Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice. [ The evaluation of the data sources and the data basis in the area of social services in the Czech Republic.]. / Anna Červenková, Martina Filipová - Praha: VÚPSV, 2003. - 37 s.

[ Červenková, Anna - Filipová, Martina ]

Externí odkaz
Anotace:  V úvodu je definována oblast sociálních služeb a jednotlivé typy těchto služeb. Zde se poukazuje na skutečnost, že chybí konkrétní, všeobecně akceptovaná definice sociálních služeb. V práci je podán ucelený přehled rele-vantních dat týkající se sociálních služeb. Přehled vychází především z publikací ústředních státních orgánů (tj. Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení, Minis-terstva financí a Ministerstva zdravotnictví, resp. ÚZIS). Dále čerpá z údajů nestátních neziskových organizací a také z analýzy pramenů výzkumných prací VÚPSV a databází CISCO. Práce ukazuje, že informace o sociálních službách jsou - i přes zjištěné dílčí nedostatky -poměrně hojné, avšak prozatím z nich čerpají pouze odborníci.
 
Anotace v angličtině:  The introduction defines the area of social services and individual types of these services. We point out the fact, that there is no specific generally accepted definition of social services. The report gives a complete overview of relevant data sources regarding social services. The report is primarily based on publications of central govern-ment agencies (e.g. Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Czech Social Security Ad-ministration, Ministry of Finance, Ministry of Health or Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic). Furthermore it is based on data from non-governmental non-profit organizations and also on analysis of research sources used by RILSA (Research Institute for Labour and Social Affairs) and on database system of CICSP (Czech Information Centre of Social Protection). The report shows that the information about social services is - in spite of partial shortcomings found - rather abundant, but is presently used only by special-ists.
Klíčová slova: služby sociální; typologie sociáloních služeb; definice; informace

Klíčová slova v angličtině: social services; typology of social services; definition; information sources
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha

Publikační činnost: 2002: 2002
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 2. / Jaromíra Kotíková, Martina Filipová - Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, 2002; Praha: VÚPSV, 2002. - 77 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Filipová, Martina ]

Klíčová slova: práce-postižení; zaměstnavatelé; šetření

Klíčová slova v angličtině: employment of disabled people; employers; survey
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: HS77/01 - Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha

Publikační činnost: 2003
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Licencování v sociálních službách. / Martina Filipová, Sylva Vyhňáková - Praha: VÚPSV, 2003. - 31 s.

[ Filipová, Martina - Vyhňáková, Sylva ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Cílem studie bylo zjistit možný přínos již existujících způsobů licencování v jiných odvětvích pro vytvoření tohoto systému pro oblast sociálních služeb v ČR. Práce za prvé podává přehled vybraných systémů licencování v ČR, za druhé monitoruje zkušenosti s udělováním licencí v oblasti sociálních služeb v zahraničí. Předkládá výsledky analýzy dostupných dokumentů především z resortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví a školství v ČR a z oblasti sociálních služeb ve vybraných evropských zemích. Práce ukazuje, že obecná pravidla udělování licencí v jiných odvětvích, případně v zahraničí, lze s přiměřenými úpravami a se zřetelem na konkrétní situaci v ČR aplikovat do budoucího systému licencování v sociálních službách.
Klíčová slova: ČR; Mezinárodní; služby sociální; kvalita sociálních služeb; kontrola

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; International; social services; quality of social services; control
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: Typ: Kniha (zpráva výzkumná)


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT