Publikační činnost: 2012
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

The Second ISA Forum of Sociology: Social justice and democratization: Zpráva z konference. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Iva Šmídová - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. - ISSN 1213-0028 - č. 2 (2012), 8 s..

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Šmídová, Iva ]

Klíčová slova: Mezinárodní; konference mezinárodní; sociologie

Klíčová slova v angličtině: international conference; sociology
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2013: 2013
AAB - odborné recenzované monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Stáří ve městě, město v životě seniorů. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková, Dana Sýkorová - Vyd. 1. - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013; Brno: Masarykova univerzita, 2013. - 371 s. - (Studie; Sv. 98) - ISBN 978-80-7419-141-1

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela - Sýkorová, Dana ]

Klíčová slova: stárnutí; staří; sociologie; kvalita života; výzkum; bydlení; mobilita; styl životní

Klíčová slova v angličtině: ageing; elderly / aged; sociology; quality of life; research; housing; mobility; life style
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha

Publikační činnost: 2015
ADD - odborné články v domácích impaktovaných časopisech

Význam a obsah prarodičovské role u mladých seniorů a seniorek [The Meaning and Performance of the Grandparenting Role among Young Old Czechs]. / Lucie Vidovićová, Lucie Galčanová, Marcela Petrová Kafková - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288 - Roč. 51, č. 5 (2015), s. 761-782 (22 s.).

[ Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela ]

Externí odkaz
Anotace:  V diskurzu aktivního stárnutí se předpokládá, že si mladí senioři udrží aktivní role ve veřejném i soukromém životě. Tento článek zkoumá prarodičovství jako objevující se roli mladých seniorů v kontextu jejich heterogenních rolových setů. Na základě integrované analýzy průzkumu provedeného mezi lidmi ve věku 50 až 70 a kvalitativních rozhovorů popisuje, jaké role čeští mladí senioři mají a jaké místo zaujímá role prarodičovství mezi jejich dalšími individuálními rolemi. Popisuje také, jaké činnosti plnění role typicky zahrnuje. Pozornost je věnována genderovým rozdílům, které se projevují ve významech připisovaných této roli a v typu, frekvenci a intenzitě vykonávaných činností. Klíčovou otázkou je načasování role prarodičovství, kdy po období intenzivní péče může následovat performativní prázdno. Z hlediska genderové struktury se však jedná o asynchronní změny, což umožňuje manželům, aby plnili své role doplňkovým způsobem. Je možné hovořit o aktivním stárnutí prostřednictvím prarodičovství a o prarodičovstv
í jako formě aktivního stárnutí.
 
Anotace v angličtině:  In the discourse of active ageing it is assumed that young seniors will hold active roles in public and private life. This article examines grandparenting as an emerging role of young olds in the context of their heterogeneous role sets. Based on an integrated analysis of a survey conducted among people aged 50ľ70 and qualitative interviews it describes what roles Czech young olds hold and how they position and frame the grandparenting role among their other individual roles. It also describes what activities the performance of the role typically involves. Attention is also devoted to gender differences, which are manifested in the meanings ascribed to the role, and in the type, frequency, and intensity of activities performed. A key issue is found to be the timing of the grandparenting role, when a period of intensive care may be followed by a performative void. From the perspective of gender structure, however, these are asynchronous changes, which makes it possible for a couple to perform their roles in a
complementary manner. It is possible to speak of active ageing through grandparenting, and of grandparenting as a form of active ageing.
Klíčová slova: prarodiče; role sociální; stárnutí aktivní; přetížená role; performativní prázdno; sociologie rodiny

Klíčová slova v angličtině: grandparenting; social role; active ageing; role overload; performative void; sociology of family
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Poznámka:  DOI: http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.5.213
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika

Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě [Discrimination and risk behaviour of older consumers: selected aspects in the cultural perspective]. / Jiří Vyhlídal, Lucie Galčanová - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 12, č. 1 (2016), s. 134-162 (29 s.).

[ Vyhlídal, Jiří - Galčanová, Lucie ]

Anotace:  Studie představuje hlavní výsledky empirického kvantitativního výzkumu v oblasti spotřebitelského chování seniorů s důrazem na jeho rizika a diskriminační hlediska (účast na demonstraci výrobků a prodejních akcích a zkušenosti s diskriminačními praktikami). Oblast spotřebitelského chování je zkoumána z pohledu konstruktivistických teorií stárnutí a stáří s důrazem na vzájemný vztah kulturní a materiálové spotřeby. Cílem textu je prozkoumat některá specifika starších spotřebitelů, pokud jde o teorii stratifikace na základě výsledků průzkumu "Spotřeba a spotřebitelé ve vyšším věku", provedeného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ke konci roku 2011.
 
Anotace v angličtině:  The study presents the main results of the empirical quantitative research in the field of consumer behaviour of seniors with a focus on its risk and discriminatory aspects (participation in the product demonstration and sale events and experience with discriminatory practices). The area of consumer behaviour is studied from the perspective of constructivist theories of aging and old age with an emphasis on the mutual relationship of cultural and material consumption. The aim of the text is to explore some of the specifics of older consumers in terms of the stratification theory on the basis of the results of survey "Consumption and consumers in higher ageö conducted by the Research Institute of Labour and Social Affairs at the end of the year 2011.
Klíčová slova: stárnutí; senioři; spotřebitelské riziko; komerční praxe; diskriminace věková; styl životní; kapitál kulturní

Klíčová slova v angličtině: ageing; risk consumption; commercial practices; age discrimination; life style; cultural capital
Klasifikace: T02 - stárnutí, staří, demografie
Poznámka:  Celé číslo dostupné z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT