Publikační činnost: 2000
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - I.-II.(III.)Q 2000. Bulletin No. 15. [The Development of Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic. Bulletin No. 15.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová - Praha: VÚPSV, 2000. - 30 s.

[ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana ]

Externí odkaz
Anotace:  Zahraniční obchod, platební bilance, zadluženost a rezervy. C. Ceny a mzdy. E. Zaměstnanost, nezaměstnanost. F. Sociální ukazatele (vybrané ukazatele).
II. Podrobné vybrané výsledky za r. 2000: A. Bilance zahraničního obchodu. B. Komoditně-teritoriální struktura zahr. obchodu.. C. Platební bilance. III. Grafic-ká příloha: Vývoj HDP, průmyslové, stavební a zemědělské produkce. Vývoj produktivity práce. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd. Struktura pracovníků podle sfér. Vývoj míry nezaměstnanosti. Příloha - Vývoj a struktura zaměstnanosti: A. Vývoj a odvětvová struktura zaměstnanosti 1990-1999. B. Vývoj a struktura zaměstnanosti v podrobném odvětvovém členění 1995-1999. C. Vývoj a struktura zaměstnanosti v průmyslu v podrobném odvět-vovém členění 1995-1999. D. Odvětvová struktura zaměstnanosti podle posta-vení v zaměstnání 1999. Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkla-dů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě plat-ných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  Basic indicators of the CR economic development - summary table.
I. Main results 1990 - I.-II.(III.)Q 2000: A. Production, productivity, investment. B. Foreign trade, balance of payments, debt and reserves. C. Prices and wages. E. Employment, unemployment. F. Social indicators (selected indica-tors). II. Selected results 2000: A. Foreign trade balance. B. Commodity-territorial structure of foreign trade. C. Balance of payments. III. Figures: GDP, production of industry, construction and agriculture. Labour productivity. Con-sumer prices, nominal and real wages. Distributions of employment by sectors. Unemployment rate. Annex - The development and the structure of employ-ment: A. Development and branch distribution of employment 1990-1999. B. Development and distribution of employment by indudtry (2 digit NACE) 1995-1999. C. Development and structure of employment in industry by branches (2 digit NACE) 1995-1999. D. Branch distribution of employment by status, 1999.
Statistical figures are based on publications of Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs or Czech National Bank, other indicators are con-structed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: trh práce; ukazatele; situace ekonomická; situace sociální; příjmy; mzdy; zaměstnanost; nezaměstnanost

Klíčová slova v angličtině: labour market; economic situation; social situation; income; wages; employment; unemployment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2001
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16. [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 - 2000 (I. Q 2001). Bulletin No. 16.]. / Ivo Baštýř, Jaroslav Kux, Jana Formanová, Zdeněk Papeš - Praha: VÚPSV, 2001. - 46 s.

[ Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana - Papeš, Zdeněk ]

Externí odkaz
Anotace:  Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka. I. Hlavní výsledky za období 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Výroba, produktivita, investice. B. Zahraniční obchod, platební bilance, zadluženost a rezervy. C. Ceny a mzdy. D. Obyvatelstvo a ekonomická aktivita. E. Zaměstnanost, nezaměstnanost. F. Sociální ukazatele. G. Daně a pojistné. II. Podrobné vybrané výsledky za r. 2000: A. Bilance zahraničního obchodu. B. Komodit-ně-teritoriální struktura zahr. obchodu. C. Platební bilance. D. Plnění státního rozpočtu. E. Odvětvová struktura investic. III. Grafická příloha: Vývoj HDP, průmyslové, stavební a zemědělské produkce. Vývoj produktivity práce. Vývoj spotřebitelských cen, nominálních a reálných mezd. Starobní důchod a životní minimum jednotliv-ce. Struktura pracovníků podle sfér. Vývoj míry nezaměstnanosti. Vývoj částek životního minima, průměrné a minimální mzdy. Příloha I - Sociálně-zdravotní systém: Výdaje na základní složky sociálně-zdravotního systé-mu 1990-2000. Částky životního minima 1991-2
000. Pojistné na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstna-nosti a všeobecné zdravotní pojištění 1993-2000. Gragy: Vývoj základních složek sociálně-zdravotního systému. Vývoj soustavy sociálně-zdravotního zabezpečení (v % HDP). Podíl základních složek na celkových výdajích sociálně-zdravotního systému (v %). Příloha II: Mezinárodní srovnání struktury zaměstnanosti a nezaměstnanos-ti mezi ČR a vybranými zeměmi EU.Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, popř. MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny na základě platných právních předpisů.
 
Anotace v angličtině:  Basic indicators of economic development of the CR - summary table. I. Main results 1990 - 2000 (I.Q 2001): A. Production, productivity, investment. B. Foreign trade, balance of payments, debt. C. Prices and wages. D. Population and economic activity. E. Employment, unemployment. F. Social indicators. G. Taxes and insurance.
II. Selected results in 2000: A. Foreign trade balance. B. Commodity-territorial structure of foreign trade. C. Balance of payments. D. State budget. E. Capital investment by industries. III. Fifures: Development of GDP, productio of industry, construction and agriculture. Labour productivity. Consumer prices, nominal and real wages. Old-age pensions and subsistence level of individuals. Distribution of employment by sectors. Unem-ployment rate. Subsistence levels, average and minimum wages. Annex 1 - Social and health system: Social and health system expenditure (1990-2000). Subsistence levels (1991-2000). Contributions for social security, state employment policy and health insurance (1993-2000). Figures: Social and health system expenditure. Annex II - International comparison of employment and unemployment structures between the Czech Republic and selected EU Member States. Statistical data are based on publications of the Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Finan
ce and Czech National Bank; other indicators are constructed on basis of legislative regulations.
Klíčová slova: ekonomika; ukazatele ekonomické; ukazatele sociální; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; mzdy; pojištění sociální; pojistné SZ; minimum; výdaje sociální

Klíčová slova v angličtině: economic indicators; economic situation; social indicators; labour market; employment; unemployment; wages; SOCIAL INSURANCE; CONTRIBUTION; social expenditure; minimum
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: MPS0000000001
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT