Publikační činnost: 2008
ABD - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. [Safety and health protection at work.]. / Hana Doleželová - In: Důstojná práce v ČR? Národní zpráva pro ILO.. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2008. - ISBN 978-80-7416-005-9. - s. 40-46.

[ Doleželová, Hana ]

Anotace:  Změna rozložení pracovní síly v ekonomických sektorech, úbytek fyzicky nebezpečné práce, vznik nových profesí, nárůst intenzity práce, ale i rozvoj politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a vzdělávacích programů jsou základní charakteristiky ovlivňující bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců na přelomu století v České republice. Profesionální onemocnění a pracovní úrazy. Pracovní prostředí, nová pracovní rizika, Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zdravotní péče na pracovišti. Motivační programy, osvěta.
Klíčová slova: bezpečnost práce; inspekce práce; podmínky pracovní; choroby z povolání; úrazy pracovní; péče zdravotní na pracovišti

Klíčová slova v angličtině: occupational safety; labour inspection; work conditions; occupational diseases; occupational accidents; healt care of employees
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2009
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Measuring satisfaction with key elements of working life. [Měření spokojenosti prostřednictvím klíčových prvků pracovního života.]. / Hana Doleželová, Lenka Svobodová - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2009. - 21 s.

[ Doleželová, Hana - Svobodová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Na základě výsledků šetření z r. 2006 příspěvek popisuje význam různých aspektů pracovního života a odpovídající spokojenost pracovníka. Většina Čechů je se svým zaměstnáním spokojena. Za nejvýznamnější faktory jsou považovány mzdy, spravedlivé odměňování pracovní výkonnosti a zajištěné zaměstnání. Pouze dva z pěti pracovníků jsou však spokojeni se svým platem. Celkově se rozdíly objevují mezi různými socioekonomickými skupinami.
 
Anotace v angličtině:  Based on the results of a 2006 survey, this report describes the importance of various aspects of working life and corresponding worker satisfaction. The majority of Czechs are satisfied with their job. Pay, fair reward for work performance and job security are considered the most important factors. However, only two out of five workers are satisfied with their pay. Overall, disparities in satisfaction levels emerge between different socioeconomic groups.
Klíčová slova v angličtině: CR; job satisfaction; quality of working life; indicators; working conditions; wages; remuneration; labour relations; professional development; gender differences; EDUCATIONAL ATTAINMENT; reconciliation of family and work life; EDUCATION-TRAINING
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Poznámka:  published: 01-04-2009; viz Do 1500
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument

Publikační činnost: 2009
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Konference "Pracovní podmínky a sociální dialog". / Hana Doleželová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 30.

[ Doleželová, Hana ]

Anotace:  Záznam z konference, kterou pořádala Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek se sídlem v Dublinu ve spolupráci s českým předsednictvím (Praha, 22.-23.6.2009).
Klíčová slova: EU; dialog sociální; podmínky pracovní; konference

Klíčová slova v angličtině: EU; social dialogue; working conditions; conference
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT