Publikační činnost: 2013
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

The Influence of Tax and Social System on Labour Supply of Low-income Single Individual [Vliv daňového a sociálního systému na nabídku práce nízkopříjmových osamělých jedinců]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 11th International Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries": Selected papers. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2013. - ISBN 978-80-248-3095-7.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: September 18-20, 2013, Velké Karlovice, EUR
Anotace:  Tento příspěvek se zabývá vlivem daňového a sociálního systému ČR na rozhodování nízkopříjmové osamělého jedince o jeho aktivní roli na trhu práce z ekonomického hlediska. Cílem příspěvku je prozkoumat problém, zda nastavení daňového a sociálního systému odrazuje jedince s nízkými příjmy, aby pracovali. "Mezní efektivní daňová sazba pro zaměstnané lidi" METR (EP) metodika byla vybrána jako výzkumná metoda pro zkoumání tohoto fenoménu. Tato analýza je zaměřena na otázku, zda je nezaměstnanost podporována špatným nastavením interakce daňového a sociálního systému.
 
Anotace v angličtině:  This paper deals with the influence of tax and social system of the Czech Republic on low-income single individual decision making about his active role on the labour market from the economic perspective. The goal of the paper is to investigate a problem whether the regulation of tax and social systems induce discouragement of low-income individuals to work. The "Marginal effective tax rate for employed people" METR(EP) methodology was selected as a research method to investigate this phenomena. This analysis is focused on a question whether is the unemployment supported by wrong regulation of tax and social systems interaction.
Klíčová slova: ČR; daně; dávky sociální; systém; zaměstnanost; motivace; příjmy nízké; METR(EP)

Klíčová slova v angličtině: labour supply; low income; METR(EP); social benefits; social benefit system; tax system
Poznámka:  viz Do 1591
není přiřazeno VÚPSV
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

A Comparison of the Social Benefits Systems in the Czech Republic on Model Households during Right-Wing (2011) and Left-Wing (2015) Gorvernments rule. [Srovnání systémů sociálních dávek v České republice na modelu domácností během vládnutí pravicové (2011) a levicové (2015) vlády.]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. - ISBN 978-80-7510-210-2.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: mezinárodní konference : Petrovice u Karviné, 2016-09-14-16,
Klíčová slova: systém sociální; dávky; komparace

Klíčová slova v angličtině: social systems; benefits; comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2018
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU [Analýza výdajů domácností důchodců v České republice a EU]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. - ISBN 978-80-248-4169-4. - 151-160 (10 s.).

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 17.-18.5.2018, Ostrava, WRL
Anotace:  Populace stárne. Tento nepopiratelný fakt je obecně uznáván ve všech rozvinutých zemích světa. V tomto článku demonstrujeme v evropském kontextu, na základě údajů z Eurostatu a Českého statistického úřadu, situaci spotřeby důchodců v České republice a EU. Analýza se zabývá výdaji domácností důchodců na jejich spotřebu. Přechod z ekonomicky aktivní fáze života na stav důchodce je často charakterizován snížením příjmu jednotlivců nebo domácností. Finanční nástroje v České republice, které by zajistily jednotlivce v důchodu, jsou stále nedostatečně rozvinuté. Je to nepochybně v případě osob s nízkými příjmy a domácností s podprůměrným příjmem. Důchodci proto musí snížit svou spotřebu. Tento jev může být zveličován růstem nerovnosti domácností s nižšími a vyššími příjmy.
 
Anotace v angličtině:  The population is aging. This indisputable fact is recognized and challenged by all developed countries in the world. In this paper, we demonstrate in the European context, based on data from the Eurostat and Czech Statistical Office, the situation of pensionerĺs consumption in the Czech Republic and EU. The analysis is concerned with expenditures of pensionersĺ households on their consumption. The transition from the economically active phase of life into the pensionerĺs state is often characterized by the decrease of the individual or household income. The financial instruments in the Czech Republic that would secure the individuals in retirement are still underdeveloped. It is undoubtedly the case for low-income individuals and households with income below average. Thus, the pensioners have to decrease their consumption. This phenomenon can be exaggerated by the growth of inequality of lower and high-income households.
Klíčová slova: důchodci; domácnosti; domácnosti důchodců; příjmy; výdaje-domácnosti; nerovnost; ČR; EU

Klíčová slova v angličtině: CR; EU; pensioners; pensioners´ households; income; householdĺs expenditures; inequality
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Poznámka:  příspěvek je ve WOS
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku

Publikační činnost: 2016
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Illegal Employment in the Czech Republic [Nelegální zaměstnávání v České republice]. / Vlastimil Beran, Jiří Franek - In: Proceedings of 13th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. - Ostrava : VŠB ľ Technical University of Ostrava, 2016. - ISBN 978-80-248-3796-3. - s. 19-27.

[ Beran, Vlastimil - Franek, Jiří ]

Akce: 2015-09-02, Karolinka, EUR Externí odkaz
Anotace:  Trh práce je jednou z nejvíce spravovaných ekonomických oblastí. Důvod je dán obchodovanou komoditou - volný čas lidí, jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti. To vedlo vládní instituce k vytvoření legislativního rámce pro dohled a zajištění práv lidí. Zákon definuje práva a povinnosti sdílené mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Konkurenční povaha a obchodní tlak nutí firmy řešit své problémy přežití pomocí nelegálních forem zaměstnání. Tento jev lze vysledovat do počátku 90. let. Analýza rozsahu nelegálního zaměstnávání v ČR vychází z nejnovějších údajů z roku 2013, které získal Český statistický úřad, Státní inspekce práce a úřad práce. Při analýze jsme použili údaje z různých institucí, která jsou také založena na různé metodice. Z tohoto důvodu musí být rozsah nelegálního zaměstnávání chápán jako přibližný odhad, protože každá instituce vnímá tento problém odlišně, z ekonomického nebo právního hlediska.
 
Anotace v angličtině:  Labour market is one of the most administered economic areas. The reason is given by the commodity that is being marketed ľ peoples free time, their knowledge, skills and experiences. This led the governmental institutions to create a legislative framework to oversee and secure peopleĺs rights. The law defines rights and responsibilities shared among employers and employees. The competitive nature and business pressure forces firms to solve their problems of survival using illegal forms of employment. This phenomena can be traced back to early 1990s. The analysis of the scope of the illegal employment in the Czech Republic is based on most recent data available from the year 2013 that were acquired by the Czech Statistical Office, the State Labour Inspection and the Labour Office. In the analysis we used data from diverse institutions that are also based on different methodology. That is the reason why the amount of illegal employment has to be conceived as an approximation, because each institution perceives
this problem differently, from economic or legal perspective.
Klíčová slova: práce nedeklarovaná; zaměstnávání nelegální; zaměstnanost skrytá; činnost produktivní

Klíčová slova v angličtině: undeclared work; illegal employment; illegal labour; productive activity
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT