teamwork and high performance work organisation. [Týmová práce a vysoká výkonnost orgabnizace práce.]. / Aleš Kroupa, Lenka Dokulilová, Renata Kyzlinková - 2007.

[ Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Kyzlinková, Renata ]

Externí odkaz
Anotace:  Tato zpráva poskytuje komparativní přehled o týmové práci, založený na European Working Conditions Surveys a 16 národních příspěvcích (dotazníkové šetření). Uvažuje nad tím, jak se týmová práce vyvíjí jako nová forma organizace práce, a bere v úvahu kontext na národní a podnikové úrovni. Studie hodnotí pozitivní a negativní vliv týmové práce na různé aspekty pracovních podmínek, jako jsou pracovní samostatnost, uspokojení z práce, intenzita práce, produktivita a vzdělávací prostředí. Zkoumá rovněž rozšíření týmové práce podle různých faktorů, včetně pohlaví, odvětví a povolání.
 
Anotace v angličtině:  This report provides a comparative overview of teamwork, based on the European Working Conditions Surveys and 16 national contributions to a questionnaire. It considers how teamwork has developed as a new form of work organisation and takes into account the context at national and company level. The study assesses the positive and negative influence of teamwork on diverse aspects of working conditions, such as job autonomy, job satisfaction, work intensity, productivity and the learning environment. It also investigates the prevalence of teamwork according to various factors including sex, sector and occupation.
Klíčová slova: práce týmová; organizace práce; podmínky pracovní; samostatnost v práci; uspokojení z práce

Klíčová slova v angličtině: teamwork; work organisation; influence of teamwork; working conditions; job autonomy; job satisfaction
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  Eurofond - Mezinárodní 1364
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2007
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Spokojenost zaměstnanců - manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců. [Employee Satisfaction - a manual for measuring and analysing the level of employee satisfaction.]. / Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková, Lenka Dokulilová, Tomáš Soukup - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2007. - 92 s. - ISBN 978-80-87007-71-6

[ Kroupa, Aleš - Kyzlinková, Renata - Dokulilová, Lenka - Soukup, Tomáš ]

Externí odkaz
Anotace:  Jde se o manuál obsahující diagnostický nástroj "Spokojenost zaměstnanců" zahrnující dotazník a návod na jeho vyhodnocení. Dotazník včetně návodu na vyhodnocení, který byl v rámci projektu vyvinut a v praxi odzkoušen, je určen pro podniky, které potřebují identifikovat tušené nebo již manifestující se problémy, případně se ucházejí o udělení certifikátů dle ISO, EFQM nebo Národní ceny ČR za jakost. Vedle dotazníku a návodu, jakým způsobem vyhodnocovat data získaná z dotazování mezi zaměstnanci podniku, obsahuje manuál i referenční hodnoty za "vyšetřené" podniky a dále náměty na další, pokročilejší zpracování získaných dat. Dotazník se skládá ze soustavy indikátorů rozdělených do 9 tématických modulů: spokojenost s prací; komunikace a sdílení informací; interpersonální vztahy na pracovišti; profesionální rozvoj a kariérní růst; odměňování a hodnocení - zdroje motivace; styl řízení; vztah k organizaci; organizace práce; atributy práce a BOZP.
 
Anotace v angličtině:  It is a manual containing the diagnostic tool "Employee Satisfaction", which consists of a questionnaire and instructions for interpreting the questionnaire. The questionnaire and instructions for analysis, which were developed as part of the project and tried out in practice, are intended for businesses that need to identify suspected or already manifesting problems, or who are applying for a certificate from ISO, EQFQ, or the Czech National Quality Award. Aside from the questionnaire and the directions on how to evaluate the data obtained from questioning the company's employees, the manual also contains referential values for already "investigated" businesses, as well as topics for further, more advanced work with the data. The questionnaire is comprised of a set of indicators divided up into nine thematic modules: job satisfaction; communication and sharing of information; interpersonal relationships in the workplace; professional development and career growth; remuneration and evaluation - sources of mot
ivation; management style; relationship to the organisation; organisation of work; attributes of work and Safety and Health at Work.
Klíčová slova: uspokojení z práce; kvalita pracovního života; podmínky pracovní; nástroj diagnostický; dotazník

Klíčová slova v angličtině: employee satisfaction; quality of working life; working conditions; diagnostic tool; questionnaire
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: 1J018/04-DP1 Měření kvality pracovního života
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT