Publikační činnost: 2000
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti. / Dušan Drbohlav, Zdeněk Čermák, Milada Horáková, a kol. - Praha: PF UK, 2000. - 143 s.

[ Drbohlav, Dušan - Čermák, Zdeněk - Horáková, Milada - a kol. ]

Anotace:  Výzkumná zpráva pro MZV ČR. Teorie a koncepty mezinárodní migrace v ČR, regionální analýza vybraných potenciálních zdrojových migračních zemí. Vývoj zahraničního stěhování obyvatel, pracovní migrace cizinců podle zdrojových zemí a jejich distribuce podle krajů v ČR.
Klíčová slova: migrace; migrace mezinárodní; migrace pracovní

Klíčová slova v angličtině: international migration; labour migration
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2005
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue. Czech Republic. [Probíhající diskuse o imigraci v Evropě: Publikace evropského dialogu o migraci. Česká republika.]. / Dušan Drbohlav, Milada Horáková, Eva Jánská - In: Current Immigration Debates in Europe: A Publication of the European Migration Dialogue. / Jan Niessen, Yongmi Schibel, Cressida Thompson, (eds.). - Brussels : Migration Policy Group, 2005. - ISBN 2-930399-18-X. - s. 65-93 (29 s.).

[ Drbohlav, Dušan - Horáková, Milada - Jánská, Eva ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní principy vládní imigrační politiky v ČR. Dva klíčové impulsy pro formulování první aktivní imigrační politiky - demografické a ekonomické zájmy. Politiky a programy. Dočasná migrace. Nelegální migranti. Trh práce. Integrace imigrantů. Důsledky členství v EU. Vládní i nevládní orgány, které se zabývají otázkami mezinárodní migrace. Občanská společnost, nevládní organizace. Přílohy: Základní politické principy mezinárodní migrace (2003). Principy konceptu integrace cizinců v ČR.
 
Anotace v angličtině:  Basic principles of the governmentĺs immigration policy in the Czech Republic. Two key triggers of formulating the first pro-active immigration policy - demographic and economic interests. Policies and programmes. Temporary migration. Illegal migrants. Labour market. Immigrantsĺ integration. Consequences of the EU membership. Civic society, non-governmental organisations. Appendices: The basic political principles of international migration (2003). The principles of the concept of immigrantsĺ integration in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; cizinci; migrace; migrace tajná; politika migrační; integrace cizinců; podmínky zaměstnání

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; foreigners; migration; illegal migration; migration policy; integration; conditions of employment
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: MPS4577300901 - Výzkumný záměr VÚPSV
Pracoviště: Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2000
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti. / Dušan Drbohlav, Zdeněk Čermák, Petr Dostál, Jiří Tomeš, Milada Horáková, Dagmar Dzůrová, Andrea Baršová - Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2000. - 116 s.+nestr. příl.

[ Drbohlav, Dušan - Čermák, Zdeněk - Dostál, Petr - Tomeš, Jiří - Horáková, Milada - Dzůrová, Dagmar - Baršová, Andrea ]

Anotace:  Studie je členěna do 4 hlavních oddílů. První je věnován obecným souvislostem migračního procesu. 2. blok tvoří stručný přehled současné situace mezinárodní migrace v ČR. Uvádí rozsáhlé statistické přehledy v tabulkové a grafické příloze. 3. část je věnována analýze potenciálních zdrojů imigrace pro Česko s širším pohledem na problematiku uprchlíků. Následuje rozbor české migrační politiky na pozadí legislativy EU. Tato část je doplněna o pokus o konstruktivní kritiku migrační politiky a praxe ČR. V závěru je nastíněn pravděpodobný budoucí scénář vývoje mezinárodní migrace v ČR, resp. středoevropském prostoru.
Klíčová slova: migrace mezinárodní; politika migrační; cizinci; uprchlíci; zákonodárství

Klíčová slova v angličtině: internantional migration; migration policy; foreigners; refugees; legislation
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Návaznost: Není přiřazeno VÚPSV
Poznámka:  Výzkumný projekt zpracovaný pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR - RB 19/01/99
Pracoviště: Typ: Kniha

Publikační činnost: 2008
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. : Závěrečná zpráva projektu 1J 019/04 DP2. / Jana Vavrečková, Ivo Baštýř, Ludvík Michalička, Dušan Drbohlav, Jakub Musil - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-7416-013-4

[ Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo - Michalička, Ludvík - Drbohlav, Dušan - Musil, Jakub ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie shrnuje výsledky řešení grantového projektu (2004-2008), jehož cílem bylo ověřit, zda současné společenské a ekonomické podmínky vyvolají hromadnější odchod odborníků z České republiky, v jakém pravděpodobném rozsahu, v kterých odvětvích, oborech a profesích. V úvodní části je analyzován zkoumaný problém z hlediska cílů řešeného projektu a výsledků řešení v jednotlivých etapách. Vlastní zpráva se skládá ze dvou částí - teoretické analýzy fenoménu brain drain a analýzy rizik migrace odborníků pro Českou republiku. Těžiště zprávy spočívá v druhé části, která shrnuje metodologické přístupy řešení a výsledky řešení ve čtyřech základních kapitolách. Jde o o poznatky o stavu a vývoje poptávky po terciálně vzdělané pracovní síle na českém a evropském trhu práce, o syntetické výsledky statistických analýz migračně rizikových skupin odborníků, o výsledky terénních šetření migračních postojů sledovaných odborníků a analýzu příjmové motivace pro práci českých odborníků v zahraničí (vybraných státech EU). Zprá
va vyúsťuje v závěry a doporučení pro státní, veřejnou a výzkumnou sféru.
 
Anotace v angličtině:  This study summarizes the results of the above grant project (2004-2008), which was aimed at the verification of whether the present social and economic conditions would cause a further mass leaving of professionals from the Czech Republic, to what extent, in which industries, fields and professions. In the introductory part the researched problem is analysed according to the aims of the project and results of individual stages. The research report consists of two parts - a theoretical analysis of the brain drain phenomenon and an analysis of the risks of the migration of professionals for the CR. The main results of the report are contained in the second part, which summarizes the methodological approaches of the report and the results in four basic chapters. This part provides information on the status and development of demand for the highly skilled labour force in Czech and European labour markets, the synthetic results of the statistical analysis of the migration of risk groups of professionals, the resu
lts of field surveys of the views of migration of the monitored professionals and an analysis of income motivation for the work of Czech professionals abroad (in chosen countries of the EU). The report leads on to conclusions and recommendations for the state and the public and research sector.
Klíčová slova: migrace odborníků; motivace příjmová; potenciál migrační; lékaři; IT/ICT odborníci

Klíčová slova v angličtině: foreign migration of professionals; requirements of the labour market concerning highly qualified professionals; migration of risk groups of professionals; income motivation; potential foreign migration of doctors; IT/ICT professionals; technical engineers and studying graduates for doctorates
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: 1J019/04-DP2 - Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí
Ohlasy:
 (1x)
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 1998
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Mezinárodní migrace pracovních sil a Česká republika se zvláštním zaměřením na pracovní migraci Ukrajinců [International Migration of Labour Force and the Czech Republic with a Special emphasis on Labour Migration of Ukrainiens]. / Milada Horáková, Dušan Drbohlav - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 40, č. 1 (1998), s. 27-38. lit., tab.

[ Horáková, Milada - Drbohlav, Dušan ]

Anotace:  Text referátu předneseného na XXVII. konferenci České demografické společnosti "Migrace v Evropě a v České republice" (21.5.1997). - Pracovní migrace v ČR po r. 1990. Pracovní emigrace. Pracovní imigrace. Pracovní migrace spojné s podnikáním cizinců v ČR. Uprchlíci, žadatelé o status uprchlíka. Přesídlenci českého původu. Reemigranti. Turisté. Ukrajinští migranti v ČR. Kdo byl kontaktován? (Kdo v ČR pobývá?) Důvody příchodu ukrajinských pracovníků do ČR, jejich životní úroveň. Jakým způsobem byli respondenti najati, jak do ČR přišli. Uplatnění v cílové zemi. Pracovní a životní podmínky a sociální kontakty respondentů.
Klíčová slova: migrace; mobilita pracovní; pracovníci migrující; demografie; cizinci

Klíčová slova v angličtině: migration; labour mobility; migrant workers; demography; foreigners
Klasifikace: T03 - migrace, cizinci
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2012
AHG - odborné práce zveřejněné na internetu – v zahraniční (v elektronických informačních zdrojích na internetu, např. příspěvky ve sbornících nebo elektronických časopisech, které nemají tištěný ekvivalent)

Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic [Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě. Závěrečná národní zpráva - Česká republika]. / Miroslava Rákoczyová, Dušan Drbohlav - Köln: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V., 2012. - 84 s.

[ Rákoczyová, Miroslava - Drbohlav, Dušan ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie byla vypracována jménem Evropské komise v rámci programu PROGRESS pro zaměstnanost a sociální solidaritu 2007-2013. Politický a socio-ekonomický přehled. Hlavní trendy a modely mezinárodní a vnitřní migrace. Celonárodní trh práce a trendy sociálního vývoje ovlivněné migrací. Sociální zabezpečení, chudoby a sociální vyloučení. Trendy vývoje v regionech s plusovou a minusovou migrací. Dopad migrace na znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  The present study has been undertaken on behalf of the European Commission within the framework of the PROGRESS programme for employment and social solidarity 2007-2013. Political and Socio-Economic Overview. Main emigration and internal migration trends and patterns. Nation-wide labour market and social development trends under the influence of emigration. Social security, poverty and social exclusion. Development trends in net migration loss/gain regions. Impact of migration on vulnerable groups.
Klíčová slova: Evropa střední a východní; migrace; migrace vnitřní; situace ekonomická; trh práce; osoby migrující; zab. sociální; chudoba; vyloučení sociální; Romové; skupiny znevýhodněné; regiony

Klíčová slova v angličtině: Central and Eastern Europe / CEE; migration; internal migration; economic situation; migrant persons; labour market; social security; poverty; social exclusion; Gypsies; disadvantage groups; regions
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  viz uložené 1541
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT